Maqedonia e Veriut është i vetmi shtet në Ballkan që konsiderohet unik nga të gjithë si një pikë kyçe për shpëndarjen në Europë të heroinës afgane, shkruan agjencia e lajmeve INA në Shkup.

Maqedonia e Veriut jo është një pikë kryesore tranziti për shtetet në Europën Perëndimore. Vendndodhja gjeografike i mundëson një lidhje me 5 shtete, ku kalon rruga kryesore e heroinës. Bullgari, Turqi, Kosova, Serbia dhe Shqipëria.

Të gjitha rrugët e trafikut ndërkombetar do të kalojnë patjetër në Maqedoni.

Për Europol, Maqedonia e Veriut është vendi më i rëndësishëm për heroinën, ruajtjen dhe ripaketimin.Trafikantët nga Maqedonia e Veriut, janë gjithnjë e më aktivë në tranzit dhe në tregjet e destinacionit. Bandat në këtë shtet trafikojnë sasi të mëdha heroine nga Turqia në Europën Perëndimore dhe Qëndrore.

Dy janë synimet kryesore, duke qene se janë edhe shtetet të cilat konsumojnë më shumë heroinë, Zvicra dhe Hollanda.

Në hartat e krijuara nga ekspertët tregohet qartë rrugët nga ku shpërndahet heroina.

Për herë të parë në 2010 u raportua nga vetë organet atje transaksione të dyshimta të bëra me Afganistanin, nga trafikantët lokale të cilet dyshohej se po blinin drogë direkt në këtë shtet.Gjashtë jane pikat e kalimit kufitar te Maqedonisë së Veriut, ku dyshohet se kalojnë sasira të konsiderueshme heroine, dhe një prej tyre lidhet me Shqiperinë. Sasitë e vogla ndalojnë në Elbasan.

Ndërsa sasitë e mëdha vazhdojnë rrugëtimin ndërkombetar. 80 përqind e heroinës që hyn në Shqipëri vjen nga Maqedonia. Kjo e bën Elbasanin sidomos pas 2010-ës, një ndër pikat kyce, të shpërndarjes jo vetëm për tregun vendas, por edhe atë në Itali, përfundon INA.

Northern Macedonia is the only country in the Balkans that is considered unique by all as a key point for the distribution of Afghan heroin in Europe, writes the INA news agency in Skopje.

Northern Macedonia is not a major transit point for countries in Western Europe. The geographical location enables a connection with 5 states, where the main heroin route passes. Bulgaria, Turkey, Kosovo, Serbia and Albania.

All international traffic routes will definitely pass through Macedonia.

For Europol, Northern Macedonia is the most important place for heroin, storage and repackaging. Traffickers from Northern Macedonia are increasingly active in transit and destination markets. Gangs in this country traffick large quantities of heroin from Turkey to Western and Central Europe.

There are two main goals, as there are countries that consume more heroin, Switzerland and the Netherlands.

The maps created by the experts clearly show the routes from where the heroin is distributed.

Suspicious transactions with Afghanistan were reported for the first time in 2010 by local traffickers who were suspected of buying drugs directly in the country. significant quantities of heroin, and one of them is related to Albania. Small quantities stop in Elbasan.

While large quantities continue the international journey. 80 percent of heroin entering Albania comes from Macedonia. This makes Elbasan, especially after 2010, one of the key points of distribution not only for the domestic market, but also in Italy, concludes INA.