Një pjesë e madhe e popullatës ankohet për gjendjen financiare, ky po që është një fakt i cili ndikon shumë edhe në gjendjen e njeriut. Por, sipas shumë mitologjive, ekzistojnë disa truke të cilat bëjnë që kuleta juaj të mbushet.

Nëse keni dëgjuar se është mirë që kuletën t’ua blejë një person tjetër dhe jo vetë ju, menjëherë hiqni dorë nga ky mendim.Asnjëherë nuk dihet se çfarë energjie apo fat i parave e përcjellë atë person.

Kuletën është mirë ta blini vetë dhe po ashtu duhet vënë mendjen tek ngjyra, që për femra duhet të jetë e kuqe e zjarrtë apo ngjyrë ari, ndërsa për meshkuj nuancat e metalit.

Po ashtu, kuletën duhet ta doni dhe ta mbani çdokund me vete. Një fakt tjetër është edhe sistemimi i parave, sepse nëse paratë janë të pasistemuara, kjo ndikon edhe në shumimin e tyre.

Gjithsesi, vlen të ceket se asnjëherë nuk është mirë që në kuletë të mbani fatura, sepse kjo jep një energji që shpien gjithmonë në shpenzim dhe shpagim borxhi.

 

A large part of the population complains about the financial situation, which is a fact that greatly affects the human condition. But, according to many mythologies, there are some tricks that make your wallet full.

If you have heard that it is good for another person to buy the wallet and not for yourself, immediately give up on this thought. It is never known what energy or luck of money will accompany that person.

It is good to buy the handbag yourself and you should also pay attention to the color, which for women should be fiery red or gold, while for men the shades of metal.

Also, you need to love the wallet and keep it with you everywhere. Another fact is the arrangement of money, because if money is unsystematic, it also affects their multiplication.

However, it is worth noting that it is never good to keep bills in your wallet, as this gives you energy that always leads to spending and debt repayment.