Edhe pak çaste na ndajnë nga nata e ndërrimit të viteve. Dhe ne mezi presim të dërgojmë mesazhe urimi për miqtë, shokët dhe më të dashurit tonë.
Të gjithë ne përpiqemi tu dërgojmë një mesazh special për të uruar festën. Janë të shumta mënyrat për të uruar shëndet, dashuri dhe sukses, ndaj bëje urimin më të personalizuar. Këtu janë disa mesazhe sugjeruese për Vitin e Ri që mund t’i ndash me miqtë dhe familjarët.
Disa mesazhe të veçanta për t’u uruar njerëzve të tu të dashur “Gëzuar Vitin e Ri”

1. Viti i ri është si një faqe e bardhë e pastër për të nisur nga e para. Lapsin e ke vetë në dorë. Pra, shkruaje vetë kapitullin më të bukur të jetës. Gëzuar Vitin e Ri!

2. Faleminderit për të gjitha momentet e bukura që më ke falur gjatë këtij viti. Por në Vitin e Ri do të kemi edhe më shumë. Ky është premtimi im. Gëzuar Vitin e Ri!

3. Universi po të bekon me një vit tjetër. Uroj që buzëqeshja të jetë edhe më e madhe në vitin 2018. Gëzuar energjia ime.

4. Ne po hapim një libër të ri. Faqet janë bosh. Mund të shkruajmë në të të gjitha fjalët më të bukura dhe urimet më të mira. I pari titull që më vjen në mend kur të kujtoj ty është Mundësi dhe kapitulli i parë është Viti i Ri. Gëzuar!

5. Sa herë ti më sheh në sy, unë dorëzohem e përjetoj ndjesi të papërshkrueshme. Të lutem, bëje këtë gjë më shpesh në 2018-ën. Gëzuar Vitin e Ri!

6. Nëse nuk je dot ëndërr apo realitet, apo ndonjë gjë tjetër midis, atëherë ji ajo që je në 2018-ën. Kështu do të të dua më shumë. Gëzuar Vitin e Ri!

7. Ngjyra si të ylberit dhe shkëlqimin si të diellit, aromë trëndafilash dhe plot me gëzime qofshin të gjitha ditët e Vitit të Ri. Gëzuar!

8. Viti i Ri është mundësia për një fillim të ri e për të lënë mënjanë të shkuarën. Gëzuar Vitin e Ri!

9. Ndërkohë që të gjithë të tjerët presin në heshtje atë që do të ndodhë, ti vazhdon të shkëlqesh në çdo performancë vit pas viti. Vazhdo të jesh e jashtëzakonshme dhe bëje të ndodhin përsëri gjëra të bukura. Gëzuar Vitin e Ri!

10. Një tjetër vit erdhi në fund. T’i japim lamtumirën dhe të mirëpresim Vitin e Ri, të nisim pa frikë sfidat dhe të mbajmë fort kujtimet e bukura! Gëzuar Vitin e Ri!

11. Kam vetëm një dëshirë për ty këtë Viti të Ri. Mund të kesh sa më shumë gëzime, shëndet e lumturi pa fund? Nëse i ke këto pa limit, atëherë 2018-a është viti yt. Gëzuar Vitin e Ri!

12. Udhëtimi yt në Vitin e Ri le të jetë i mbushur me mundësi të reja, ditë me shpresa, zemrën plot dashuri e lumturi në familje. Le të jetë viti më i bukur për ty. Gëzuar!

13. Besimi është diçka që nuk të lë kurrë në baltë dhe nuk të lejon asnjëherë të biesh. Në vitin e ardhshëm, lutu që të mos e humbësh asnjëherë besimin. Gëzuar Vitin e Ri!

14. Gëzim në janar, argëtim në shkurt, paqe nga marsi në qershor, asnjë shqetësim në korrik, harmoni në gusht, qetësi në shtator, suksese nga tetori në dhjetor. Gëzuar Vitin e Ri me të gjithë muajt e tij!

15. Kryqëzoji gishtat duke lënë pas atë që shkoi dhe duke mirëpritur të ardhmen. Në pritje të lumturisë me duart e bashkuara. Fillo numërimin mbrapsht duke paralajmëruar largimin e një viti të vjetër dhe fillimin e një viti të ri.

1. The new year is like a pure white page to start all over again. You have the pen in your hand. So, write the most beautiful chapter of your life. Happy New Year!

2. Thank you for all the beautiful moments you have given me this year. But in the New Year we will have even more. This is my promise. Happy New Year!

3. The universe is blessing you with another year. I wish the smile was even greater in 2018. Happy my energy.

4. We are opening a new book. The pages are blank. We can write in all the most beautiful words and best wishes. The first title that comes to my mind when I remember you is Opportunity and the first chapter is New Year. Happy!

5. Whenever you look me in the eye, I give up and experience indescribable feelings. Please do this more often in 2018. Happy New Year!

6. If you can’t dream or reality, or anything in between, then be what you are in 2018. So I will love you more. Happy New Year!

7. Rainbow colors and sun shine, rose fragrance and full of joy be it all New Year’s Day. Happy!

8. The New Year is the opportunity for a fresh start and to set aside the past. Happy New Year!

9. While everyone else is quietly waiting for what will happen, you continue to excel in every performance year after year. Continue to be extraordinary and make beautiful things happen again. Happy New Year!

10. Another year came to an end. Farewell and welcome to the New Year, fearlessly launching challenges and holding onto fond memories! Happy New Year!

11. I only have a wish for you this New Year. Can you have as much joy, health, and happiness as ever? If you have these unlimited, then 2018 is your year. Happy New Year!

12. May your New Year’s journey be filled with new opportunities, days of hope, a heart full of love and happiness in the family. Let this be the most beautiful year for you. Happy!

13. Faith is something that never lets you down and never lets you fall. In the coming year, pray that you never lose faith. Happy New Year!

14. Joy in January, fun in February, peace from March to June, no worries in July, harmony in August, calm in September, successes from October to December. Happy New Year with all his months!

15. Cross your fingers behind what went wrong and welcome the future. Awaiting happiness with joined hands. Start counting back by announcing the departure of an old year and the start of a new one.