Datimet kanë dhënë informacion lidhur me menyrën e përfitimit të ndihmës financiare të disa prej kategorive kryesore të ndërmarrjeve, të cilat zbatojnë protokollet e sigurisë, në kuadër të parandalimit e të kontrollit të pandemisë Covid – 19.

Vendimi vjen pasi në Fletoren Zyrtare u publikuar lista e kategorive të bizneseve që do të përfitojnë 2,000 lekë për punonjës për dy muaj (gjithesej 4 mijë lekë). Lista në link: https://www.monitor.al/hyn-ne-fuqi-vendimi-lista-e-plote-e-llojeve-te-bizneseve-qe-perfitojne-ndihmen-financiare-per-zbatimin-e-protokolleve-anti-covid-19/

Në bazë të VKM Nr.856 datë 04.11.2020 “Për ndihmën financiare të disa prej kategorive kryesore të ndërmarrjeve, të cilat zbatojnë protokollet e sigurisë, në kuadër të parandalimit e të kontrollit të pandemisë Covid – 19”, i cili ka hyrë në fuqi prej datës 09.11.2020, ju informojmë se ky vendim synon dhënien e ndihmës financiare për ndërmarrjet e kategorizuara të vogla dhe të mesme në sektorin e prodhimit sipas Nenit 4, të Ligjit Nr. 8957, datë 17.10.2002, “Për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme”, të ndryshuar, me qëllim që të mbulojnë një pjesë të shpenzimeve, për të zbatuar protokollet, në kuadër të pandemisë COVID-19, bazuar në numrin e të punësuarve.

Sipas VKM Nr. 856 janë përfitues ndërmarrjet:
të punësuarit e të cilave figurojnë në listëpagesat e përditësuara të tatimpaguesit, për muajin Qershor 2020, të dorëzuara përpara datës 09.11.2020.
për çdo të punësuar në më tepër se një listëpagesë ndërmarrja përfiton vetëm një herë ndihmën financiare.
në rastet kur i punësuari është në më tepër se një listëpagesë dhe kontributet paguhen nga të dyja ndërmarrjet, ndihmën financiare e merr ndërmarrja, e cila aplikon e para.
Ndërmarrja që nuk aplikon e para, nuk e përfiton ndihmën financiare vetëm për të punësuarin që është në më tepër se në një listëpagesë.
Nuk konsiderohen të punësuar individët e deklaruar me 0 lekë në listëpagesë.
Nuk janë përfitues sipas VKM Nr. 856:

ndërmarrjet, të cilat nuk rezultojnë aktive në datën e hyrjes në fuqi të vendimit dhe që nuk kanë dorëzuar deklaratën vjetore për vitin 2019 (tatim i fitimit ose tatim i thjeshtuar mbi fitimin).
Mënyra e aplikimit:

Aplikimi për përfitimin e ndihmës financiare kryhet nga ana e ndërmarrjeve në sistemim e-filling, duke deklaruar:

NIPT-in e përfituesit;
numrin total të punonjësve për të cilët përfiton subjekti;
bankën, ku përfituesi ka llogarinë rrjedhëse bankare;
IBAN-in e llogarisë bankare.
Duke klikuar në linkun Aplikimi nga eFiling, mund të njiheni me mënyrën e aplikimit për përfitim të ndihmës financiare sipas VKM Nr. 856.

Ndihma financiare shtrihet për periudhën Nëntor – Dhjetor 2020.

Përfitohet vetëm një herë si shumë e vetme në masën 4 000 lekë për çdo punonjës, e llogaritur për dymujorin Nëntor – Dhjetor 2020, respektivisht 2 000 lekë për çdo muaj.

Pas verifikimit të të dhënave të dërguara nga aplikuesit, nga Drejtoritë Rajonale Tatimore ku subjektet janë të regjistruar, lista përmbledhëse me të dhënat e individëve përfitues të ndihmës financiare, paraqitet nga DPT, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit, e cila, sipas VKM Nr.856, datë 04.11.2020, kryen transfertat në llogaritë bankare të ndërmarrjeve përfituese sipas këtij vendimi./Monitor

Tax guidance comes out: How to apply for financial aid for anti-Covid security protocols

have provided information on how to obtain financial assistance from some of the main categories of enterprises, which implement security protocols, in the framework of pandemic prevention and control Covid – 19.

The decision comes after the list of business categories that will benefit 2,000 ALL per employee for two months (a total of 4 thousand ALL) was published in the Official Gazette. List in the link: https://www.monitor.al/hyn-ne-fuqi-vendimi-lista-e-plote-e-llojeve-te-bizneseve-qe-perfitojne-ndihmen-financiare-per-zbatimin-e- protocols anti-Covida-19 /

Pursuant to DCM No. 856 dated 04.11.2020 “On financial assistance to some of the main categories of enterprises, which implement security protocols, in the framework of prevention and control of the Covid-19 pandemic”, which has entered into force from 09.11.2020, we inform you that this decision aims to provide financial assistance to categorized small and medium enterprises in the production sector according to Article 4 of Law no. 8957, dated 17.10.2002, “On small and medium enterprises”, as amended, in order to cover part of the costs, to implement the protocols, within the COVID-19 pandemic, based on the number of employees.

According to DCM no. 856 beneficiaries are enterprises:
whose employees appear in the updated payroll of the taxpayer, for the month of June 2020, submitted before 09.11.2020.
for every employee on more than one payroll the enterprise receives financial assistance only once.
in cases when the employee is on more than one payroll and contributions are paid by both companies, the financial assistance is received by the company, which applies first.
The company that does not apply first, does not receive financial assistance only for the employee who is on more than one payroll.
Individuals declared with 0 lekë in the payroll are not considered employed.
There are no beneficiaries according to DCM no. 856:

enterprises, which are not active on the date of entry into force of the decision and which have not submitted the annual declaration for 2019 (profit tax or simplified profit tax).
How to apply:

The application for the financial assistance is made by the enterprises in the e-filling system, stating:

Beneficiary NIPT;
the total number of employees for whom the entity benefits;
the bank where the beneficiary has the current bank account;
IBAN of the bank account.
By clicking on the application link from eFiling, you can get acquainted with the way to apply for financial assistance according to DCM no. 856.

The financial assistance extends for the period November – December 2020.

It is received only once as a single amount in the amount of 4,000 ALL for each employee, calculated for the two months November – December 2020, respectively 2,000 ALL for each month.

After verifying the data sent by the applicants, from the Regional Tax Directorates where the entities are registered, the summary list with the data of the beneficiaries of financial assistance, is presented by the GDT, at the General Directorate of Treasury, which, according to DCM no. 856, dated 04.11.2020, performs transfers to the bank accounts of the beneficiary enterprises according to this decision.