Eglantina Buci u “hoq qafe” nga vëllai dhe babai i saj në vitin 2012. Por kjo ngjarje për shumë vite mbeti pezull, pasi ajo ishte shpallur e zhdukur dhe për të nuk kishte asnjë informacion.

Policia e shtetit ka hapur dosjen e 23-vjeçares, në të cilën zbulohen detaje. Ngjarja u zbulua nga rrëfimi i një të penduari të drejtësisë, shok me vëllanë e Eglantinës, i cili pretendon se ka qenë edhe dëshmitar në eleminimin e saj nga i vëllai, Shkëlzeni. I penduari i drejtësisë ka zbuluar detajet që në 2017-ën për drejtësinë shqiptare, por tani që hetimet janë mbyllur dhe dosja është çuar në gjykatë, historia u bë publike. Përpara hetuesve ai ka treguar detajet e ngjarjes, si është njohur me Shkëlzenin, babain e tij Faikun por edhe me Eglantinën si dhe konfliktin që kishte kjo familje.

Ai rrëfen:

Unë jam mik me Shkëlzen Bucin, për shkak të miqësisë me të jam njohur me babain dhe motrën e tij. Shkëlzeni më ka treguar se motra ishte larguar nga banesa me fqinjin e tyre, pa miratimin e familjes dhe kishte marrë një shumë të konsiderueshme parash nga familja. Ata më kërkuan të kisha lidhje intime me Eglantinën pasi nuk po e gjenin dot. Në një moment e takova dhe në këtë moment Shkëlzeni u afrua me të motrën për pajtim siç më tha.Ndodhi një takim në afërsi të Kafes së Rremës, u takua me babain, vëllain, xhaxhain. Bashkë me të ishte dhe i dashuri. Është pirë një kafe pajtimi. Faik Buci i kërko i të fejoheshin zyrtarisht dhe të kishin marrëdhënie familjare. Shkëlzenit i kisha dhënë një makinë Golf 2, ia kisha dhënë unë në përdorim. Një ditë më merr në makinë mua dhe motrën e tij. Shkëlzeni i tha po të dërgoj të pimë një kafe. Kur devijuam për nga Mali me Gropa ajo e kuptoi dhe filloi të qante i tha do martohem me këdo person që doni ju vetëm mos më bëj asgjë të keqe. Ai nuk foli. Kur arritëm tek vendi e nxori me forcë nga makina, ajo qante. Ai e qëlloi në fytyrë, pastaj edhe disa të tjera. Unë shtanga e kam mbajt brenda vetes këtë barrë se ajo bërtiti dhe kërkonte ndihmë. Pasi eleminoi motrën telefonoi të atin dhe i tha: Puna u krye! Kur e mori vesh që isha unë me të në makinë. Faiku kërkoi të më takonte. Më kërcënoi, më tha që do të hakmerren me mua nëse flas. Tani unë jam në burg dhe nuk mund ta mbaja këtë peshë.

Sot pritet të jepet masa e sigurisë për babë e bir që akuzohen për organizimin e ngjarjes. Ndërsa ata të dy refuzojnë të kenë lidhje me historinë.

Eglantina Buci was “got rid” of her brother and father in 2012. But this event remained pending for many years, as she was declared missing and there was no information about her.

The state police has opened the file of the 23-year-old, in which details are revealed. The event was revealed by the confession of a penitent of justice, a friend of Eglantina’s brother, who claims that he was also a witness in her elimination by his brother, Shkëlzeni. The penitent of justice has revealed the details since 2017 for the Albanian justice, but now that the investigations have been closed and the file has been taken to court, the story became public. He told the investigators the details of the event, how he met Shkelzen, his father Faik but also Eglantina and the conflict that this family had.

He confesses:

I am friends with Shkelzen Buci, because of my friendship with him I got to know his father and sister. Shkelzeni told me that the sister had left the apartment with their neighbor without the family’s approval and had received a considerable amount of money from the family. They asked me to have an intimate relationship with Eglantina as they could not find her. At one point I met him and at this moment Shkëlzeni approached his sister for reconciliation as he told me. A meeting took place near Kafë e Rremës, he met his father, brother, uncle. Her boyfriend was with her. A reconciliation coffee is drunk. Faik Buci asked them to be officially engaged and have family relations. I had given Shkelzen a Golf 2 car, I had given it to him for use. One day he takes me and his sister in the car. Shkelzeni told him I was sending him to have a coffee. When we deviated from Mali to Gropa she realized and started crying she said I will marry any person you love you just do not do me any harm. He did not speak. When we got to the place she forcibly pulled her out of the car, she was crying. He shot her in the face, then several others. I dumbfounded I carried within myself this burden that she cried out for help. After eliminating the sister he called his father and said: The job is done! When he found out I was with him in the car. Faik asked to meet me. He threatened me, told me they would take revenge on me if I spoke. Now I’m in jail and I could not carry that weight.

Today is expected to be given the security measure for father and son who are accused of organizing the event. While they both refuse to have anything to do with history.