Kreu i PSD-së Tom Doshi i ka kërkuar falje gazetarit Robert Rakipllari, pas një përplasje me tone të ashpra gjatë ditës së djeshme, teksa ishin duke folur live në televizion. Në një mesazh që ia ka drejtuar Sokol Ballës, i cili drejtonte dje emisionin, Doshi thotë se ai nuk ka pasur asgjë personale me Rakipllarin, por në jo pak raste është fyer me pa të drejtë.

“I nderum Zoti Balla ndjej detyrimin të shkuj dy reshta për reagimin tim ditën e djeshme. Jam ndjerë shpesh i fyer dhe i akuzuar pa të drejtë, ndjej të them se reagimi im i brendshëm ishte emocional. Si person i ofroj ndjesën time Robertit. Nuk kam asgjë me Rakipllarin dhe me gazetarët e tjerë“, shkruan Doshi në mesazhin e tij.

Përplasja e djeshme me Rakipllarin:

Tom Doshi: Ata dy burrat që ke aty, po u del shumë punë me emrin tim. Mua votat mi ka dhënë populli, ka patur program PSD, ka patur kandidatë më të mirë sesa Thurja apo ata që mendon ti. Mateni vendin mirë kur të flisni sepse i kam marrë votat në të gjithë Shqipërinë. T’ju vijë turp të dyve se keni edhe fëmijë dhe hidhni baltë kundër meje. Xhelozia e Rakipllarit se ka humbur PD nuk justifikohet.

Sokol Balla: Ju lutem pa ofendime personale. Komentet janë politike

Doshi: Mua më ka votuar populli, kam marrë 30 mijë vota në gjithë Shqipërinë

Rakipllari: Nuk ka asgjë personale

Doshi: Ti e ke personale

Rakipllari: Nuk kam asgjë personale. Ju keni marrë vota…

Doshi: Ju s’të lini rehat. Ju keni patur frikë të hapni ekranin për mua

Rakipllari: Po të gjykoj si kryetar partie.

Doshi: Ke gjithë ditën që merresh me ermin tim. Turp të kesh

Rakipllari: foli ambasadores amerikane për të tjerat. Merru me atë dhe jo me mua.

Doshi: Ç’lidhje ka ambasadorja amerikane? Unë jam më i pastër si ty. Do e gjej të drejtën edhe në Amerikë. As kam marrë tendera si tha Lubonja, unë i kam patur kudnër të gjitha forcat. T’ju vijë zor që përgojoni. Dihet se kush jam unë. Jam përballur me drejtësinë këtu dhe do të ëprballem edhe në Amerikë.

Balla: Pse e dhe dorëheqjen?

Doshi: E dhashë dorëheqjen që të jem qytetar i lirë.

Rakipllari: Ti je një person i shpallur non-grata nga SHBA. Se blen 2-3 vota këtu mos kujto se je shumë i fortë. Sokol ndaloje këtë telefonatë. Je non-grata zotëri. Sokol, ndaloje telefonatën, zgjidhe me SHBA dhe pastaj me mua.

Doshi: Ti paguhesh për të dalë aty! Mbylle gojën! O ku*vë!

PSD leader Tom Doshi has apologized to journalist Robert Rakipllari, after a clash with harsh tones yesterday, as they were speaking live on television. In a message addressed to Sokol Ballës, who hosted the show yesterday, Doshi says that he had nothing personal with Rakipllari, but in many cases he was unjustly insulted.

“Dear Mr. Balla, I feel the obligation to cut two lines for my reaction yesterday. I have often felt insulted and unjustly accused, I feel to say that my inner reaction was emotional. As a person I offer my apology to Robert. “I have nothing to do with Rakipllari and other journalists,” Doshi wrote in his message.

Yesterday’s clash with Rakipllari:

Tom Doshi: Those two men you have there, a lot of work is coming out with my name. The people gave me my votes, there was a PSD program, there were better candidates than Thurja or those you think. Measure the country well when you speak because I got votes all over Albania. Shame on you both for having children, and throw mud at me. Rakipllari’s jealousy that he lost PD is not justified.

Sokol Balla: Please without personal insults. The comments are political

Doshi: The people voted for me, I received 30 thousand votes all over Albania

Rakipllari: There is nothing personal

Doshi: You have it personal

Rakipllari: I have nothing personal. You have received votes…

Doshi: You do not leave me alone. You were afraid to open the screen for me

Rakipllari: I judge you as party chairman.

Doshi: You have been dealing with my name all day. Shame on you

Rakipllari: spoke to the American ambassador about the others. Deal with it and not with me.

Doshi: What has the US ambassador got to do with it? I am purer like you. I will find the right one in America as well. I did not even receive tenders, as Lubonja said, I was against all forces. It is hard for you to slander. It is known who I am. I have faced justice here and I will face it in America as well.

Balla: Why did you resign?

Doshi: I resigned to be a free citizen.

Rakipllari: You are a non-women declared person from the USA. That you buy 2-3 votes here do not remember that you are very strong. Falcon stop this call. You are a non-woman sir. Falcon, stop the call, settle with the US and then with me.

Doshi: You get paid to go out there! Shut up! O where * put!