Skulptori Fiqiri Kasa duket se do të shkëlqejë sërish me një vepër monumentale në Prizren.

Bëhet fjalë për Muranën e Skëndërbeut që do të vendoset në pjesën shkëmbore të kalasë së Prizrenit.

 

Për këtë qëllim shoqata “Trojet e Arbrit”ka njoftuar gjithë shqiptarët të bëhen pjesë e një debati publik që do të vazhdojë deri më 30 dhjetor.

Me këtë “moket” Fiqiri Kasa duket se e ka vulosur suksesin pasi edhe komentet e bëra deri më tani janë pozitive.

Fiqiri Kasa është autor i veprës së Gjergj Kastriotit në Labinot Fushë.

 

Ja njoftimi i Shoqatës “Trojet e Arbrit”:

 

Murana e Gjergj Kastriotit- Skënderbeut në debat publik

 

Shoqata “Trojet e Arbrit” njofton të gjithë shqiptarët anë e kënd trojeve shqiptare dhe nga diaspora atdhetare që të marrin pjesë në Debat Publik prej sot më, 1 dhjetor 2020 e deri më, 30 dhjetor 2020 lidhur me Muranën që do ta vendosim në pjesën shkëmbore nën Kalanë e Prizrenit në vitin 2021.Projekti tani më është i gatshëm.Murana do të jetë më një lartësi prej gjithsejt 11 metra dhe do të ndërtohet me strukturë metali,ku do të vishet me një shtresë prej 3-4 cm beton ku do të ketë edhe isolacionet përforcuese për të ruajtur jetëgjatësinë e monumentit.I gjithë ndërtimi dhe modelimi do të kryhet në vendndodhje.Si fillim do të montohët baza mbështetëse në shkëmb,me ndihmën e skeleve do të kryhet i gjithë ndërtimi dhe modelimi i muranës madhështore. E gjithë puna do të zgjasë në një periudhe kohore prej 4 deri 5 muaj në varësi të motit.Skulptori do të ketë në ndihmë 3-4 punëtor deri në përfundim.Vendndodhja e skulpturës është e rimenduar në harmoni të plotë me faqën e malit ku do të shkrihet në shkëmb dhe do të ketë të njejtën ngjyrë gjithashtu edhe me ambientin që e rrethon.Kjo skulpturë mund të kthehët në Ikonën e qytetit dhe në një pelegrinazh nga vizitorët në qytetin e Prizrenit.Te gjithë ju qe keni vërejtje sugjerime dhe kritika se çka mundemi me ndryshuar në këtë projekt mundeni ti dergoni në këtë email adresë deri më, datën 30 dhjetor 2020 ku qe nga 1 janari 2021 do te fillojmë me procedura konkrete.Autori i punimit esht skulptori Fiqiri Kasa.Kritikat,sugjerimet dhe vërejtjet munde ti dërgoni në këtë email adresë:[email protected]

 

Ju mirpret Shoqata atdhetare kulturore dhe shkencore” Trojet e Arbrit”

The sculptor Fiqiri Kasa seems to shine again with a monumental work in Prizren.
It is about the Skanderbeg Murana that will be placed in the rocky part of the castle of Prizren.

For this purpose, the association “Trojet e Arbrit” has announced all Albanians to become part of a public debate that will continue until December 30.
With this “moket” Fiqiri Kasa seems to have sealed the success as the comments made so far are positive.

Here is the announcement of the Association “Lands of Arbri”:

Muer of Gjergj Kastriot-Skanderbeg in public debate

The Association “Trojet e Arbrit” informs all Albanians around the Albanian lands and from the patriotic diaspora to participate in the Public Debate from today, December 1, 2020 until December 30, 2020 regarding Murana that we will place in the rocky part under Prizren Castle in 2021. The project is now ready. Murana will be at a height of a total of 11 meters and will be built with a metal structure, where it will be covered with a layer of 3-4 cm of concrete where there are also reinforcing insulations to maintain the longevity of the monument. All construction and modeling will be carried out on site. Initially the supporting base will be mounted on the rock, with the help of scaffolding will be carried out all the construction and modeling of the magnificent wall. The whole work will last in a period of 4 to 5 months depending on the weather. The sculptor will be assisted by 3-4 workers until the end. The location of the sculpture is rethought in full harmony with the side of the mountain where it will to melt in the rock and will have the same color with the surrounding environment. This sculpture can be turned into an Icon of the city and a pilgrimage by visitors to the city of Prizren. All of you who have remarks suggestions and criticism of what we can change in this project you can send it to this email address until, December 30, 2020 where from January 1, 2021 we will start with concrete procedures. The author of the work is the sculptor Fiqiri Kasa. Criticisms, suggestions and remarks can be sent to this email address: [email protected]

Welcome to the Patriotic Cultural and Scientific Association “Lands of Arbri”