Nga 1 janari, bizneset që kanë lidhje me shtetin do lëshojnë faturë elektronike. Administrata tatimore ka njoftuar të gjithë bizneset që të marrin masat e nevojshme.

Nga 1 janari, të gjitha bizneset që kanë marrëdhënie me shtetin do të lëshojnë vetëm faturë elektronike si dokumentacion të vlefshëm tatimore, në bazë të ligjit të ri për fiskalizimin.

Ky është hapi i parë për vënien në funksionim të sistemit të ri të fiskalizimit, i cili do të ndryshojë rrënjësisht mënyrën se si bizneset sot kryejnë faturimet.

Nga 1 korriku 2021 sistemi i ri do të fillojë të zbatohet për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve dhe nga 1 shtatori i vitit të ardhshëm është ndryshimi më i madh, pasi do të fillojë zbatimi për transaksionet me para në dorë për të gjitha bizneset.

Për fazën e parë, administrata tatimore ka filluar të njoftojë bizneset, që kanë marrëdhënie me shtetin. që të marrin masat e nevojshme.

“Në kuadër të procesit të fiskalzimit, Administrata Tatimore ka kryer analiza dhe verifikime të nevojshme për ti paraprirë zbatimit të mënyrës së re të faturimit. Nga këto verifikime, rezulton që, përgjatë periudhës Janar 2019 – Gusht 2020 Ju keni kryer të paktën një furnizim kundrejt tatimpaguesve Ent Publik.

Në zbatim të nenit 48, të ligjit Nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, i ndryshuar, ju bëjmë me dije se, duke filluar nga data 1 Janar 2021, për furnzimet e mallrave dhe/ose shërbimeve të kryera për Entet Publike, Ju do të lëshoni vetëm faturën elektronike si dokumentacion të vlefshëm tatimor”, thuhet në njoftimin e dërguar subjekteve.

Për të lëshuar faturat elektronike, bizneset duhet që të mundësojnë paraprakisht elementët e mëposhtëm:

-Pajisje elektronike (kompjuter, laptop, tablet, etj.);

-Zgjidhje software të ofruar nga një subjekt i certifikuar;

-Mirëmbajtës të certifikuar të zgjidhjes softëare-ike;

-Lidhje të pandërprerë me internet;

-Certifikatën elektronike për fiskalizimin e cila merret pranë AKSHI-t.

Përsa i përket zgjidhjeve software-ike të faturës elektronike, aktualisht shumë subjekte në fushën e Teknologjisë dhe Informacionit janë në fazën e testimit dhe zhvillimit. Përgjatë javëve në vijim, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve do të publikojë emrat e subjekteve që do të certifikohen të cilët do të kenë të drejtë të tregtojnë zgjidhje software-ike për fiskalzimin e faturës elektronike, sqarojnë tatimet.

Administrata Tatimore njofton se nxit përmbushjen vullnetare të detyrimeve që rrjedhin nga legjislacioni tatimor, për t’u përgatitur paraprakisht me te gjithë elementët e nevojshëm për këtë proces të rëndësishëm.

Marrëdhëniet biznes me biznes, procesi është shtyrë për në shtator 2021

Procesi i zbatimit të sistemit të fiskalizimit, i cili pritej të fillonte gradualisht në shtator 2020 për bizneset me xhiro mbi 8 milionë lekë dhe në janar 2021 për subjektet e tjera, u shty pak muaj më parë për në 1 shtator të vitit 2021, si rrjedhojë e situatës së krijuar nga pandemia. Kjo është hera e katërt që ky proces, i parashikuar fillimisht të niste në janar 2020, u shty.

Për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve, afati i parashikuar është 1 korriku 2021, i cili ka mbetur i pandryshuar.

Për zbatimin e procesit të fiskalizimit, qeveria ka miratuar edhe aktet nënligjore, si udhëzimin që përcakton elementet bazë dhe teknike të faturës elektronike që nga emri i tatimpaguesit, datën dhe sasinë e mallit të shitur, si dhe mënyrën e kryerjes të pagesës etj.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) ka njoftuar se po punon në lidhje me zbatimin e fiskalizimit. DPT planifikon ngritjen e një sistemi të Faturave elektronike për çdo transaksion- duke përfshirë një Portal të ri Kombëtar në website për shkëmbimin e faturave elektronike.

Sipas DPT-së, projekti i fiskalizimit adreson dy sfidat kryesore të çdo Administrate Tatimore:

1-Monitorimi i kontrollit të parave në dorë (cash) – kryesisht i pranishëm në transaksione të bazuara në para (B2C), zbatimi i lidhjes në kohë reale në internet të të gjitha makinave POS për të siguruar që çdo transaksion të raportohet në mënyrë qendrore, me aftësinë e verifikimit të pavarur.

2- Rritjen fiktive të TVSH-së së zbritshme, projekti e-Invoice, kryesisht i pranishëm në transaksionet (B2B), për shkak se fiskalizimi bën raportim i detyrueshëm te të gjitha faturave të lëshuara përmes sistemit qendror që siguron konfirmimin e të gjitha transaksioneve nga shitësi dhe klienti./ Monitor.al

 

From January 1, state-related businesses will issue electronic invoices. The tax administration has notified all businesses to take the necessary measures.

From January 1, all businesses that have relations with the state will issue only electronic invoices as valid tax documentation, according to the new law on fiscalization.

This is the first step in putting the new fiscalization system into operation, which will radically change the way businesses do billing today.

From July 1, 2021 the new system will start to be applied for cashless transactions between taxpayers and from September 1 next year is the biggest change, as it will start to be implemented for cash transactions for all businesses.

For the first phase, the tax administration has begun to notify businesses that have relations with the state. to take the necessary measures.

“Within the fiscalization process, the Tax Administration has performed the necessary analysis and verifications to precede the implementation of the new billing method. From these verifications, it results that, during the period January 2019 – August 2020 You have made at least one supply to the taxpayers Public Ent.

Pursuant to Article 48 of Law no. 87/2019 “On the invoice and the circulation monitoring system”, as amended, we inform you that, starting from January 1, 2021, for the supplies of goods and / or services performed for Public Entities, You will only issue electronic invoice as valid tax documentation “, it is said in the notification sent to the subjects.

To issue electronic invoices, businesses must enable the following elements in advance:

-Electronic devices (computer, laptop, tablet, etc.);

-Software solutions provided by a certified entity;

-Certified software solution maintainer;

Uninterrupted internet connection;

-Electronic certificate for fiscalization which is obtained from NAIS.

In terms of electronic invoicing software solutions, many entities in the field of Technology and Information are currently in the testing and development phase. In the coming weeks, the General Directorate of Taxes will publish the names of entities that will be certified who will have the right to trade software solutions for electronic invoicing fiscal, explain the taxes.

The Tax Administration announces that it encourages the voluntary fulfillment of the obligations deriving from the tax legislation, in order to be prepared in advance with all the necessary elements for this important process.

Business-to-business relations, the process has been postponed to September 2021

The process of implementing the fiscalization system, which was expected to start gradually in September 2020 for businesses with a turnover over ALL 8 million and in January 2021 for other entities, was postponed a few months ago to September 1, 2021, as a result of the situation created by the pandemic. This is the fourth time this process, originally scheduled to start in January 2020, has been postponed.

For cashless transactions between taxpayers, the deadline is July 1, 2021, which has remained unchanged.

For the implementation of the fiscalization process, the government has approved bylaws, such as the instruction that defines the basic and technical elements of the electronic invoice from the name of the taxpayer, the date and amount of goods sold, as well as the manner of payment, etc.

The General Directorate of Taxes (GDT) has announced that it is working on the implementation of fiscalization. The GDT plans to set up an electronic Invoice system for each transaction – including a new National Portal on the electronic invoice exchange website.

According to the GDT, the fiscalization project addresses the two main challenges of each Tax Administration:

1-Cash control monitoring – mainly present in cash based transactions (B2C), implementation of real-time internet connection of all POS machines to ensure that every transaction is reported centrally , with the ability of independent verification.

2- Fictitious increase of deductible VAT, e-Invoice project, mainly present in transactions (B2B), because fiscalization makes mandatory reporting of all invoices issued through the central system that ensures the confirmation of all transactions by seller and customer./ Monitor.al