Pasojat psikologjike të pandemisë së koronavirusit do të jenë të mëdha paralajmërojnë shkencëtarët. Ato mendojnë se për këtë arsye, ajo që do të shohim në vijim do të jetë një rënie e numrit të lindjeve ndërsa njerëzit do të qëndrojnë më gjatë të pamartuar.

Ekspertë në Shtetet e Bashkuara rishikuan 90 studime në përpjekje për të parashikuar ndikimet mbi sjelljen në shoqëri dhe normat gjinore, madje edhe personave që nuk janë infektuar.

Ata presin që shtatzënitë e planifikuara të reduktohen në përgjigje të krizës globale shëndetësore dhe njerëzit në përgjithësi t`i shtyjnë martesat dhe prindërimin. Rënia e nivelit të lindjeve do të ketë ndikim të fortë në shoqëri dhe ekonomi, shprehen ata, duke prekur mundësitë e punësimit dhe mbështetjen për të moshat e treta.

Për më tepër, ndarja e pabarabartë e punës shtesë në shtëpi që ka sjellë izolimi mund të pasohet nga shkencetaret, prej një shtimi të pabarazisë gjinore dhe nxitjes së konservatorizmit social. Në shumë mënyra, vënë në dukje studiuesit, ‘pandemia është kthyer një eksperiment social në të gjithë botën’ – rezultatet e të cilit, janë ende larg përfundimit.

The psychological consequences of the coronavirus pandemic will be huge, scientists warn. They think that for this reason, what we will see next will be a decrease in the number of births while people will stay unmarried longer.

Experts in the United States reviewed 90 studies in an effort to predict the impacts on behavior in society and gender norms, even on people who are not infected.

They expect planned pregnancies to be reduced in response to the global health crisis and people in general to postpone marriages and parenting. The declining birth rate will have a strong impact on society and the economy, they say, affecting employment opportunities and support for the elderly.

Moreover, the unequal distribution of extra work at home brought about by isolation may be followed by scientists, from an increase in gender inequality and the promotion of social conservatism. In many ways, the researchers note, ‘the pandemic has become a worldwide social experiment’ – the results of which are still far from complete.