Nëse keni menduar ndonjëherë se ]farë duan meshkujt në shtrat, përgjigjet i keni patur gjatë gjithë kohës para syve. Nisur nga gjërat më të thjeshta dhe të dukshme, si për shembull kryerja e marrëdhënieve seksuale me drita ndezur e deri tek mos-hatërmbetja kur partnerit tuaj e zë gjumi pas seksit.

1. Tregohuni pak “të zhurmshme”. Është e vështirë për një burrë të kuptojë a jeni të kënaqura apo jo, nëse jeni të qeta. Gjithsesi, sigurohuni mos ta teproni, pasi burrat arrijnë ta kuptojnë.

2.Nëse nuk ju pëlqen të bëni seks me dritat ndezur, mendojeni përsëri. Burrat nuk duan errësirë, ata preferojnë drita të ndezuara që të mund të shikojnë.

3. Nëse ka diçka që dëshiron më së shumti një mashkull është komunikimi. Kjo do të thotë seks i mirë pasi do të ndihmojë si ju ashtu dhe partnerin tuaj të shprehni dëshirat.

4. Nëse ndryshoni shpesh qëndrim dhe eksperimentoni, një burrë nuk do të mërzitet kurrë. Kjo është ajo që një mashkull mendon se është çelësi i seksit të mirë.

5. Ka diçka që shumica e grave nuk e pëlqejnë, por burrat me të vërtetë e duan atë është gjumi pas marrëdhënies seksuale .

6. Lëreni atë të udhëheqë. Burrave u pëlqen kontrolli, kështu që, të paktën, jepjani këtë kënaqësi në shtrat.

If you have ever wondered what men want in bed, the answers are in front of your eyes all the time. From the simplest and most obvious things, such as having sex with a light on, to not getting upset when your partner falls asleep after sex.

1. Be a little “noisy.” It is difficult for a man to know if you are satisfied or not, if you are calm.However, make sure you do not overdo it, as men come to understand.

2. If you do not like to have sex with the lights on, think again. Men do not like darkness, they prefer bright lights so they can look.

3. If there is one thing a man wants most is communication. This means good sex as it will help both you and your partner to express desires.

4. If you change your attitude and experiment often, a man will never get bored. This is what a man thinks is the key to good sex.

5. There is something that most women do not like, but men really love it is sleep after sex.

6. Let him lead. Men like control, so at the very least, give this pleasure to the bed.