Vrasja e dy motrave Zhaneta Metani dhe Kristina Bardhi nga 59-vjeçari Përparim Ademi në vigjilje të Vitit të Ri shokoi opinionin publik. Gjykata vendosi “arrest me burg” për autorin e krimit të dyfishtë.

Mes të tjerash mësohet se i është marrë deklarim shtetasit Angjelo Metani i biri Shkelqim dhe i Zhaneta Metanit, i datëlindjes 28.02.2006. Djali ishte dëshmitar i ngjarjes së rëndë ku humbën jetën nëna dhe teza e tij.

“Shpjegoj se e banesën tonë në adresën e mësipërme jeton më mamin dhe tezja që ka ardhur nga Greqia, pra motra e mamit tim e madhja e quajtur Kristina Bardhi, e cila kishte ardhur për pushime ca kohë në Shqipëri”, ka thënë ai.

Ai ka deklaruar se ka disa ditë që në shëpinë e tyre jeton dhe tezja e vogël Anxhela Emini, e cila ishte në shtëpi me to. Paraprakisht ai theksoi se familja tij fisi, mami, tezet, kishin lidhje miqësie ose thjesht njohje me nje shtetas një person te quajtur Përparim Tela ndersa mbiemrin e gruas e ka Ademi dhe ketë lidhje se ku konsiston nuk e kam marre vesh kurrë me saktësi. Fillimisht për ketë person mamaja e tij i ka thëne se ky ishte babai tij, por me kalimin e kohës etj, ka kuptuar se një gjë e tillë nuk ishte e vërtetë për shumë arsye nuk ka rëndësi.

Anxhelo deklaroj se babain tij se ka njohur kurrë. Ai është në dijeni se para rreth tre vjetesh mami tij kishte një lidhje me një person tjetër, thjesht e dinte dhe kisha dëgjuar por nuk e njihja se kush mund të jetë. Ndërkaq gjithë këto kohë tek shtëpia tyre vinte dhe Përparim Ademi dhe qëndronte me ne me mamanë e tij bënin muhabet, dhe gjithashtu ai kishte dhe familje të vetën, grua dhe fëmije diku tjetër por dhe miqësi me mamin tij.

Ai deklaron se shpesh herë dëgjoja në shtëpi që kishte konflikte dhe sherre mes Perparimit dhe mamit shkak të lidhjes që mami kishte me atë personin tjetër që Anxhelo nuk e njeh.

Ai deklaron” se rreth një javë mami sikurse dhe tezja e ti Kristina i kanë thënë në mënyre kategorike Përparimit që ai nuk kishte më punë në shtëpinë tyre dhe për më tepër mamaja i tha ta linte rehat. Anxhelo deklaroi se dje në darkë më date 30. 12. 2020 mamaja e tij Zhaneta kur ka shkuar në shtëpi kishte treguar seç kishte ndodhur, ka thënë se kur kishte dalë në mëngjes nga shtëpia për në punë në mëngjes poshtë pallatit kishte qenë Perparimi me makinë, ai i kishte dalë para dhe pasi e kishte futur me zor në makinë e kishte marrë duke e goditur duke e rrahur. Me pas e kishte çuar në një vend në Kërrabe afër në greminë dhe e kishte goditur sepse kishte shenja dhe i ka bërë presion që të kthehej me të dhe duke e kërcënuar se do ta vriste me armë.

Djali rrëfen më tej se Ademi e ka kërcënuar një ditë para se ta vriste me armë nënën e tij, duke i kërkuar që të rikthehej sërish me të.

“Gjithashtu atje Përparimi e kishte detyruar që të ulej në gjunjë mamin (Zhanetën) dhe kishte qëlluar disa herë me autonatik përreth saj duke e tmerruar për ta detyruar të pranonte të lidhej prapë me të. Mamaja i kishte thëne se më pas e kishte çuar në një motel dhe atje e kishte përdorur. Përparimi pak e ka mbajtur atje, më pas e kishte dërguar mamin tek Euromavi tek 21 me makinë dhe e kishte lënë aty nga ora 18.30 pasdite. ”, tregon ai.

Sipas dëshmisë, Zhaneta ka shkuar më pas në shtëpi dhe ia ka treguar të gjitha këto motrës dhe djalit të saj.

“Deklaroj se kur ka shkuar mamaja në shtepi bisedoi me tezet me dajen njerëzit tyre se si do vepronin. Kam ngulur këmbe që të merrnim policinë në telefon por ato i kanë thënë prit”.

Sipas dosjes së prokurorisë, djali tha: “Ka dëgjuar mamin që gjate kohës që kishin qenë bashke atje ne motel kishte dëgjuar Përparimin që të fliste me një person të quajtur Festim Xhezahiri, i cili banon në Elbasan dhe që ky person sipas mamit i kishte dhënë automatikun që ai kishte kërcënuar dhe goditur mamin. Une dhe mami donim të vinte që dje në policia por tezja pra Kristina e ndaloi që të vinte, dhe e kanë lënë të shkonin sot në polici dhe te pajiseshim me urdhër mbrojtjeje”.

Djali ka rrëfyer më tej si ka ndodhur ngjarje, pasi gjithçka ka ndodhur para syve të tij. Ai ka thënë se në mëngjes rreth orës 09.50 është zgjuar nga gjumi dhe ka shkuar në sallon.

“Aty ka qenë mami me tezen (Zhaneta dhe Kristina) që po bënin muhabet. Duke qëndruar për pak kohë aty befas ka rënë zilja e derës së jashtme, ai është afruar tek dera dhe ka parë në një moment nga syri magjik të parin një person të quajtur Kastriot Kallashi të cilin e njihte dhe më parë, i cili ishte nipi i Përparimit. Pas tij është çuar tezja Kristina, dhe pa parë fare tek dera ka pyetur me zë të larte kush ishte. Nga ana tjetër e derës u dëgjua zëri i Kastriotit që është përgjigjur jam Oti, vetëm kaq. Kristina ndërkaq e ka hapur paksa derën dhe në atë çast kanë parë Përparimin, i cili e ka shtyrë derën fort dhe ka hyrë brenda dhe në dore mbante një armë tip kallashnikov, të cilën e njoh mirë quhet dhe AK 47”.

The murder of two sisters Zhaneta Metani and Kristina Bardhi by 59-year-old Përparim Ademi on New Year’s Eve shocked the public opinion. The court sentenced the perpetrator of the double crime to “prison arrest”.

Among other things, it is learned that a statement was taken from the citizen Angjelo Metani, son Shkelqim and Zhaneta Metani, born on 28.02.2006. The boy witnessed the serious event where his mother and his thesis lost their lives.

“I explain that our apartment at the above address lives with my mom and aunt who came from Greece, so my mom’s older sister named Kristina Bardhi, who had come for holidays in Albania for some time,” he said.

He stated that his little aunt Angela Emini, who was at home with them, has been living in their house for several days. Previously, he pointed out that his family, tribe, mom, aunts, had a friendship or simply acquaintance with a citizen, a person named Përparim Tela, while the woman’s surname is Ademi, and I have never found out exactly where her connection is. Initially, his mother told him about this person that this was his father, but over time, etc., he realized that such a thing was not true for many reasons does not matter.

Angelo states that his father never knew. He is aware that about three years ago his mom had a relationship with another person, he just knew and I had heard but did not know who he might be. Meanwhile, all this time Përparim Ademi came to their house and stayed with us, chatting with his mother, and he also had his own family, wife and children elsewhere, but also friendship with his mother.

He states that I often heard at home that there were conflicts and quarrels between Perparim and mom because of the connection that mom had with that other person that Angelo does not know.

He declares ”that for about a week my mom as well as your aunt Kristina have categorically told Progress that he no longer had a job in their house and moreover his mom told him to leave her alone. Angelo stated that yesterday at dinner on 30. 12. 2020 his mother Zhaneta when he went home had told what had happened, said that when he left the house in the morning to work in the morning below the palace had been Perparimi by car , he had come out in front of her and after he had hardly put her in the car he had taken her hitting her by beating her. He then took her to a place in Kërrabe near the abyss and hit her because she had marks and pressured her to come back with him and threatening to kill him with a gun.

The boy further confesses that Ademi threatened him the day before he killed his mother with a gun, asking her to come back with him.

“Also there, Përparimi had forced her to kneel down to her mother (Zhaneta) and shot her several times with a machine gun around her, terrifying her to force her to agree to reconnect with her. His mother had told him that he had then taken her to a motel and used it there. Progress kept him there for a while, then sent his mom to Euromavi at 21 by car and left her there at 18.30 in the afternoon. “, He says.

According to the testimony, Zhaneta then went home and told all this to her sister and son.

“I declare that when my mother went home, she talked to her aunts and uncle about how their people would act. “I insisted that we call the police, but they told them to wait.”

According to the prosecution file, the boy said: “He heard his mother who during the time they were together there in the motel had heard Përparim to talk to a person named Festim Xhezahiri, who lives in Elbasan and that this person according to his mother had given the machine gun he had threatened and hit mom. “My mom and I wanted to come to the police yesterday, but my aunt Kristina stopped her from coming, and they let her go to the police today and get a protection order.”

The boy further confessed how the event happened, as everything happened before his eyes. He said that in the morning around 09.50 he woke up and went to the salon.

“There was mom with my aunt (Zhaneta and Kristina) who were chatting. Standing for a while there suddenly rang the doorbell, he approached the door and saw in a moment with the first magic eye a person named Kastriot Kallashi whom he knew before, who was the nephew of progress. Aunt Kristina was taken after him, and without looking at the door he asked loudly who he was. On the other side of the door was heard the voice of Kastriot who answered I am Oti, just that. Kristina, meanwhile, opened the door slightly and at that moment they saw Progress, who pushed the door hard and entered and held a Kalashnikov-type weapon in his hand, which I know well is also called AK 47 “.