Ambientalisti Sazan Guri, ka bërë një shpjegim të pazakontë në lidhje me arsyen se pse sipas tij, shqiptarët e kalojnë më lehtë koronavirusit.

Në një lidhje të drejtpërdrejtë për një emision televiziv, Guri deklaroi se shqiptarët trashëgojnë që prej 25 mijë vjetësh, “gjak blu”, “gjak faraonik”, të cilët sipas tij janë ndryshe “nga gjaqet e tjera”.

Duke vijuar me shpjegimin e tij “të rrallë”, Guri theksoi se 47% e shqiptarëve janë me gjak zero negativ. Sipas tij ky grup gjaku të bën të jesh më imun dhe më të mbrojtur ndaj viruseve.

Ambientalisti u shpreh:

Qysh 25 mijë vjet më parë, shqiptarët trashëgojnë të njëjtin gjak, zero negativ apo zero pozitiv, gjak faraoni, gjak blu dhe këto formula që ka shqiptari në gjakun e vet, të studiuara dhe zbuluara nga institucionet kroate, suedeze, austriake, besoj se shqiptari do ta kalojë shumë herë më lehtë, duke qenë se është një gjak më historik. Duke qenë se shqiptarët janë 47% me gjak zero negativ, janë më të mbrojtur dhe historia i ndihmon në ADN-në e vet. Sado i ndryshëm të jetë virusi i tanishëm, virusi helm është prap, këto helme gjaku zero negativ, në historinë 25 mijë vjeçare, i ka kaluar dhe ka ADN-në e vetë më ndryshe nga gjaqet e tjera.

Environmentalist Sazan Guri has made an unusual explanation as to why, according to him, Albanians are more likely to get coronavirus.

In a direct link to a TV show, Guri stated that Albanians have been inheriting for 25,000 years, “blue blood”, “pharaonic blood”, which according to him are different “from other bloodshed”.

Continuing with his “rare” explanation, Guri stressed that 47% of Albanians have zero negative blood. According to him, this blood type makes you more immune and more protected against viruses.

The environmentalist said:

As far back as 25,000 years ago, Albanians inherited the same blood, negative zero or positive zero, pharaonic blood, blue blood and these formulas that Albanians have in their blood, studied and discovered by Croatian, Swedish, Austrian institutions, I believe that Albanian will pass it many times easier, as it is a more historical blood. Since Albanians are 47% with negative zero blood, they are more protected and history helps them in their DNA. No matter how different the current virus is, the poison virus is still there, it has passed these zero negative blood poisons, in its 25,000-year history, and has its own DNA different from other bloodshed.