Policia ka zbuluar një rast karakteristik në qytetin Negotinë në Maqedoninë e Veriut. Një vajzë 27 vjeçare ka hapur 60 profile të rrejshme me fotografi të personave nga ky qytet, prej ku ka shpërnda lajme për jetën e tyre. Rasti është zbuluar nga Nadica Funduki, avokate e njohur në Negotinë, bashkëshorte dhe nënë e fëmijëve. Ajo ka qenë një nga “viktimat” e 27 vjeçares, kur një profil në facebook me emrin e saj ka kërkuar “ndihmë” nga familjarët bashkëqytetarët, sepse pasii “janë përhapur fotografi intime në internet, askush nuk e ka angazhuar si avokate”. Të gjitha këto kanë qenë gënjeshtra të përhapura nga “maniakja” 27 vjeçare në fjalë, sepse siç ka rrëfyer avokatja Funduki për “Fokus”, ajo asnjëherë nuk ka shfrytëzuar facebook.

“Nuk i parapëlqej rrjetet sociale, asnjëherë nuk kam shfrytëzuar facebook”, ka deklaruar avokatja Funduki. Ajo ka sqaruar se me mashtruesen 27 vjeçare njëherë është takuar në gjykatë. Kaq i ka mjaftuar që të hapë profil në emër të saj dhe të fillojë të përhapë lajme të rrejshme. Njësoj ka vepruar edhe me profilet tjera, duke shfrytëzuar të dhëna të personave për të cilët ka poseduar disa informacione dhe me to ka manipuluar, transmeton gazeta Lajm. “Në jetën time unë asnjëherë nuk kamë përdorë rrjete sociale, nuk kam profil në asnjë platformë. Thejshtë këshut funksionoj dhe këtë e dinë të gjithë që më njohin. Mbrëmjen e 29 janarit, filloi të më bie zilja e telefonit dhe me këtë filloi golgota ime dhe e familjes ime. Paraqiteshin familjarë dhe miq të mi, duke më pyetur s si munden të më ndihmojnë”, transmeton gazeta Lajm rrëfimin e avokates Funduki.

Sqaron se atë që e ka dëgjuar nga familjarët e brengosur, e ka lënë pa fjalë. E kanë informuar se në rrjetet sociale është aktiv një profil i saj, ku kërkohet ndihmë.

“Ajo (27 vjeçarja) ka formuar grup nën titullin www.facebook.com marija.tiмkova.5, përmes të cilit i ka krijuar dhe i ka shpërndarë profilet e rrejshme. Më datë 01.02.2021 i ka zëvendësuar me të dhënat e mia ëëë.facebook.com Nadica Manteva Funduki. Falënderoj policët e rinj dhe inspetorët kriminalistë të cilët bashkë me mua ishin këmbëngulës dhe për pesë ditë e zbuluan ‘maniakun’. U kërkoj falje atyre që u janë shkaktuar situata të pavolitshme me profil në emrin tim. Ajo ka krijuar profile duke shfrytëzuar fotografia nga profile të vërteta të qytetarëve dhe ka rrezikuar privatësinë duke bë montazhe me fotografi të vendosura me montazhë në pllaka të varrit. Ka pasur edhe keqpërdorime tjera, e disa raste kanë përfunduar me procese gjyqësore divorci në pamundësi për të dëshmuar pafajësi ndaj akuzave të publikuara në profile të rrejshme, për gjoja tradhti martesore. Jam e gëzuar që përmes rastit tim, policia e zbuloi golgotën tmerrshme që e kanë kaluar shumë qytetarë të Negotinës dhe shpresoj se tani që rasti është ndriçuar, do të vazhdojnë të jetojnë jetë të qetë. Për fund, hetimet janë duke vazhduar dhe po punohet për ndriçimin e rastit. Ju informoj se vajza, në moshë rreth 27 vjeçare, për shkak të urrejtjes, nënçmimit, e veçanërisht për shkak të dëshirës për hakmarrje ose zbavitje, është futur te më shumë se 60 familje dhe ka shkaktuar shqetësime të tmerrshme”, shkruan mes tjerash avokatja Funduki.

Police have uncovered a typical case in the town of Negotino in northern Macedonia. A 27-year-old girl has opened 60 fake profiles with photos of people from this city, from where she has spread news about their lives. The case was discovered by Nadica Funduki, a well-known lawyer in Negotino, wife and mother of children. She was one of the “victims” of the 27-year-old, when a Facebook profile with her name asked for “help” from her fellow citizens, because after “intimate photos were spread on the Internet, no one hired her as a lawyer”. All these have been widespread lies by the 27-year-old “maniac” in question, because as Funduki’s lawyer told “Fokus”, she has never used Facebook.

“I do not like social networks, I have never used Facebook,” said lawyer Funduki. She clarified that she once met the 27-year-old fraudster in court. That was enough for her to open a profile on her behalf and start spreading false news. He acted in the same way with other profiles, using data of persons for whom he possessed some information and manipulated them, reports the newspaper Lajm. “In my life I have never used social networks, I do not have a profile on any platform. This is how I work and everyone who knows me knows that. On the evening of January 29, my phone rang and my Golgotha ​​and that of my family began. “My family and friends showed up, asking me how they could help me”, Lajm newspaper reports the story of lawyer Funduki.

He explains that what he heard from the worried family members, he left without words. They have informed her that a profile of her is active on social networks, where help is required.

“She (27 years old) has formed a group under the title www.facebook.com marija.tiмkova.5, through which she has created and distributed fake profiles. On 01.02.2021 he replaced them with my data www.facebook.com Nadica Manteva Funduki. I thank the young police officers and criminal inspectors who, together with me, were persistent and discovered the ‘maniac’ in five days. I apologize to those who have been embarrassed by profile situations on my behalf. She has created profiles using photos from real profiles of citizens and has endangered privacy by making photo montages mounted on mausoleum tiles. There have been other abuses, and some cases have ended in divorce lawsuits for failing to prove innocence to allegations published in false profiles of alleged adultery. I am glad that through my case, the police discovered the horrible Golgotha ​​that many citizens of Negotino have gone through and I hope that now that the case has been clarified, they will continue to live a quiet life. Finally, investigations are ongoing and work is underway to shed light on the case. I inform you that the girl, aged about 27 years, due to hatred, contempt, and especially due to the desire for revenge or entertainment, has entered more than 60 families and has caused terrible disturbances “, writes among others the lawyer Funduki .