Anna Kouroupou, një punëtore sè.ksi i ka shkruar një letër të hapur kryeministrit grek, Kyriakos Mitsotakis, ku citon, ndër të tjera, problemin me të cilin përballen punonjësit e sè.ksit për shkak të pandèmisë së kôronavirusit.

Kouroupou, e cila ka rreth 40 vjet që punon në këtë sektor është gjithashtu përgjegjëse për agjencinë e fuqizimit të punonjësve “Umbrella Athina”.

Ajo i ka bërë thirrje kryeministrit grek që të japë ndihma ashtu siç jep për shtetasit e tjerë, duke theksuar se prô.stitucioni në Greqi është i ligjshëm. Kouroupout thotë se brenda pak ditësh ajo dhe kolegët e saj do të jenë të uritur dhe nëse do të rikthehen në pune do te thyejnë distancën sociale.

“Kryeministër, jam shumë i zemëruar. Mitsotakis, unë jam i dëshpëruar. Për 40 vjet – po e përsëris – kam qenë i përzemërt në detyrimet e mia ndaj jush. Për te gjithë ju.

Nuk mund te punoj, ju nuk më lini dhe ju bëni mirë. Në këtë punë të veçantë – në mënyrë të veçantë ju e dini – që masa e distancës bie menjëherë!

POR unë nuk kam të drejtë për një euro të vetme, si ndihmë, kompensim? Jepni çfarëdo emri që dëshironi – edhe pse prô.stitucioni, siç shprehet ligji, është i ligjshëm në vendin tonë dhe me truket tuaja për kaq shumë dekada është bërë i paligjshëm. Kryeministër, brenda pak ditësh do të jem e uritur.”

Anna Kouroupou, a sè.ksi worker, has written an open letter to Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, quoting, among other things, the problem faced by sè.ksi employees due to the inability of kôronavirus.

Kouroupou, who has been working in the sector for about 40 years, is also responsible for the Umbrella Athens Employees Empowerment Agency.

She called on the Greek Prime Minister to provide assistance as it provides to other citizens, stressing that the pr ..stitution in Greece is legal. Kouroupout says that in a few days she and her colleagues will be hungry and if they return to work they will break the social distance.

“Prime Minister, I am very angry. Mitsotakis, I’m desperate. For 40 years – I repeat – I have been kind to my obligations to you. For all you.

I can’t work, you don’t leave me and you do well. In this particular job – in particular you know – that the distance measure falls immediately!

BUT I am not entitled to a single euro, as aid, compensation? Give whatever name you want – even though prô.stitution, as the law says, is legal in our country and with your tricks for so many decades it has become illegal. Prime Minister, I will be hungry in a few days. “