Marrëdhëniet seksuale gjatë kohës së pandemisë mund të jenë të komplikuara.

Theresa Tam, shefe e Shëndetit Publik në Kanada rekomandon mbajtjen e maskës edhe gjatë marrëdhënieve intime.

Ajo rekomandon një sërë hapash për të pasur një shëndët të mirë seksual. Së pari përdorni një maskë e cila mbulon tërësisht gojën dhe hundën.

Së dyti këshilla tashmë e ditur për të pasur një shëndët seksual, përdorimi i prezervativit gjatë aktit. Gjithashtu ekspertja shton se mirë do të ishte të dinit dhe gjendjen shëndetsore të partnerit tjetër duke bërë teste. Ajo sugjeron që të mos konsumohen substaca të rrezikshme për shëndetin dhe të limitohet përdorimi i alkolit.

Burimi: CNN | joq.al

Sexual intercourse during the time of the pandemic can be complicated.

Theresa Tam, Chief of Public Health in Canada recommends wearing the mask even during intimate relationships.

She recommends a series of steps to have good sexual health. First use a mask that completely covers the mouth and nose.

Secondly the already known advice to have a sexual health, use a condom during intercourse. The expert also adds that it would be good to know the health condition of the other partner by doing tests. She suggests not consuming substances dangerous to health and limiting the use of alcohol.