Të rinjtë janë më pak aktivë seksualisht se sa brezi i 20 viteve më parë, tregon studimi.Një sondazh me 10,000 pjesëmarrës amerikanë zbuloi se shifrat e meshkujve të moshës 25-34 vjeçare që nuk kanë bërë seks në 12 muaj është dyfishuar që nga 2002.Edhe te gratë mungesa e seksit vihet re më shumë.

Kërkuesit sugjerojnë se një shpjegim për këtë trend mund të jetë mundësia e lartë e argëtimit online që është favorizuar nga zhvillimi i teknologjisë. Këtu bëjnë që nga rrjetet sociale e deri te Netflix.Mund të jetë dhe një faktor social, ku njerëzit kërkojnë më shumë vite që të rriten se sa më parë, sugjerojnë ekspertët.

Young people are less sexually active than the generation of 20 years ago, the study shows.

A survey of 10,000 American participants found that 25-34-year-old men who had not had sex in 12 months had doubled since 2002. Even in women, lack of sex is more noticeable.

Researchers suggest that an explanation for this trend may be the high possibility of online entertainment that has been favored by the development of technology.

Here they do from social networks to Netflix. It can also be a social factor, where people take more years to grow than before, experts suggest.