Kryeministri Edi Rama, Drejtuesi Politik i Pastisë Socialiste për qarkun e Elbasanit, Taulant Balla morën pjesë në takimin e mbylljes së fushatës elektorale në mjediset e stadiumit Elbasan Arena.

Në nisje të fjalës së tij, Balla shprehu falënderime të përzemërta për të gjithë të pranishmit, teksa apeloi për kujdes të shtuar ndaj masave anti COVID-19, pasi jeta është gjëja më e rëndësishme që ka çdo njeri.

“Shumë faleminderit dhe shumë faleminderit edhe atyre që janë përjashta. Për shkak se duhet të respektojmë distancat nuk mund t’i fusim të gjithë brenda. Ne nuk jemi si ata, unë e di që sot pas këtij takimi, në ato banaqet e darkës do të fillojnë: Ja Partia Socialiste i shkeli masat, nuk eshtë e vërtetë. Distanca është respektuar në çdo cep dhe ju lutem edhe atyre që janë jashtë të respektojnë distancat sepse jeta është gjëja më e rëndësishme që ne kemi”, u shpreh Balla.

Balla kundërshtoi deklaratat e opozitës, e cila më herët vuri në pikëpyetje punët dhe investimet që ka bërë qeveria Rama në zonën e Elbasanit. Ai foli edhe për synimet e vitit të parë të mandatit të tretë qeverisës.

“Na kërkojnë bilanc e na thonë çfarë kemi bërë këto 8 vite dhe unë do ta filloj me diçka që është shumë konkrete. Këtu në Elbasan, në vitin 2013, ne gjetëm vetëm 603 legalizime ose i binte 1 në 2 ditë kishin bërë ata. Në arritëm nga 2013 në 2021 të kemi plot 17 500 legalizime në Elbasan ose nëse do të kishte vazhduar Luli dhr Iliri, Mona dhe Saliu në pushtet me njëri-tjetrin. Unë sot dua t’i them çdo familje të qarkut të Elbasanit që ne do ta mbyllim legalizimin në qarkun tonë brenda vitit të parë të mandatit tonë të ri sepse e kemi bërë pjesën më të madhe të punës”, pohoi Balla për të pranishmit në takim.

Një vëmendje të veçantë në fjalën e tij, Balla ia kushtoi edhe ndërhyrjeve që janë bërë nga qeveria në tetë vite qeverisje, duke e vënë theksin kryesisht tek uji i pijshëm, infrastruktura rrugore, rrjeti i shpërndarjes së energjisë elektrike, etj.

“Na pyesin çfarë bilanci kemi në Prrenjas dhe unë do t’ju them që me punët që kemi bërë vetëm dy vitet e fundit, ne nuk krahasohemi jo me 8 vitet e tyre por nuk krahasohemi nëse doni të merrni bashkë 28 vite. Kemi ndërhyrë për të garantuar furnizim me ujë të pijshëm, kemi ndërhyrë për të garantuar infrastrukturë rrugore, rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike, po kështu kemi bërë në Librazhd. Çfarë pune ke bërë në Librazhd thotë Luli? Isha në Librazhd dhe e gjeta shkretëtirë, unë nuk e di nëse ke qenë në Librazhd por duhet t’i hedhësh sytë në vendin e duhur që të shohësh gjithë atë punë të madhe që është bërë në Librazhd. Unë jam shumë krenar që kemi arritur ta transformojmë Librazhdin por si në Prrenjas dhe Librazhd ky është vetëm fillimi i një pune të madhe që do të prekë çdo fshat të Librazhdit e Prrenjasit”, vijoi më tej në fjalën e tij Balla.

Drejtuesi politik i PS për qarkun e Elbasanit, Taulant Balla garantoi të pranishmit se me marrjen e mandatit të ri, do të çohen përpara të gjitha investimet e nisura.

“Elbasani është shembulli ynë i qeverisjes vendore. Dua t’ju them të gjitha njësive administrative se ne do të punojmë më shumë se sa kemi bërë deri më tani. Investimet që kemi nisur do t’i çojmë përpara dhe qytetit të Elbasanit do t’i japim shkëlqimin që i takon. Kalaja, Bypass-i, uji i pijshëm do të jenë sfidat tona të punës,”- tha Balla.

Në fund të fjalës së tij Balla nuk kurseu komentet edhe për kryeministrin Rama, pa të cilin sipas tij, asgjë nuk do të ishte bërë e mundur, ndaj kërkoi nga banorët ta mbështesin atë me votë në zgjedhjet e 25 prillit.

“Ai që na ka ndihmuar të bëjmë gjithë këto punë dhe ka transformuar të gjitha komunitetet tona, ka nisur punën për t’i dhënë Elbasanit shkëlqimin që meriton ka vetëm një emër. Ai quhet Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë. Ndaj unë dua që t’i kërkoj popullit të Elbasanit në çdo cep, në 25 prill ne duhet të bashkohemi më shumë se kurrë t’i japim Edi Ramës mbështetjen që nuk e ka parë më parë në këtë qark. 9 mandate është objektivi ynë minimal,” e mbylli fjalën e tij Balla.

Prime Minister Edi Rama, Political Director of the Socialist Past for the region of Elbasan, Taulant Balla participated in the meeting to close the election campaign in the premises of the stadium Elbasan Arena.

At the beginning of his speech, Balla expressed heartfelt thanks to all those present, as he appealed for extra care against anti-COVID-19 measures, as life is the most important thing that everyone has.

“Thank you very much and thank you very much to those who are outside. Because we have to respect distances, we can’t get everyone inside. We are not like them, I know that today after this meeting, in those dinner tables will start: Here the Socialist Party violated the measures, it is not true. The distance is respected in every corner and I ask those who are outside to respect the distances because life is the most important thing we have “, said Balla.

Balla opposed the statements of the opposition, which earlier questioned the work and investments made by the Rama government in the Elbasan area. He also spoke about the goals of the first year of the third governing term.

“They ask us for a balance and tell us what we have done these 8 years and I will start with something that is very concrete. Here in Elbasan, in 2013, we found only 603 legalizations or it fell to 1 in 2 days they had done. We managed from 2013 to 2021 to have 17,500 legalizations in Elbasan or if Luli dhr Iliri, Mona and Saliu would have continued in power with each other. “Today I want to tell every family in the region of Elbasan that we will close the legalization in our region within the first year of our new mandate because we have done most of the work”, Balla affirmed for those present at the meeting .

In his speech, Balla paid special attention to the interventions that have been made by the government in eight years of government, emphasizing mainly drinking water, road infrastructure, electricity distribution network, etc.

“They ask us what balance we have in Prrenjas and I will tell you that with the work we have done only in the last two years, we do not compare not with their 8 years but we do not compare if you want to take 28 years together. We have intervened to guarantee the supply of drinking water, we have intervened to guarantee the road infrastructure, the electricity distribution network, we have also done the same in Librazhd. What work did you do in Librazhd, says Luli? I was in Librazhd and I found it desert, I do not know if you were in Librazhd but you have to look in the right place to see all the great work that has been done in Librazhd. I am very proud that we have managed to transform Librazhd, but as in Prrenjas and Librazhd, this is just the beginning of a great work that will affect every village of Librazhd and Prrenjas “, continued Balla in his speech.

The political leader of the Socialist Party for the region of Elbasan, Taulant Balla, assured the participants that with the new mandate, all the launched investments will be carried forward.

“Elbasan is our example of local government. I want to tell all the administrative units that we will work harder than we have done so far. We will advance the investments we have started and we will give the city of Elbasan the splendor it deserves. The castle, the Bypass, the drinking water will be our work challenges, ”said Balla.

At the end of his speech, Balla did not spare comments on Prime Minister Rama, without whom, according to him, nothing would have been possible, so he asked residents to support him with a vote in the April 25 elections.

“The one who helped us do all this work and transformed all our communities, started the work to give Elbasan the glory it deserves, has only one name. His name is Edi Rama, the prime minister of Albania. Therefore, I want to ask the people of Elbasan in every corner, on April 25, we must unite more than ever to give Edi Rama the support he has not seen before in this region. 9 mandates is our minimum objective, “Balla concluded his speech.