Adjola Lakra është 26-vjeçarja që është arrestuar ditën e sotme nga policia si bashkëpunëtore në vrajsen e Hekuran Billës më 11 qershor pranë qëndrës Kristal.

Ajo akuzohet se ka thirrur për takim Hekuran Billën duke bashkëpunuar me autorët dhe duke i ndihmuar në kryerjen e atentatit.

Mësohet se Lakra është personi i fundit që ka pasur komunikim me Billën, person ky që është ekzekutuar me 19 plumba automatiku MP5.

Ditën e parë të ngjarjes ajo është shoqëruar në polici dhe ka dhënë shpjegime rreth lidhjes së tyre, ku ka pranuar afrimitetin që ka pasur me viktimën Billa.

Por kush është Adjola Lakra?

26 vjeçarja rezulton të jetë banore e lagjes ‘28 Nëntori’ dhe banesa e familjes së saj ndodhet në rrugën ‘Dhimitër Kolea’ në Rajonin nr.2 të Beratit, por prej vitesh në atë shtëpi nuk banon më askush nga familja e saj.

Mësohet se se Adjola Lakra ka qëndruar në qytetin e Beratit deri në moshën 18-vjeçare dhe pasi mbaroi Shkollën e Mesme të Përgjithshme ‘Babë Dudë Karbunara’ ajo u largua për të ndjekur studimet e larta dhe nuk u kthye më në Berat.

Dy vite më vonë edhe prindërit dhe vëllai i saj u shpërngulën të gjithë për të jetuar familjarisht në Tiranë edhe pse ende figurojnë banor të Rajonit nr.2 në Berat.

Ndërkohë që të gjithë familjarët e saj kanë bllokuar profilet e tyre në Facebook, e vetmja foto e saj është ajo e 6 viteve më parë në profilin e Facebookut të vëllait të saj, me të cilin mësohet se26 vjeçarja ishte shumë e lidhur.

Por, JOQ ALBANIA ka zbardhur një tjetër foto të saj.

Kujtojmë se në dëshminë e saj ajo u shpreh:

E nxora në pritë për para. Me Sebastiano Malin kam miqësi. Ai më kërkoi të njihesha me Hekuran Billën dhe të krijoja miqësi me të. Për këtë më ofroi para. Prej rreth 1 viti shoqërohesha me Billën.

Sipas hetimeve Adjola kishte njohje me familjen Viktor Markut, i cilësuar nga Policia si autori kryesor i vrasjes së Hekuran Billës. Ka qenë telefoni i të ndjerit Hekuran Billa që ka nxjerrur zbuluar 26 vjeçaren.

Adjola Lakra is a 26-year-old woman who was arrested today by the police as an accomplice in the murder of Hekuran Billa on June 11 near the Kristal center.

She is accused of calling Hekuran Billa for the meeting, cooperating with the perpetrators and helping them carry out the assassination.

It is learned that Lakra is the last person who had communication with Billa, a person who was executed with 19 automatic bullets MP5.

On the first day of the event, she was escorted to the police station and gave explanations about their connection, where she admitted the closeness she had with the victim Billa.

But who is Adjola Lakra?

The 26-year-old turns out to be a resident of the neighborhood ’28 Nëntori ‘and her family’s apartment is located on’ Dhimitër Kolea ‘street in Region no. 2 of Berat, but no one from her family has lived in that house for years.

It is learned that Adjola Lakra stayed in the city of Berat until the age of 18 and after graduating from the General High School ‘Babë Dudë Karbunara’ she left to pursue higher studies and never returned to Berat.

Two years later, her parents and brother all moved to live with their families in Tirana, even though they are still residents of Region No. 2 in Berat.

While all her family members have blocked their Facebook profiles, the only photo of her is that of 6 years ago on her brother’s Facebook profile, with which it is learned that the 26-year-old was very connected.

But JOQ ALBANIA has revealed another photo of her.

Recall that in her testimony she stated:

I ambushed him for money. I have a friendship with Sebastiano Malin. He asked me to meet Hekuran Billa and make friends with him. For that he offered me money. For about a year, I was associated with Billa.

According to the investigation, Adjola had acquaintances with the family of Viktor Marku, described by the Police as the main perpetrator of the murder of Hekuran Billa. It was the phone of the late Hekuran Billa that revealed the 26-year-old.