Dihet që vetëm një pjesë e vogël e objekteve në hapësirë paraqesin një kërcënim serioz për Tokën, dhe asteroidi gjigant Apophis është njëri prej tyre. Shkencëtarët tani po rivlerësojnë potencialin e tij për të goditur planetin tonë në 48 vjet, për shkak të vëzhgimeve të përmirësuara të asteroidit problematik. Paralajmërimi ka ardhur nga astronomët e Universitetit të Hawai, të cilët pohojnë se sipas llogarive ai do të përplaset në Tokë më 12 prill 2.068.

Ndërkohë, vëzhgimet e bëra në fillim të këtij viti nga Teleskopi Subaru në Hawai, po u jep astronomëve një kuptim më të mirë se si efekti Yarkovsky po ndikon në rrugën orbitale të asteroidit 99942 Apophis. Ky efekt është si një sistem shtytës i integruar për asteroidët, në të cilin sasitë e rrezatimit që rrjedhin mund të ndryshojnë momentin e një objekti në hapësirë, duke bërë që ai të largohet gjithnjë e më pak nga rruga e zgjedhur ndryshe nga graviteti.

Dave Tholen, një studiues nga Instituti për Astronomi në Universitetin e Hawai është shprehur se:

“Pa marrë parasysh domethënien e Yarkovsky, Apophis është ende një objekt kërcënues, jo vetëm në 2068”.

 

Only a handful of objects in space are known to pose a serious threat to Earth, and the giant asteroid Apophis is one of them. Scientists are now re-evaluating its potential to hit our planet in 48 years, due to improved observations of the problematic asteroid. The warning came from astronomers at the University of Hawaii, who claim that according to estimates he will crash to Earth on April 12, 2012.

Meanwhile, observations made earlier this year by the Subaru Telescope in Hawaii are giving astronomers a better understanding of how the Yarkovsky effect is affecting the orbital path of the asteroid 99942 Apophis. This effect is like an integrated propulsion system for asteroids, in which the amount of radiation flowing can change the momentum of an object in space, causing it to move less and less away from the path chosen differently by gravity.

Dave Tholen, a researcher from the Institute of Astronomy at the University of Hawaii said:

“Regardless of Yarkovsky’s significance, Apophis is still a threatening object, not just in 2068.”