Debatet e krijuara njëherë pas here, sjelljet e theksuara bullizuese dhe homofobe, kanë shtyrë produksionin e “Përputhen” që të pezullojë pa afat kohor nga programi konkurrenten Shqipe Hysenaj. Një pjesë e mirë e konkurrentëve të tjerë, e kanë konsideruar pezullimin e saj nga programi si vendimin më të mirë që “Përputhen” mund të merrte. Por Shqipja infoormon fansat e saj nëpërmjet një postimi në ‘Instastory’ se rrugëtimi i saj tek Përputhen ka përfunduar që në momentin që nxorri këmbën nga ajo studio, pra ajo nuk është pezulluar por është përjashtuar. Ajo iu lutet fansave që të mos e çojnë kohën dëm duke pritur që ajo të shfaqet.

Shqipja shkuan:

Rrugëtimi im në “Përputhen” ka përfunduar që në momentin që nxorra këmbë nga ajo studio… Prandaj ju lutem nqs jeni duke më pritur të shfaqem në emission mos e çoni kohën dëm për mua… Për çdo të re…, do të jeni të parët që do informoj. Faleminderit për suportin.
Duket se Shqipja paska fansa deri në Amsterdam, përderisa direkt pas kësaj story, ka hedhur bisedën me një Shqiptar në Amsterdam. Fansi i thotë se ka një “ushtri” me fansa në Amsterdam dhe ka plot njerëz që e përkrahin. “Po mendoj vërtet të kandidoj për deputete… ushtria, jam e sigurt që do përgjigjet”- shkruan Shqipja mbi këtë mesazh të fansit.

Debates created from time to time, pronounced bullying and homophobic behaviors, have pushed the production of “Perputhen” to suspend indefinitely from the program competitor Shqipe Hysenaj. A good portion of the other competitors, have considered its suspension from the program as the best decision that “Match” could make. But Shqipja informs her fans through a post on ‘Instastory’ that her journey to Përputhen has ended from the moment she pulled her foot out of that studio, so she was not suspended but expelled. She begs fans not to waste time waiting for her to show up.

Albanian went:

My journey in “Match” has ended from the moment I walked out of that studio ju So please if you are waiting for me to appear on the show do not waste time for me… For any new…, you will be the first to do inform. Thanks for the support.
It seems that Shqipja had some fans up to Amsterdam, while directly after this story, she had a conversation with an Albanian in Amsterdam. Fans tell him that there is an “army” of fans in Amsterdam and that there are plenty of people who support him. “I am really thinking of running for deputy ria the army, I am sure it will respond” – writes Shqipja on this message from the fans