Maxhoranca dhe opozita në dy muaj të punës së tyre onlinë, për shkak të Pandemisë së Covid-19 miratuan dhjetra projektligje, akte, vendime, marrëveshje madje dhe ndryshime të rëndësishme siç ishin ato në Kodin Penal.

Larg vëmendjes së publikut dhe syrit të medias, komisionet parlamentare të cilat janë organet e para vendimarrëse përpara kalimit të ligjeve në parlament u mblodhën virtualisht.

Abc News vëzhgoi atë që ka ndodhur në këto mbledhje dhe seriozitetin me të cilin ligjvënësit e kanë trajtuar pozicionin e tyre në raport me përgjegjësinë që kishin në kohën kur e gjithë vëmendja ishte tek Covid-19.

Ky është deputeti i opozitës së re, Arlind Çaçani. Pavarësisht relaksimit dhe qëndrimit të tij në timon, ai merr pjesë në një mbledhje komisioni në Kuvendin e Shqipërisë dhe ka të drejtë vote.

Por ai nuk është i vetmi deputet që mbledhjet e komisionit i ndjek nga automjeti i tij.

Kaosi dhe mungesa e seriozitetit kanë shoqëruar shumë prej mbledhjeve online.

Rudina Hajdari përgjatë një mbledhjeje të Komisionit të Integrimit se sa voluminoze janë draftet për të cilat ata po votonin me procedurë të përshëpejtuar.

Por ndyrshe nga Hajdari mendoi ish-ministrja Kumbaro, e cila foli për një periudhë ideale leximi gjatë karantinës.

“O kemi kohë tan ëpr të diskutuar dhe lexuar o nuk e kemi patur ndonjëherë”, shprehet ajo.

Dhe votimi për këto ndryshime ligjore gjithashtu prodhoi kaos.

Edhe pse rregullorja e Kuvendit ndryshoi pikërisht për t’i treguar deputetëve se duhet të zgjedhin sfondet nga ku do të japin mendimin e tyre për ligjet në kuvend shumë prej tyre nuk e respektuan rregulloren.

Kreu i Konsevartorëve, Gjuzi problemin e ka me shqiptarët që e gjykojnë për votat majtas.

“Disa kolegë të tjerë dhe shqiptarë më akuzuan se votoj të gjitha ligjet e Ramës”, ankohet Gjuzi.

Por mbledhjet e komisioneve krahas tensionit kanë pasur edhe shfaqje të forta dashamirësie dhe komplimentash mes kolegëve.

Deri në kohën që deputetët do t’i rikthehen sallës së Kuvendit, takimet e tyre vendimarrëse online për miratimin e ligjeve dot ë vazhdojnë. /abcnews.al

The majority and the opposition in the two months of their online work, due to the Covid-19 Pandemic, approved dozens of draft laws, acts, decisions, agreements and even important changes such as those in the Criminal Code.

Far from the attention of the public and the media, parliamentary committees, which are the first decision-making bodies before the passage of laws in parliament, met virtually.

Abc News observed what happened at these meetings and the seriousness with which lawmakers treated their position in relation to the responsibility they had at the time when all the attention was on Covid-19.

This is the deputy of the new opposition, Arlind Çaçani. Despite his relaxation and steering wheel, he attends a committee meeting in the Albanian Parliament and has the right to vote.

But he is not the only MP following the commission’s meetings from his vehicle.

Chaos and lack of seriousness have accompanied many of the online meetings.

Rudina Hajdari during a meeting of the Integration Commission how voluminous are the drafts for which they were voting with an accelerated procedure.

But differently from Hajdari thought the former minister Kumbaro, who spoke about an ideal period of reading during the quarantine.

“Oh, we have time to discuss and read, or we have never had it,” she said.

And voting for these legal changes also produced chaos.

Although the rules of procedure of the Assembly changed precisely to show the deputies that they should choose the backgrounds from which they will give their opinion on the laws in the assembly, many of them did not respect the regulation.

The leader of the Conservatives, Gjuzi, has a problem with the Albanians who judge him for the votes on the left.

“Some other colleagues and Albanians accused me of voting for all of Rama’s laws,” Gjuzi complains.

But the meetings of the commissions, in addition to the tension, have also had strong displays of kindness and compliments among colleagues.

Until the deputies return to the Assembly hall, their online decision-making meetings for the adoption of laws will continue.