Astrologia e njohur Meri Shehu ka treguar në lidhje me parashikimin e shenjave të horoskopit për vitin 2021. Shehu ka treguar gjërat më të rëndësishme për këtë vit duke analizuar çdo shenjë në detaje.

Luani

Do jetë në një katërkëndësh me Jupiterin dhe në kundërshtim me të, do kenë një vit të vështirë në bashkëpunime, në martesë, të vështirë në kërkesat që do vihen përballë tyre, në tradhtitë që do marrin dhe do japin. Do jetë një vit që do ndeshin pengesa, do bëjnë hapa mbrapa. Duhet të bëjnë kujdes sepse është një tendencë që do i kushtëzojë disi në kërkesat e tyre. Dy muajt maj-korrik mund të jenë muaj që do i japin pak më shumë çlirim shpirtëror ose pak më shumë para për të ardhur më shumë në qejf, por do jenë dhe dy muaj që mund të investojnë qoftë shpirtërisht qoftë ekonomikisht. Më pas do vazhdojë sërish me debate dhe përplasje në 2021.

Demi

2021 është një vit që unë mendoj që nëse ata nuk përkushtohen shpirtërisht dhe nuk i mbrojnë punët e mira që kanë bërë në 2020 dhe në disa vite më përpara, mund të kemi një degradim të marrëdhënieve të tyre kryesore, një kthim prapa. Me Uranin në Ujor do të ndjehen sikur nuk janë në natyrën e tyre, në ujërat apo kontaktet e tyre. Mbi të gjitha demët kanë një natyrë që nuk ndryshojnë shpejt, nuk përshtaten shpejt. Vetëm muajt maj-korrik mund të jenë një lloj miqësie, solidariteti dhe disa gjëra të mira.

Gaforrja

Do kenë 2021-in më të çliruar sesa 2020, por kjo do varet nga sa kanë gabuar në 2020. Çfarë pengesash apo problematikash nuk kanë kapërcyer dot, apo çfarë gabime kanë bërë në çështjet ekonomike dhe në llogaritë që kanë me të tjerët. 2021 është një vit që sqaron llogaritë e tyre qoftë ekonomike, qoftë personale, qoftë erotike. Ata që kanë gabuar shumë ose nuk i kanë kushtuar vëmendje të rëndësishme këtyre detajeve. 2021 do ta kalojnë me shumë vështirësi. Por ata që dinë ku kanë gabuar dhe si mund ta kapërcejnë ose si t’i lajnë llogaritë e tyre, unë do thosha që 2021 do jetë një mënyrë për të rregulluar hesapet e tyre apo për t’i çliruar të gjitha këto pengesa që mund të kenë pasur. Të mos besojnë shumë në planin erotik, 2021 nuk do jetë vit erotik apo shpirtëror për ta sepse do jenë një nga shenjat që do duan t’i mashtrojnë apo gënjejnë në emër të një ndjenje shpirtërore.

Peshqit

Saturni në Ujor për nja 2-3 vite do i bllokojë psikologjikisht. Psikologjia e tyre është e bllokuar, thuajse të gjitha rrugët janë të bllokuara dhe këtë e kanë me veten më shumë. Do ndihen sikur ata e kanë fajin që të tjerët nuk i shohin, nuk e kuptojnë talentin apo punën dhe sakrificën e tyre. Bëjnë shumë dhe nuk do duken fare, ose të tjerët nuk do i shohin aq qartë, kjo do të jetë motoja dhe bllokimi i tyre për 2021 dhe në vitin 2022 do fillojnë sërish hapjen e tyre. Por kanë një fat të mirë gjatë muajve maj-korrik, ku Jupiteri do futet tranzit në shenjën e tyre dhe do t’i japë një çlirim, një emocion të mirë dhe besim.

Virgjëresha

Në 2021 ankthi me punën mund të shtohet. Do kenë shumë punë, do rendin, do avancojnë dhe do kenë kontakte dhe takime me njerëz të shumtë dhe bashkëpunime të shumta. Por do të kenë takime me njerëz shumë të ashpër për fatin e keq. Do kenë shumë rregulla, shumë kërkesa, shumë dominanca dhe duhet të fusin teknologjinë në punët e tyre. Zakonisht e përkrahin teknologjinë, por janë më shumë shenja të arsyetimit, të llogaritjes, të lapsit, ndoshta këtu kompjuteri, teknologjia, shkenca do i marrë pak atë arsyetimin e tyre.

Bricjapi

Në çështjet ekonomike pritet një fatalitet, një humbje dhe të tjerët nuk do i shohin si një lider, kjo është pika e dobët e Bricjapëve për 2021. Deri tani ishin lider, i mbanin njerëzit me rregulla, por të tjerët nuk do i shohin më si të tillë. Do kenë një shkarje në çështjet ekonomike ku duhet të bëhen llogaritje dhe kursime. Nëse ju “shket” ekonomia atëherë nuk do ndiheni më të fuqishëm.

Akrepi

Akrepat do të kenë çështje të forta familjare, çështje trashëgimish, marrëdhëniesh familjare, çështje ligjore, ndërtesa, çështje teknike përsa i përket dokumentacioneve, kështu që do kenë një vit të mbushur me rregullime përsa i përket pronësisë, bazës së tyre, çështjeve familjare. Në çështjen erotike, ku ata e kanë të fortë, nuk do japin gjë. Kështu që ato marrëdhënie që mund të kenë jashtë familjes ose që mund të kenë inspiruar ndonjë lloj frymëzimi për ta, do shuhen. Akrepët do jenë fatlumë në 2021 vetëm në marrëdhëniet familjare, në martesën e tyre nëse e kanë një të tillë dhe në marrëdhënie shumë serioze. Muajt maj-korrik do jenë më flertues dhe që mund të bëhen më romantikë, por do ngelen aty. Pra suksesi i Akrepve nuk do të jetë asnjëherë në 2021 jashtë familjes.

Dashi

Do jenë në një moment që do kenë qëllime, më solidarë, më me bashkëpunime, por kanë një defekt të vogël, që nëse do punojnë vetëm për vete, humbja është e sigurt. Nëse do jetë më bashkëpunime apo do gjejnë një grup pune, do gjejnë një marrëdhënie pune më solidare. Nëse kërkojnë të investojnë në një punë, projekt, në çështjet e tyre ekonomike, unë mendoj që 2021 nuk do ua japë këtë shans.

Shigjetari

Do kenë një vit të mbarë, më çlirues, do udhëtojnë, do merren me ligje, filozofi të reja, do duan të ndryshojnë jetën dhe punën. Do çlirohen ekonomikisht dhe do ndryshojnë dhe punë. Unë mendoj që 2021 do i sjellë disa paqartësi me punën duke e ndryshuar shpeshherë por asnjëherë nuk do ngelen pa një aktivitet dhe pa një punë sepse ky ndryshim nuk do vijë nga fatkeqësitë apo nga vështirësitë, por nga dëshira për të bërë gjithmonë diçka më të mirë. Do jenë në kërkim të idesë dhe do përparojnë mirë.

Binjakët

Do çlirohen nga kundërshtimet, nga përballje, nga momente të vështira, do jetë një vit më erotik, një vit më me plane, një vit më i avancuar në njohje të rëndësishme dhe bashkëpunime. Ata duhet të përparojnë dhe të mos mendojnë dy herë në vitin 2021 për të bërë diçka. Muajt maj-korrik do jenë të rëndësishëm për një rritje në karrierë, por duhet të kenë kujdes sepse mund të ngrihen në karrierë këtë periudhë 2-mujore por edhe mund të quhet fatale për të sepse mund të mos jetë e qëndrueshme. Kushtet e një martese këto dy muaj duhet t’i shohin mirë sepse janë shumë kalimtare dhe nuk mund të shpresojmë për ecuri të mëdha.

Peshorja

Kanë një vit me ngjyra dhe me qëllime. Do kenë romanca, do dashurohen, do fejohen, do bëjnë fëmijë, mund të martohen. Do bëjnë art, do bëjnë stilime sepse janë shenja e artit dhe mendoj që duhet ta shijojnë 2021 dhe ta marrin me pozitivitet.

Ujori

Kanë kaluar një vit shumë të vështirë qoftë në ide, qoftë në veprime. Ketë vit do ngrihen në përgjegjësi, do marrin punë me përgjegjësi dhe do japin ide. Është një shenjë që do bëjë karrierë, famë, emër, pushtet, mjafton që Ujori të mos jetë shumë dominant sepse ekziston mundësia që mund të dalë një person Ujor shumë dominant që në emër të të drejtave të njerëzimit të vendosi një pushtet më të fuqishëm. Ujori i thjeshtë reformist, i mirë, me përgjegjësi do arrijë një punë të mirë, do ta duan, do ta respektojnë, do japë ide, shkencë dhe gjithçka. Madje dhe me jashtëtokësorët mund të bëjë bashkëpunime.

Well-known astrologer Meri Shehu has told about predicting horoscope signs for 2021. Shehu has shown the most important things for this year by analyzing each sign in detail.

 

Leo

They will be in a quadrangle with Jupiter and in contrast, they will have a difficult year in collaborations, in marriage, difficult in the demands that will be put in front of them, in the betrayals that they will receive and give. It will be a year that they will face obstacles, they will take steps backwards. They have to be careful because it is a tendency that will condition them somewhat in their demands. The two months of May-July may be months that will give her a little more spiritual liberation or a little more money to have more fun, but they will also be two months that can invest both spiritually and economically. Then it will continue again with debates and clashes in 2021.

 

Taurus

2021 is a year that I think if they do not commit spiritually and do not defend the good deeds they did in 2020 and a few years ago, we could have a degradation of their core relationship, a setback. With Uranus in Aquarius they will feel as if they are not in their nature, in their waters or their contacts. Above all bulls have a nature that does not change quickly, does not adapt quickly. Only the months of May-July can be a kind of friendship, solidarity and some good things.

 

Crab

They will have 2021 more liberated than 2020, but this will depend on how many mistakes they made in 2020. What obstacles or problems they have not been able to overcome, or what mistakes they have made in economic matters and in the accounts they have with others. 2021 is a year that clarifies their accounts whether economic, personal or erotic. Those who have made many mistakes or have not paid significant attention to these details. 2021 will pass with much difficulty. But for those who know where they went wrong and how they can overcome it or how to clear their accounts, I would say that 2021 will be a way to sort out their accounts or free up all these obstacles that can have had. Do not believe too much in the erotic plan, 2021 will not be an erotic or spiritual year for them because it will be one of the signs that they will want to deceive or lie in the name of a spiritual feeling.

 

Pisces

Saturn in Aquarius for about 2-3 years will block them psychologically. Their psychology is blocked, almost all roads are blocked and they have this with themselves more. They will feel as if it is their fault that others do not see them, do not understand their talent or work and sacrifice. They do a lot and will not look at all, or others will not see them so clearly, this will be their motto and block for 2021 and in 2022 they will start opening again. But they have good luck during the months of May-July, where Jupiter will enter transit in their sign and will give them a release, a good emotion and confidence.

 

Virgo

In 2021 work-related anxiety may increase. They will have a lot of work, they will order, they will advance and they will have contacts and meetings with many people and many collaborations. But they will have meetings with very tough people for bad luck. They will have many rules, many requirements, many dominances and they have to introduce technology in their work. They usually support technology, but there are more signs of reasoning, of calculation, of pencil, maybe here computer, technology, science will take a little bit of their reasoning.

 

Capricorn

In economic matters a fatality is expected, a loss and others will not see them as a leader, this is the weak point of the Capricorns for 2021. Until now they were leaders, they kept people by the rules, but others will no longer see them as such. They will have a slip in economic issues where calculations and savings need to be made. If the economy “floats” then you will not feel stronger.

 

Scorpio

Scorpios will have strong family issues, inheritance issues, family relationships, legal issues, buildings, technical issues in terms of documentation, so they will have a year full of adjustments in terms of ownership, their base, family issues. In the erotic matter, where they have it strong, they will give nothing. So those relationships that may have outside the family or that may have inspired some kind of inspiration for them, will fade. Scorpios will be lucky in 2021 only in family relationships, in their marriage if they have one and in very serious relationships. The months of May-July will be more flirtatious and that may become more romantic, but will stay there. So Scorpio success will never in 2021 be outside the family.

 

Aries

They will be at a moment when they will have goals, more solidarity, more cooperation, but they have a small defect, that if they work only for themselves, the loss is certain. If there will be more collaborations or they will find a working group, they will find a more solidary working relationship. If they are looking to invest in a job, project, in their economic affairs, I think 2021 will not give them this chance.

Sagittarius

They will have a good year, more liberating, they will travel, they will deal with new laws, philosophies, they will want to change their life and work. They will be economically liberated and jobs will change. I think 2021 will bring some uncertainty to the job by changing it often but will never be left without an activity and without a job because this change will not come from disasters or difficulties but from the desire to always do something better . They will be looking for the idea and will progress well.

Gemini

Will be liberated from opposition, from confrontation, from difficult moments, it will be a more erotic year, a more planned year, a more advanced year in important acquaintances and collaborations. They need to move forward and not think twice in 2021 to do something. The months of May-July will be important for a career growth, but they should be careful because they can rise in career this 2-month period but it can also be called fatal for it because it may not be sustainable. The conditions of a marriage these two months should be looked at well because they are very transient and we can not hope for great progress.

Libra

They have a colorful and purposeful year. They will have romances, they will fall in love, they will get engaged, they will have children, they can get married. They will do art, they will do styling because they are the sign of art and I think they should enjoy 2021 and take it positively.

Aquarius

They have gone through a very difficult year both in ideas and in actions. This year they will rise to responsibility, take responsible work and give ideas. It is a sign that will make career, fame, name, power, it is enough for Aquarius not to be very dominant because there is a possibility that a very dominant Aquarius person can establish a stronger power in the name of human rights. The simple reformist, good, responsible Aquarius will achieve a good job, they will love him, they will respect him, he will give ideas, science and everything. It can even collaborate with extraterrestrials.