Shkëlzen Buci, personi që akuzohet nga Prokuroria se ka vrarë motrën e tij me urdhër të babait, ka folur nga burgu dhe është betuar se nëse ai i ka prekur dhe një fije floku të motrës, Eglantinës, nuk do të dënohet por të ekzekutohet.

“Nëse unë dhe familja ime ka faj, nëse i kam prekur edhe fijen e flokut motrës, nuk pranoj burgim por ekzekutim. Regjistroje këtë. Nuk kërkoj burgim por ekzekutim. Unë kam bërë një krim në 2017 dhe kam ngritur dorën në gjykatë dhe kam thënë se e kam bërë për problemet e mia krimin e 2017 (i referohet atentatit ndaj aktorit Mishel Prela)”, u shpreh Shkëlzeni.

Më tej, në një rrëfim për gazetaren Dorjana Bezat, Shkëlzen Buci ka thënë se motra kur ishte gjallë i ka çuar emrat e personave që e shfryëzonin prokurorit Blerim Tominaj, por ai s’i ka marrë parasysh.

“Personi në fjalë thotë e kam vra unë motrën time. Si mund të vras unë motrën time. Unë i kam thënë gjithmonë motrës na trego kush janë personat që të kanë punuar. Më ka thënë do tja jap prokurorit. Ia ka dhënë emrat prokurorit Blerim Tominaj. I ka cuar motra emrat Blerim Tominajt dhe ai i ka thënë hiqi këto emra. S’janë këta persona. I di mirë prokurori Blerim Tominaj këto”, tha ai.

RRËFIMI I PLOTË:

Si mund ta bëj unë atë. Ca më ka bërë mua ajo. Unë jam munduar ta ndihmoj. Jemi rrit pa bukë në bark. Më ka braktisë nëna. Më ka rrit kjo. Na ka larë 4 fëmijë. Pa bukë.

Personi në fjalë thotë e kam vra unë motrën time. Si mund të vras unë motrën time. Unë i kam thënë gjithmonë motrës na trego kush janë personat që të kanë punuar. Më ka thënë do tja jap prokurorit. Ia ka dhënë emrat prokurorit Blerim Tominaj. I ka cuar motra emrat Blerim Tominajt dhe ai i ka thënë hiqi këto emra. S’janë këta persona. I di mirë prokurori Blerim Tominaj këto.

Unë motrën time nuk e kam prek kurrë me dorë. Njëherë në jetën time nuk e kam prek. Ajo zgjodhi rrugën e vet. E lutëm të vinte në familje, nuk erdhi. Tha kam jetën time. Unë po them një gjë, se kanë thënë më ka dhënë babai urdhër mua por si mund ta bëj unë atë gjë.

Ai person që ka thënë këtë nuk meriton burgu. Nëse unë dhe familja ime ka faj, nëse i kam prekur edhe fijen e flokut, nuk pranoj burgim por ekzekutim. Regjistroje këtë. Nuk kërkoj burgim por ekzekutim. Unë kam bërë një krim në 2017 dhe kam ngritur dorën në gjykatë dhe kam thënë se e kam bërë për problemet e mia krimin e 2017 (i referohet një ngjarje tjetër).

Por nëse unë kam vrarë motrën time, nuk dua të jetoj asnjë sekondë. Si mund ta mbaj unë në ndërgjegjë këtë gjë.

Unë nuk e di, ai mund të sajoj (për shokun që tregoi ngjarjen). Unë herët apo vonë i kam thënë atij, unë gjallë a vdek do ta gjejë motrën time. Dua vetëm drejtësi. Është me audio dhe video, i kam thënë gjykatësit: Nëse unë kam edhe një fije dorë në këtë situatë. Nuk pranoj dënim dhe kam thënë fjalën e burrit. Nuk pranoj dënim por ekzekutim.

Nëse unë kam edhe një fije floku, edhe e familjes time, në këtë mesele, e dua publikisht. Dua mediat në cdo seancë. Ju lutem ejani në seancat e mia. Nuk dua asgjë, dua vetëm drejtësi. Këtij zotërisë që thotë e kam marrë për bodigard, i kam thënë kaq gjë kur bëja transport te dyqani, unë herët a vonë do ta gjejë motrën dhe personat që kanë vënë dorë mbi të do ta paguajnë me jetë këtë.

Për unazën unë nuk di asgjë. Ai ishte i martuar (shoku i tij që është dhe dëshimtari). Ai më tha, unë motrën tate dua ta marrë për nuse. I thash mos u ngatërro me motrën time. Më tha po do ndahem nga gruaja. I thash motra ime nuk është për ty, bëj ca të duash. Motra jetonte të xhaxhai dhe jo te ne.

Gazetarja: Para uniformave blu babai juaj ka thënë se nëse e sheh dhe sot motrën, do ta vras.

Shiko se nuk ka prind në botë që e bën atë, edhe përbindësh të jetë, si mund të vrasësh krijesën tënde. Babai mund të jetë në depresion. Edhe sikur një fije floku ti preket, të dali e vërtetea. Kush e ka shit, kush e ka trafiku, kush i ka ble unaza, kush e ka leviz lart e poshtë.
Po të ishte puna që ne donim ta bënim këtë gjë, unë s’merrja dëshmitarë. Asnjë njeri smund të mendoj që të marri dëshmitar dhe të vrasi një fëmijë.

Gazetarja: Ke një mesazh për shokun

Unë do them vetëm kaq, zbardh të vërtetën ashtu sic e din ti, nëse është sic thu ti. Mos shkatërro një familje që ska lidhje me këtë gjë. Do ta dija shumë për nder nëse do thoje të vërtetën. Unë skam asnjë kompleks për jetën time. Unë do ta gjej personin që ka vra motrën time. Unë skam asnjë gjë kundër shokut im, i them vetëm: të lutem ca të dish për motrën time, nxirri të gjitha që të marri vesh publiku. Mos hidh baltë se ne jemi në burg. Se kam bërë një gabim sdo të thotë jam kriminel.

Kam besim te drejtësia se kjo cështje do të hetohet. Kam besim akoma më të madh të gazetaria, ata ta hetojnë dhe ta investigojnë.

Gazetarja: E di kush janë personat që kanë trafikuar motrën?

-Unë nuk mund të identifikoj askënd se skam prova. Po të kisha prova sdo isha këtu, se do kisha lëvizur me shtet apo pa shtet. Por zotëria në fjalë, i lutem cdo gjë që di, të tregohet i sinqertë, të tregojë të vërtetëtn ashtu si ai e di. Jo shpifje, se në fund cdo gjë duhet të provohet.

Gazetarja: Ke qënë në malin me gropa me këtë person?

Kurrë në jetë. As me këtë person as me asnji. As me këtë person as me askënd tjetër.

Gazetarja: Ke pasur armë?

Unë skam bërë ushtri. Sdi të përdor armë. Edhe për krimin e bërë në vitin 2017, ekspertiza e ka treguar që unë skam qenë në gjendje të gjuaja me pistoletë. Kam qëlluar 8 herë dhe plumbat kanë ikur lart e poshtë se unë sdija të gjuaja, kam qenë në depresion. Kam besim se e vërteta e motrës time do dali.

Ju lutem kërkoni zanafillën, hetoni. Ju lutem. Kushdo qoftë, unë, babai, xhaxhai im, kushdo qoftë. Të zbardhet e vërteta.

SWORN from prison Shkëlzen BUCI: If I touched a hair on my sister, they will execute me! Reveals PROSECUTOR’S NAME: Sister took the names of the traffickers (CONFESSION)

Shkëlzen Buci, the person accused by the Prosecution of killing his sister on his father’s orders, spoke from prison and swore that if he touched a hair of his sister, Eglantina, he would not be punished but executed.

“If my family and I are to blame, if I even touched my sister’s hair, I do not accept imprisonment but execution. Record this. I do not seek imprisonment but execution. “I committed a crime in 2017 and I raised my hand in court and I said that I committed the crime of 2017 for my problems (refers to the assassination of actor Michel Prela)”, said Shkëlzeni.

Further, in a story for the journalist Dorjana Bezat, Shkëlzen Buci said that when her sister was alive, she mentioned the names of the people who used the prosecutor Blerim Tominaj, but he did not take them into account.

“The person in question says I killed my sister. How can I kill my sister. I have always told my sister to tell us who the people who worked for you are. He told me I would give it to the prosecutor. He gave the names to the prosecutor Blerim Tominaj. My sister gave the names to Blerim Tominaj and he told her to remove these names. These are not people. “Prosecutor Blerim Tominaj knows this well,” he said.

FULL STORY:

How can I do that. What has she done to me. I tried to help him. We grew up without bread in our stomachs. My mother abandoned me. This has increased me. He washed 4 children. No bread.

The person in question says I killed my sister. How can I kill my sister. I have always told my sister to tell us who the people who worked for you are. He told me I would give it to the prosecutor. He gave the names to the prosecutor Blerim Tominaj. My sister gave the names to Blerim Tominaj and he told her to remove these names. These are not people. Prosecutor Blerim Tominaj is well aware of this.

I never touched my sister with my hand. Once in my life I have not touched it. She chose her own path. We asked him to come to the family, he did not come. Said I have my life. I am saying one thing, that they said my father gave me the order but how can I do that.

The person who said this does not deserve prison. If my family and I are at fault, if I have even touched their hair, I do not accept imprisonment but execution. Record this. I do not seek imprisonment but execution. I committed a crime in 2017 and raised my hand in court and said I did the 2017 crime for my problems (refers to another event).

But if I killed my sister, I do not want to live a second. How can I keep this in mind?

I do not know, he can invent (for the friend who told the story). Sooner or later I told him, I will find my sister alive or dead. I just want justice. It’s with audio and video, I told the judge: If I even have a hand in this situation. I do not accept punishment and I said the word of the husband. I do not accept punishment but execution.

If I have a hair, even my family, in this matter, I love it publicly. I love the media in every session. Please come to my sessions. I do not want anything, I just want justice. To this gentleman who says I took him as a bodyguard, I said so much when I was transporting to the store, sooner or later I will find my sister and the people who put their hands on her will pay for it with their lives.

I do not know anything about the ring. He was married (his friend who is also a witness). He told me, I want to take your sister as a bride. I told her not to mess with my sister. He told me I was going to separate from my wife. I told my sister it’s not for you, do whatever you want. The sister lived with her uncle and not with us.

Journalist: Before the blue uniforms, your father said that if you see your sister today, I will kill her.

See that there is no parent in the world who does it, even the monster to be, how can you kill your creature. The father may be depressed. Even if a hair is touched, the truth will come out. Who sold it, who got the traffic, who bought the rings, who moved it up and down.
If it was our job to do this, I would not be a witness. No man can think of taking a witness and killing a child.

Journalist: You have a message for your friend

I will only say that, reveal the truth as you know it, if it is as you said. Do not destroy a family that has nothing to do with this. I would know a lot for honor if you were to tell the truth. I have no complex for my life. I will find the person who killed my sister. I have nothing against my friend, I just say: please know a little about my sister, bring it all out for the public to hear. Do not throw mud that we are in prison. That I made a mistake does not mean I am a criminal.

I have faith in justice that this case will be investigated. I have even greater confidence in journalism, they investigate and investigate.

Journalist: Do you know who the people who trafficked my sister are?

-I can not identify anyone because I have no evidence. If I had proof I would not be here, that I would have moved with or without a state. But the gentleman in question, I beg him everything he knows, to be honest, to tell the truth as he knows it. No slander, that in the end everything must be proven.

Journalist: Have you been to the mountain with holes with this person?

Never in life. Neither with this person nor with anyone. Neither with this person nor with anyone else.

Journalist: Did you have a gun?

I did not become an army. I know how to use weapons. Even for the crime committed in 2017, expertise has shown that I was not able to shoot with a pistol. I shot 8 times and the bullets went up and down that I knew how to shoot, I was depressed. I am confident that my sister’s truth will come out.

Please look for the origin, investigate. Please. Whoever it is, me, my father, my uncle, whoever it is. Let the truth be revealed.