Ky tërmet vrau 1655 njerëz, plagosi 3000 dhe zhvendosi dy milion banorë. Ajo i shkaktoi dëme Kilit në mbi 550 milion dollarë amerikanë, ndërsa cunami që ai krijoi shkaktoi vdekje dhe dëme deri në Haëaii, Japoni dhe Filipine. Zona e tërmetit ishte 1000 km e gjatë. Dy ditë pas tërmetit fillestar, vullkani Puyehue shpërtheu, duke dërguar hirin dhe avullin deri në 6 km në atmosferë për një periudhë prej disa javësh.

Alaska, 28 Mars 1964 (9.2)
Në krahasim me tërmetin e Kilit, ky tërmet ishte më pak i dëmshëm: cunami që rezultoi mori 128 jetë dhe shkaktoi dëme të përgjithshme në 311 milion dollarë. Tërmeti u ndje kryesisht mbi Alaska, si dhe disa vende në Kanada, ndërsa cunami i krijuar prej tij shkaktoi dëme deri në Haëaii. Dëmi më i madh është pësuar nga qyteti i Anchorage, 120 km në veri-perëndim të epiqendrës. Tronditja nga tërmeti raportohet të ketë zgjatur tre minuta.

Sumatra, Indonezi, 26 Dhjetor 2004 (9.1)
Për sa i përket dëmtimit dhe humbjes së jetës, shkalla e katastrofës së shkaktuar nga cunami rezultoi të ishte shumë e madhe. Në total, 227.900 njerëz u vranë ose u supozuan të vdekur, e rreth 1.7 milion u zhvendosën në mbi 14 vende në Azinë Jugore dhe Afrikën Lindore. Epiqendra ishte 250 km në jug-lindje të Band Aceh, Indonezi, në një thellësi prej 30 km. Disa ditë më vonë, më 28 dhjetor, një vullkan balte filloi të shpërthejë pranë Baratang, Ishujt Andamar, i cili mendohet se lidhej me tërmetin.

Sendai, Japoni, 11 Mars 2011 (9.0)
Deri më tani, numri zyrtar i vdekjeve qëndron në disa mijëra nga efekti i kombinuar i tërmetit të fuqishëm dhe cunamit. Sidoqoftë, totali shkoi me disa vlerësime të fundit në mbi 10,000 të vdekur. Ndikimet ekonomike ishin të mëdha, me mbylljen e reaktorëve bërthamorë të cilave shumë industri mbështeten në energji.

Kamchatka, Rusi, 4 nëntor 1952 (9.0)
Ky tërmet krijoi një cunam që shkaktoi dëme të mëdha në ishujt Havai. Dëmet u vlerësuan në rreth 1.000.000 dollarë amerikanë. U raportuan dëme në gjë të gjalla, por asnjë njeri nuk u raportua i vrarë ngaqë epiqendra ra në një zonë të pabanuar.

Bio-bio, Kili, 27 shkurt 2010 (8.8)
Ky tërmet dhe cunami pasues vranë të paktën 521 njerëz, 56 të zhdukur dhe 12,000 të plagosur. Më shumë se 800,000 njerëz u zhvendosën dhe 1.8 milion njerëz preku në të gjithë Kilin, ku dëmi u vlerësua në 30 miliardë dollarë amerikanë. Epiqendra ishte 335 km në jug-perëndim të Santiago, në një thellësi prej 35 km. Një cunami i vogël udhëtoi përtej Paqësorit duke shkaktuar dëme në varka deri në San Diego, Kaliforni.

Bregdeti i Ekuadorit, 31 Janar 1906 (8.8)
Ky tërmet shkaktoi një cunam, që raportohet të ketë vrarë nga 500 deri në 1.500 njerëz në Ekuador dhe Kolumbi. Cunami shkoi deri në veri të San Francisko, në bregun perëndimor të SHBA, dhe në perëndim në Haëaii dhe Japoni. Cunami vijoi rreth 12 orë për të kaluar Paqësorin në Hilo, Haëai.

Sumatra, Indonezi, 28 Mars 2005 (8.6)
Ky tërmet vrau 1313 njerëz, mbi 400 të plagosur nga cunami, aq sa shkoi deri në Sri Lanka. Epiqendra ishte 205 km në veri-perëndim të Sibolga, Sumatra, në një thellësi prej 30 km. Ky rajon, gjithashtu vend i cunamit 2004, është veçanërisht gjeologjikisht aktiv, me tre nga 15 tërmetet më të mëdha të njohura në këtë zonë.

Assam, Tibet, 15 gusht 1950 (8.6)
Ky tërmet shkaktoi dëme të mëdha në ndërtesa si dhe rrëshqitje të mëdha të dheut. 780 njerëz u vranë në Tibetin lindor, me shumë fshatra dhe qytete u prekën në Asam, Kinë, Tibet dhe Indi. Lëkundjet u ndjenë deri në Norvegji. Numri i përgjithshëm i vdekjeve ka të ngjarë të jetë më i lartë, pasi asnjë shifër përfundimtare nuk u dha. Ndërsa tërmeti njihet si Tërmeti i Asamit, besohet se epiqendra mund të ketë qenë në Tibet.

The 10 largest earthquakes recorded in the history

The earthquake killed 1655 people, injured 3,000 and displaced two million. It caused damage to Chile at over US $ 550m, while the tsunami it created caused deaths and damage to Hawaii, Japan and the Philippines. The earthquake zone was 1000 km long. Two days after the initial earthquake, the Puyehue volcano erupted, sending ash and steam up to 6km into the atmosphere over a period of several weeks.

Alaska, March 28, 1964 (9.2)
Compared to the Chile earthquake, this earthquake was less harmful: the resulting tsunami claimed 128 lives and caused total damage to $ 311 million. The quake was mainly felt over Alaska, as well as some places in Canada, and the tsunami created by it caused damage to Hawaii. The worst damage has been suffered by the city of Anchorage, 120km northwest of the epicenter. The quake was reported to have lasted three minutes.

Sumatra, Indonesia, December 26, 2004 (9.1)
In terms of damage and loss of life, the scale of the tsunami disaster turned out to be very large. In total, 227,900 people were killed or presumed dead, with about 1.7 million displaced to over 14 countries in South Asia and East Africa. The epicenter was 250 km south-east of Band Aceh, Indonesia, at a depth of 30 km. A few days later, on December 28, a clay volcano erupted near Baratang, the Andamar Islands, which is thought to be linked to the earthquake.

Sendai, Japan, March 11, 2011 (9.0)
So far, the official death toll stands at several thousand from the combined effect of the powerful earthquake and tsunami. However, the total went down with some recent estimates at over 10,000 dead. The economic impacts were huge, with the closure of nuclear reactors to which many industries rely on energy.


Kamchatka, Russia, November 4, 1952 (9.0)
The earthquake created a tsunami that caused extensive damage to the Hawaiian Islands. Damages were estimated at about US $ 1,000,000. Damage to the living was reported, but no one was reported killed because the epicenter fell into an uninhabited area.

Bio-bio, Chile, February 27, 2010 (8.8)
This earthquake and subsequent tsunami killed at least 521 people, 56 missing and 12,000 injured. More than 800,000 people were displaced and 1.8 million people were affected across Chile, where the damage was estimated at US $ 30 billion. The epicenter was 335 km southwest of Santiago, at a depth of 35 km. A small tsunami traveled across the Pacific causing boat damage as far as San Diego, California.

The Ecuadorian Coast, January 31, 1906 (8.8)
The earthquake caused a tsunami, which reportedly killed between 500 and 1,500 people in Ecuador and Colombia. The tsunami went as far north as San Francisco, on the west coast of the US, and west to Hawaii and Japan. The tsunami took about 12 hours to cross the Pacific to Hilo, Hawaii.

Sumatra, Indonesia, March 28, 2005 (8.6)
The quake killed 1313 people, over 400 injured by the tsunami, as far as Sri Lanka. The epicenter was 205 km northwest of Sibolga, Sumatra, at a depth of 30 km. The region, also the site of the 2004 tsunami, is particularly geologically active, with three of the 15 largest earthquakes known in the area.

Assam, Tibet, August 15, 1950 (8.6)
The earthquake caused extensive damage to buildings and major landslides. 780 people were killed in eastern Tibet, with many villages and cities being affected in Assam, China, Tibet and India. The oscillations were felt as far as Norway. The total death toll is likely to be higher as no final figures were given. While the quake is known as the Assam Earthquake, it is believed that the epicenter may have been in Tibet.