Kryeministri Edi Rama ka shpërndarë një njoftim nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor lidhur me kolaudimin e mjeteve. Në postimin e tij, Rama shkruan se nga rinisja e shërbimit të kontrollit teknik, në 15 ditët e para janë testuar 15,167 mjete, duke shpërndarë dhe këshillat e tij.

Kreu i qeverisë, Edi Rama ka shpërndarë një njoftim nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), në lidhje me kolaudimin e mjeteve.

Përmes këtij postimi, Kryeministri shkruan se nga rinisja e shërbimit teknik, në 15 ditët e para janë testuar 15.167 mjete.

Ai i bën thirrje të gjithë drejtuesve të automjeteve që të riparojnë në afatet ligjore mjetet e tyre, si dhe të kontrollojnë automjetin përpara çdo udhëtimi, duke shtuar se do të ketë penalizime nëse nuk respektohen rregullat:

“Penalizimet: MASA, GJOBA, PEZULLIM LICENSASH dhe DERI DALJE E PËRHERSHME E MJETIT NGA QARKULLIMI! S’KA MË “SHAKA” ME KOLAUDIMIN!”, shkruan Rama.

Postimi i plotë i Kryeministrit:

NJOFTIM MBI PROCESIN E KOLAUDIMIT TË AUTOMJETEVE

Nga rinisja e shërbimit të kontrollit teknik, tagër tashmë ekskluziv i DPSHTRR, (në 15 ditët e para) janë testuar 15,167 mjete nga të cilat:
10,063 Automjete (4 deri 8+1) (66%)
1,156 Autobusa (8%)
3,179 Kamiona (21%)
617 Rimorkio (4%)
120 Motomjete (0.8%)
32 Mjete Ndërtimi/Punimi Toke (0.2%)
3,454 mjete ose 23% e totalit të mjeteve janë ngelur/refuzuar!
2,607 (75.4%) Mjete janë ritestuar pas riparimeve dhe plotësimit të normave!
667 (19.4%) Mjete të ngelura, u ndalohet qarkullimi dhe priten për t’u riparaqitur në testim pas riparimeve!
180 (5.2%) Mjete të refuzuara, u ndalohet qarkullimi (xhama të dëmtuar, goma të tejkonsumuara, defekte të rënda në sisteme, pamje e jashtme jo e rregullt)!
RIPARONI NË AFATET LIGJORE MJETET RRUGORE! KONTROLLONI MJETIN PËRPARA ÇDO UDHËTIMI!
Kodi Rrugor, Neni 71, pika 5 dhe Neni 78, pika 4 JU BËJNË DIREKT PËRGJEGJËS NËSE DILNI NË QARKULLIM ME MJET RRUGOR ME MANGËSI TEKNIKE OSE FUNKSIONALE!
Penalizimet: MASA, GJOBA, PEZULLIM LICENSASH dhe DERI DALJE E PËRHERSHME E MJETIT NGA QARKULLIMI! S’KA MË “SHAKA” ME KOLAUDIMIN!
GAME OVER
www.dpshtrr.gov.al
#DPSHTRR #KontrolliTeknik #Kolaudimi #MIE #AutomotorizimiShqiptar
#SkaKohëPërPushim

Prime Minister Edi Rama has distributed an announcement from the General Directorate of Road Transport Services regarding the testing of vehicles. In his post, Rama writes that since the resumption of the technical control service, in the first 15 days, 15,167 vehicles have been tested, distributing his advice.

The head of the government, Edi Rama has distributed a notice from the General Directorate of Road Transport Services (DPSHTRR), regarding the testing of vehicles.

Through this post, the Prime Minister writes that since the resumption of technical service, in the first 15 days 15,167 vehicles have been tested.

He calls on all drivers to repair their vehicles within the legal deadlines, as well as to check the vehicle before each trip, adding that there will be penalties if the rules are not followed:

“Penalties: MEASURES, PENALTIES, SUSPENSION OF LICENSES AND UNTIL PERMANENT EXIT OF THE VEHICLE FROM TRAFFIC! “THERE IS NO MORE” JOKE “WITH THE TEST!”, Rama writes.

Full post by the Prime Minister:

NOTICE ON THE VEHICLE TESTING PROCESS

Since the resumption of the technical control service, already exclusive exclusive of DPSHTRR, (in the first 15 days) 15,167 vehicles have been tested, of which:
10,063 Vehicles (4 to 8 + 1) (66%)
1,156 Buses (8%)
3,179 Trucks (21%)
617 Trailer (4%)
120 Motor Vehicles (0.8%)
32 Construction Tools / Land Work (0.2%)
3,454 vehicles or 23% of the total funds were left / rejected!
2,607 (75.4%) Tools were retested after repairs and completion of rates!
667 (19.4%) Remaining vehicles are banned from circulation and are expected to reappear in testing after repairs!
180 (5.2%) Rejected vehicles, their circulation is prohibited (damaged windows, over-consumed tires, serious defects in the systems, irregular appearance)!
REPAIR ROAD TOOLS IN LEGAL DEADLINES! CHECK THE VEHICLE BEFORE EVERY TRIP!
Road Code, Article 71, point 5 and Article 78, point 4 MAKE YOU DIRECTLY RESPONSIBLE IF YOU COME INTO TRAFFIC WITH ROAD VEHICLE WITH TECHNICAL OR FUNCTIONAL DEFICIENCIES!
Penalties: MEASURES, PENALTIES, SUSPENSION OF LICENSES AND UNTIL PERMANENT EXIT OF THE VEHICLE FROM TRAFFIC! NO MORE “JOKE” WITH THE TEST!
GAME OVER
www.dpshtrr.gov.al
#DPSHTRR #Technical Control #Courage #MIE #Albanian Automation
# SkaKkohPërPushim