Çmimet e agrumeve dhe kryesisht portokallit dhe limonit kanë kapur nivele të çmendura këto ditë, duke pothuajse dyfishuar në disa raste në raport me një javë më parë.

Në dyqanet e lagjeve, një kilogram limon mund ta gjesh për 200-250 lekë ndërkohë që tek shumica është tërhequr së fundmi me 160 lekë. Gjithsesi me këto çmime mund ta marrësh nëse ke fatin të gjesh, pasi në disa dyqane nuk ekziston fare.

Tregtarët e pakicës pohojnë se me 250 lekë po shesin limonët që kanë pasur gjendje, ndërsa me marrjen e furnizimeve të reja të hënën, çmimet mund të jenë edhe më të larta.

Portokalli, nga ana tjetër, që tërhiqej me shumicë në nivelet 60-70 apo 80 lekë për kilogram, të premten u shit me 120 lekë tek shumica, ndërsa në dyqanet e Tiranës rreth 200 lekë.

Situata ka lidhje direkte me atë që po ndodh me koronavirusin ku është nënvizuar një rritje e përdorimit të Vitaminës C apo frutave dhe agrumeve që e përmbajnë atë.

Kur i pyet tregtarët se çfarë ndodh me këto çmime dhe pse gjithçka ndryshoi në pak ditë, secili ngre supet duke shpjeguar se ka qenë efekt në gjithë zinxhirin ku kalon malli. Importuesit pretendojnë se u është sjellë më pak sasi sesa ajo që kishin planifikuar, ndërkaq që iu është dhënë me një çmim më të lartë sesa më parë. Të njëjtën gjë më pas deklarojnë tregtarët e shumicës, të cilët thonë se rritja ka ardhur nga dora e parë, ndërsa konsumatori fundor paguan çmimin më të kripur të gjithë kësaj mungese.

Tendenca për të blerë dhe për të konsumuar më shumë agrume nisi prej dy javësh kur qytetarët nisën të blinin masivisht jo më me kilogramë por me arka kryesisht portokallin nga alarmi i koronavirusit fillimisht në vendin fqinj e më pas në fillim të javës edhe në vendin tonë, kurse sasia e disponueshme ishte disa herë më e vogël se kërkesa.

Shqipëria, pavarësisht prodhimit të saj të portokallit apo limonit, nuk arrin që të plotësojë të gjithë kërkesën dhe një pjesë të mirë e importon nga vende si Italia apo Turqia. Të dhënat zyrtare nga Doganat tregojnë se vendi ynë importoi në vitin 2018 një sasi prej 16 milionë kilogram me një ekuivalente në lekë prej 8.1 milionë dollarë. Në vitin 2017 importi ishte 13.2 milionë kilogram me një vlerë prej 6.2 milionë dollarë.

Sa i takon limonit, të dhënat e Doganave tregojnë se u importuan në vitin 2018 rreth 3.9 milionë kilogramë me një vlerë 2.9 milionë dollarë, ndërsa që në vitin 2017 këto importe ishin 3.8 milionë kilogramë me një vlerë 2.6 milionë dollarë.

Sipas statistikave të bujqësisë publikuar nga Instituti i Statistikave, prodhimi i agrumeve kryesisht mandarina dhe portokall në vendin tonë për vitin 2018 ishte 45.4 tonë./Monitor/

 

Prices of citrus and mostly orange and lemon have hit insane levels these days, almost doubling in some cases compared to a week ago.

In neighborhood stores, you can find one kilo of lemon for 200-250 ALL while most have recently withdrawn for 160 ALL. However, at these prices you can get it if you are lucky enough to find it, as some stores do not exist at all.

Retailers claim that with 250 leks they are selling lemons that they have been able to afford, and with new supplies on Monday, prices could be even higher.

The orange, on the other hand, which retreated wholesale at levels 60-70 or 80 lek per kilogram, was sold on Friday at 120 lek to most, while in Tirana shops about 200 lek.

The situation is directly related to what is happening with coronavirus where there has been an increase in the use of Vitamin C or the fruits and citrus containing it.

When asking traders what happens at these prices and why everything changed in a few days, everyone shrugs, explaining that it has had an effect on the entire supply chain. The importers claim that they were brought in less than what they had planned, and were given a higher price than before. The same is then stated by wholesalers, who say that growth has come first-hand, while the end consumer pays the saltiest price of all this shortage.

The tendency to buy and consume more citrus fruits started two weeks ago when citizens began to buy massively no more pounds but mainly crates of orange from the coronavirus alarm first next door and then later in the week in our country as well, and the quantity available was several times less than demand.

Albania, despite its production of orange or lemon, fails to meet the whole demand and imports a large part from countries such as Italy or Turkey. Official data from Customs show that our country imported in 2018 an amount of 16 million kilograms with an equivalent in lek of 8.1 million dollars. In 2017 the import was 13.2 million kilograms worth $ 6.2 million.

As for lemon, Customs data shows that in 2018 about 3.9 million kilograms were worth $ 2.9 million, while in 2017 these imports were 3.8 million kilograms worth $ 2.6 million.

According to the statistics of agriculture published by the Institute of Statistics, citrus production mainly mandarins and oranges in our country for 2018 was 45.4 tons.