Gratë kanë shumë angazhime dhe gjëra për të bërë gjatë ditës, por edhe plot elementë që i diferencojnë nga seksi i kundërt! Nga hendeku gjinor tek pagat dhe standardet joreale të bukurisë, lista mund të jetë akoma edhe më e gjatë…Por, një studim i ri ka zbuluar vendet më të mira në botë ku gratë mund të jetojnë, sepse të drejtat e tyre kanë përparësi mbi gjithçka tjetër.

Lista e vendeve më të mira për vitin 2019-të nga US News & World Report ka marrë parasysh të drejtat e njeriut, barazinë gjinore, barazinë në të ardhura, zhvillimin dhe sigurinë e 80 vendeve dhe i renditi ato. Kampioni i njerëzve që u përfshinë në këtë studim ishte goxha bujar, afro nëntë mijë gra u bënë pjesë e kësaj ankete. Në përgjithësi, kombet nordike rezultojnë të jenë vendet më të mira në botë për të jetuar si grua.

1.Suedia zuri vendin e parë, me renditjen e barazisë gjinore në 9.6 /10 dhe barazinë e të ardhurave në një 9.9 mbresëlënëse. Kombi skandinav shënoi edhe një 10 të përsosur për përparimin dhe zhvillimin në shumë sektor të jetës, sidomos në arsimin dhe kujdesin shëndetësor falas.

2.Pastaj vjen Danimarka, e cila kryesoi listën e vitit 2018-të vitin e kaluar. Mund të ketë rënë nga vendi i parë, por ka akoma rezultate të larta në të gjithë aspektet me barazinë gjinore në 9.1 dhe barazinë e të ardhurave në 10/10.

3.Kanadaja fitoi vendin e tretë në renditjen e vitit 2019-të duke u ngritur me tre pikë nga viti i kaluar, me sigurinë duke shënuar një 9.8 dhe barazinë gjinore në 9.1.

4.Vendi i katërt është Norvegjia, e cila është befasuese duke marrë parasysh që vendi ka një traditë të gjatë të punës intensive për të drejtat e grave dhe barazinë gjinore.

5.Holanda renditet vendi i pestë më i mirë për të jetuar si një grua. Ajo shënoi 10 vitet e përsosura për barazinë gjinore dhe të drejtat e njeriut.

6.Finlanda pasoi në vendin e gjashtë me barazinë në pagë dhe sigurinë duke shënuar notat kryesore në 9.6 secila.

7.Zvicra pasoi në vendin e shtatë.

8.Australia në vendin e tetë me barazi gjinore 7.7.

9. Zelanda e Re kishte vetëm rezultatin 7.3 për barazinë gjinore.

10.Gjermania mbajti pozicionin e saj të 10-të nga 2018-ta, me një 9.8 frymëzuese për përparimin.

E nëse këto janë 10 vendet më të mira për të jetuar nëse je grua, befasues është rezultati për Mbretërinë e Bashkuar, e cila nuk u rendit këtë vit në dhjetë vendet e para. Ajo u vendos e 13-ta në listë pas Belgjikës dhe Luksemburgut.

Women have lots of commitments and things to do during the day, but also full of elements that differentiate them from the opposite sex! From the gender gap to unrealistic beauty salaries and standards, the list may be even longer… But a new study has revealed the best places in the world where women can live because their rights take precedence over everything else. other.

The list of the best places for 2019 by US News & World Report took human rights, gender equality, income equality, development and security in 80 countries and ranked them. The sample of people involved in this study was pretty generous, with about nine thousand women being part of this survey. In general, the Nordic nations turn out to be the best places in the world to live as a woman.

1. Sweden came in first, with gender equality ranking at 9.6 / 10 and income equality at an impressive 9.9. The Scandinavian nation also scored a perfect 10 for progress and development in many sectors of life, especially in free education and health care.

2.Then comes Denmark, which topped the 2018 list last year. It may have fallen from first place, but there are still high scores in all respects with gender equality at 9.1 and income equality at 10/10.

3. Canada won third place in the 2019 rankings, up three points from last year, with safety scoring a 9.8 and gender equality at 9.1.

4. Fourth place is Norway, which is surprising given that the country has a long tradition of labor intensive work on women’s rights and gender equality.

5. The Netherlands ranks fifth best place to live as a woman. It marked the 10th perfect year for gender equality and human rights.

6. Finland followed in sixth with equality in pay and security, scoring the top marks at 9.6 each.

7. Switzerland followed in seventh place.

8. Australia in eighth position on gender equality 7.7.

9. New Zealand had only a score of 7.3 on gender equality.

10. Germany held its 10th position from 2018, with an impressive 9.8 for progress.

And if these are the top 10 places to live if you are a woman, the result for the UK is surprising, which was not ranked this year in the top ten. It placed 13th on the list after Belgium and Luxembourg.