Kur Partia Demokratike dhe LSI-ja dogjën mandatet, në Kuvend ngelën bosh 58 karrige opozitare. Me kalimin e javëve, 40 kandidatë të këtyre dy partive pranuan të bëheshin deputetë, ndërsa 18 vende ngelën bosh në parlament.

40 të ardhurit e rinj, u quajtën opozita e re parlamentare, por sjellja e tyre e mëvonshme, dëshmoi se pak prej tyre mund të meritojnë të quhen “Opozitarë”.

Shumica jo vetëm që nuk bënë oponencë në parlament, e në vend të debatit pranuan heshtjen, por pjesa më e madhe, në kushtet e anonimatit, u kthyen besnikë të devotshëm të qeverisë Rama.

Dhe këtë, na e tregojnë faktet. ABC News ka analizuar formën se si kanë votuar këta deputetë opozitarë. Shifrat e më poshtme ju referohem votimeve të ligjvënësve në seancat plenare të muajit janar, shkurt dhe mars të këtij viti.

Sipas të dhënave, mund të evidentojmë 10 kampionët e falsitetit opozitar, të cilët, edhe pse janë votuar nga elektorati që ishte kundër Ramës, sapo janë bërë deputetë, kanë votuar vetëm në mbështetje të qeverisë.

Deputetja e LSI Dibër, Aurora Mara, rezulton të jetë besnikja më e madhe e socialistëve, e cila ka votuar pro qeverisë më shumë se askush tjetër, plot 24 herë. Një herë që ka votuar kundër, ka qenë për të rrëzuar dekretin e Ilir Metës, pra, të atij që firmosi për ta kandiduar si deputete.

Edhe në vend të dytë e të tretë janë dy kandidatë të ardhur po nga listat e LSI. Eugen Bojaxhiu dhe Edmond Rrushi, i kanë dhënë në 3 muaj, 23 vota pro mazhorancës socialiste dhe nga një votë kundër dekreteve të Presidentit.

Lista e 10-tshes më besnike të qeverisë Rama, vazhdon me deputetët, Ramazan Gjuzi, Selami Jenishehri, Klajdi Qama, Ediola Braha, Nimet Musaj dhe Koçi Tahiri .

Në këtë listë përfshihet dhe Kujtim Gjuzi, i cili pavarësisht indicenteve që shkakton në parlament, i ka dhënë 15 kartonë jeshilë mazhorancës dhe kartonin e kuq e ka ngritur vetëm 2 herë.

Por nga të dhënat, ka edhe disa deputetë që janë përpjekur, të paktën përmes votës, të sillen si kundërshtarë të qeverisë.

Deputeti me më shumë vota kundër socialistëve është Adriatik Alimadhi, i ndjekur nga Fatjona Dhimitri dhe Korab Lita. Lista vazhdon me emra të tjerë siç duken në këtë tabelë, ndërsa deputetë me aktivitet më të lartë parlamentar në debatet politike, si: Rudina Hajdari, Ralf Gjoni, Alban Zeneli dhe Andi Përmeti, ose nuk kanë marrë pjesë në shumicën dërrmuse të votimeve, ose kanë abstenuar, duke mos mbajtur një qëndrim të qartë.

Gjithësesi, opozita e re, ka qenë një luks për kryeministrin, i cili edhe pse ka fituar zyrtarisht 74 mandate, në çdo votim, arrin të krijojë një mbështetje nga 88 vota për çeshtje të ndjeshme, në më shumë se 100 për akte të thjeshta.

PRO – KUNDER

Aurora Mara: 24 – 1

Eugen Bojaxhiu: 23 – 1

Edmond Rrushi: 23 – 1

Ramazan Gjuzi: 21 – 0

Selami Jenishehri: 21 – 1

Klajdi Qama: 20 – 0

Ediola Braha: 20 – 1

Nimet Musaj: 17 – 0

Kujtim Gjuzi: 15 – 2

Koçi Tahiri: 13 – 0

***

PRO – KUNDER

Adriatik Alimadhi: 1 – 22

Fatjona Dhimitri: 5 – 19

Korab Lita: 3 – 14

Erion Piciri: 1 – 9

Myslim Murrizi: 2 – 9

Artur Roshi: 7 – 13

Halit Valteri: 3 – 8

Lefter Maliqi: 0 – 2

Besnik Troplini: 11 – 12

Zef Shtjefni: 7 – 13

 

When the Democratic Party and the SMI burned seats, 58 opposition seats remained vacant in the Assembly. Over the weeks, 40 candidates from both parties agreed to run for parliament, while 18 seats remained vacant in parliament.

The 40 newcomers were called the new parliamentary opposition, but their subsequent behavior showed that few could deserve to be called “Opposition.”

Most not only did not oppose the parliament, but instead of accepting the debate, they accepted the silence, but most, in conditions of anonymity, became devout devotees of the Rama government.

And this is what the facts tell us. ABC News has analyzed the form of how these opposition MPs voted. The figures below refer to the legislators’ voting in the plenary sessions of January, February and March of this year.

According to the data, we can identify 10 champions of opposition falsity, who, although voted by the electorate that was against Rama, as soon as they became deputies, voted only in support of the government.

SMI Dibër MP, Aurora Mara, turns out to be the biggest loyalist of the Socialists, who has voted for the government more than anyone else, 24 times. Once he voted against, it was to overturn the decree of Ilir Meta, that is, of the one who signed to run as an MP.

Also in second and third place are two candidates who came from the SMI lists. Eugen Bojaxhiu and Edmond Rrushi, have given in 3 months, 23 votes in favor of the socialist majority and one vote against the decrees of the President.

The list of the 10 most loyal members of the Rama government continues with the deputies, Ramazan Gjuzi, Selami Jenishehri, Klajdi Qama, Ediola Braha, Nimet Musaj and Koçi Tahiri.

This list also includes Kujtim Gjuzi, who, despite the indications he causes in parliament, has given 15 green cards to the majority and has raised the red card only 2 times.

But from the data, there are also some MPs who have tried, at least through the vote, to behave as opponents of the government.

The MP with the most votes against the Socialists is Adriatik Alimadhi, followed by Fatjona Dhimitri and Korab Lita. The list continues with other names as shown in this table, while MPs with the highest parliamentary activity in political debates, such as: Rudina Hajdari, Ralf Gjoni, Alban Zeneli and Andi Përmeti, either did not participate in the vast majority of votes, or have abstained, not holding a clear position.

However, the new opposition has been a luxury for the prime minister, who, although he has officially won 74 seats in each ballot, manages to garner support from 88 votes on sensitive issues, to more than 100 for simple acts.

PRO – AGAINST

Aurora Mara: 24 – 1

Eugen Bojaxhiu: 23 – 1

Edmond Rrushi: 23 – 1

Ramazan Gjuzi: 21 – 0

Selami Jenishehri: 21 – 1

Clyde Qama: 20 – 0

Ediola Braha: 20 – 1

Nimet Musaj: 17 – 0

Kujtim Gjuzi: 15 – 2

Koçi Tahiri: 13 – 0

***

PRO – AGAINST

Adriatik Alimadhi: 1 – 22

Fatjona Dhimitri: 5 – 19

Korab Lita: 3 – 14

Erion Piciri: 1 – 9

Myslim Murrizi: 2 – 9

Artur Roshi: 7 – 13

Halit Valteri: 3 – 8

Lefter Maliqi: 0 – 2

Besnik Troplini: 11 – 12

Zef Shtjefni: 7 – 13