Shumë prej mund të jenë në dilemë nëse janë prekur ose jo nga Koronavirusi dhe e kanë kaluar atë pa shfaqur simptoma. Nëse keni qenë ose jo të infektuar, këtë mund t’ju ndihmojnë ta kuptoni disa nga vrojtimet e mëposhtme. Të listuara më poshtë janë disa prej shenjave, por nëse keni patur vetëm njërën prej tyre nuk do të thotë se Këto janë disa shenja, keni qenë i infektuar domosdoshmërisht. Vetëm testi serologjik, mund të japë një përgjigjen që vërteton të kundërtën.

Nëse keni qenë shumë sëmurë në shkurt!

Adam Spivak, një doktor i sëmundjeve infektive në Universitetin e Utah në Salt Lake City, thotë se nëse keni qenë shumë sëmurë, midis periudhës janar-shkurtit, ka gjasë ta keni kaluar koronavirusin.

Nëse keni pasur ethe dhe kollë!

Nëse për disa ditë, në këtë periudhë, keni pasur ethe, kollë dhe lodhje të tepërt, ka shumë gjasa që ju ta keni kaluar virusin.

Papritur keni humbur nuhatjen dhe shijen e ushqimit!

Humbja e nuhatjes dhe e shijes, është një nga shenjat që dallon koronavirusin e ri. Rreth 66% e atyre që janë bartës me koronavirus, kanë këtë simptomë. Nëse krejt e papritur, edhe ju për një kohë keni humbur nuhatjen dhe shijen, mund të keni pasur Covid-19.

Nëse e gjithë familja u sëmur njëkohësit!

Nëse të gjithë familjarët, dikush më shumë dhe dikush më pak, ka përjetuar grip, por në të njëjtën periudhë kohë, ka gjasa që e gjithë familja të ketë qenë infektuar.

Nëse keni pasur shenja në lëkurë që ju shkaktonin kruajtje!

Është një nga simptomat që është zbuluar së fundmi, por e rëndësishme për të kuptuar nëse një person është infektuar me virus.

 

Many may be in a dilemma as to whether or not they have been affected by the Coronavirus and have passed it on without showing any symptoms. Whether or not you were infected may help you understand some of the following observations. Listed below are some of the signs, but if you have only had one of them it does not mean that These are some signs, you have necessarily been infected. Only the serological test can give an answer that proves the opposite.

If you were very sick in February!

Adam Spivak, a doctor of infectious diseases at the University of Utah in Salt Lake City, says that if you were very ill between January and February, you probably passed on the coronavirus.

If you have had a fever and cough!

If for a few days, during this period, you had fever, cough and excessive fatigue, it is very likely that you have passed the virus.

Suddenly you have lost the smell and taste of food!

Loss of smell and taste is one of the hallmarks of the new coronavirus. About 66% of those who carry the coronavirus have this symptom. If all of a sudden, you too have lost your sense of smell and taste for a while, you may have had Covid-19.

If the whole family got sick at the same time!

If all the family members, some more and some less, have experienced the flu but at the same time period, it is likely that the whole family has been infected.

If you have had marks on your skin that were causing itching!

It is one of the symptoms that has been recently discovered but important to understand if a person is infected with the virus.