Shqipëria është në një zonë sizmike, por nuk janë shënuar tërmete të shumtë shkatërrimtarë. Shkaktohen 4-5 tërmete me 6 ballë në një vit dhe çdo 25 vjet shkaktohet 1 tërmet me afro 9 ballë, duke e bërë kështu Shqipërinë një rajon me aktivitet të lartë sizmik.

Tërmeti i fuqishëm në vend/ Policia e Shtetit: Të gjithë në terren për t’u ardhur në ndihmë banorëve

Pjesa më e madhe e Shqipërisë u lëkund fuqishëm sot, ku më i madhi ishte me magnitudë 5.8.

Sipas sizmologëve, Shqipëria është në një zonë sizmike, por nuk janë shënuar tërmete të shumtë shkatërrimtarë.

Në histori janë regjistruar tërmete të forta që kanë shkatërruar qindra banesa e kanë marrë qindra jetë njerëzish. Shqipëria bën pjesë në zonën sizmogjene Jonike-Adriatike , rajoni i Shkodrës; Shqipëria perëndimore; zona Korçë-Ohër-Peshkopi, me vija aktive në Lushnje, Elbasan, Dibër dhe Vlorë, Tepelenë-Ersekë.

Alpet e Shqipërisë janë më pak të prekura nga lëkundjet e tërmeteve. Afërsisht, çdo vit në Shqipëri shkaktohen 4-5 tërmete me 6 ballë dhe çdo 25 vjet shkaktohet 1 tërmet me afro 9 ballë, duke e bërë kështu Shqipërinë një rajon me aktivitet të lartë sizmik.

Nga lashtësia njihen si tërmete më të fuqishme ai i Apolonisë në vitin 217 e.s., në Durrës në vitet 334 dhe 506 të erës sonë, si dhe në vitin 1273.

Gjithashtu në kohët e vjetra përmenden dhe tërmetet e Butrintit në vitin 1153 dhe të Krujës në vitin 1617.

Nga studimet e pakta që kanë ardhur deri në ditët tona rezulton se gjatë shekullit te 19-të në Shqipëri janë ndjerë 77 tërmete me mbi 7 ballë.

Cilët janë 10 tërmetet më të fuqishëm në historinë e re të vendit tonë?

Historia nis së paku në vitin 1851…

17 tetor 1851

Rajoni i Beratit goditet nga një tërmet i fuqishëm me pasoja të rënda. Mbi 400 të vdekur dhe shkatërrime të shumta në ndërtesa. Plasaritje të mëdha, rrëshqitje toke dhe pluhur me squfur.

Korrik-gusht 1855

Shkodra ndjen lëkundje të forta që shkaktojnë shkatërrimin e Bushatit, Jubanit, Kozmaçit, Vaut të Dejës dhe fshatra të tjerë në Shkodër, Karme, Dushan, Toplane dhe Bruç. çarje të mëdha në tokë.

22 dhjetor 1919

Leskovik-Konicë ndihet tërmeti 6.1 ballë i shkallës Rihter. Shumë shtëpi të shkatërruara në kufijtë shqiptarë si dhe në fshatrat grekë Isboros, Plavoli, Belthonsi dhe Kapaztiko. I gjithë rajoni i shkatërruar. Nuk ka të dhëna për viktima.

18 dhjetor 1920

Elbasanit i shkatërrohen totalisht 173 shtëpi dhe dhjetëra persona plagosen. Pasojat e tërmetit me epiqendër në Elbasan më së shumti u ndjenë në Peqin ku 14 persona humbën jetën dhe 300 të tjerë u plagosën rëndë.

30 mars 1921

Nuk ka të dhëna për dëme në njerëz, por dhjetëra shtëpi janë shkatërruar në Peshkopi dhe Dibër.

27 gusht 1948

Nën Shkodra preket nga tërmeti 5.5 ballë. Dëmtime serioze të shtratit të lumit Buna dhe në qytetin e Shkodrës. Dëmet më të mëdha raportohen në Trush (1 i vdekur dhe 27 të plagosur). Shkatërrime objektesh ka pasur edhe në Oblike e Barbullush.

1 shtator 1959

Shkatërrime në Lushnjë, Fier, Rrogozhinë, Peqin, Kuçovë dhe Berat. Në total 944 shtëpi të shkatërruara, shkruan Javanës. Kryesisht në Karbunarë të Lushnjës. Dëmtime të mëdha në objekte industriale, shkolla, spitale dhe objektet kulturore. çarje të tokave bujqësore.

30 nëntor 1967

Librazhd-Dibër, 6.6 ballë. Dëme të mëdha në 13 lokalitete dhe 177 fshatra. Së bashku me Maqedoninë e prekur nga tërmet, raportohen 6,336 ndërtesa të shkatërruara. Raportohet për 12 të vdekur dhe 174 të plagosur.

15 prill 1979

Tërmeti 8 ballë godet Shkodrën duke shkaktuar viktima dhe dëmtime të mëdha. Fatkeqësisht 40 persona humbën jetën në Shkodër-Lezhë. U dëmtuan 17 118 shtëpi e objekte social-kulturore.

9 janar 1988

Lëkundje të shpeshta në Tiranë me dëme materiale. Pasojat kryesore në fshatrat Arbanë dhe Petrelë.

Qershor 2019

Lëkundje të forta tërmeti u regjistruan në fshatin Floq të Korcës, ku shumë banesa u kthyen në të pabanueshme, ndërsa u raportua edhe për persona të lënduar.

The 10 most devastating earthquakes in the history of Albania

Albania is in a seismic zone, but no major earthquakes have been reported. 4-5 earthquakes occur with 6 earthquakes in one year and every 25 years one earthquake with approximately 9 earthquakes causes Albania to become a region of high seismic activity.

Powerful earthquake in the country / State Police: Everyone on the ground to help residents

Most of Albania shook strongly today, with the largest at 5.8 magnitude.

According to seismologists, Albania is in a seismic zone, but no major earthquakes have been reported.

Strong earthquakes have been recorded in history that have destroyed hundreds of homes and claimed hundreds of lives. Albania is part of the Ionian-Adriatic seismogenic zone, Shkodra region; Western Albania; the Korça-Ohrid-Peshkopi area, with active lines in Lushnje, Elbasan, Debar and Vlora, Tepelena-Erseka.

Albania’s Alps are less affected by earthquakes. Approximately, every year in Albania 4-5 earthquakes with 6 earthquakes are caused and every 25 years one earthquake with nearly 9 earthquakes is caused, thus making Albania a region with high seismic activity.

From ancient times, the most powerful earthquakes are known as Apollonia in 217, in Durres in 334 and 506 AD, and in 1273.

The earthquakes of Butrint in 1153 and Kruja in 1617 are also mentioned in ancient times.

From the few studies that have come down to this day, it turns out that during the 19th century in Albania there were 77 earthquakes with over 7 earthquakes.

What are the 10 most powerful earthquakes in our country’s new history?

History begins at least in 1851…

October 17, 1851

The Berat region is hit by a powerful earthquake with severe consequences. Over 400 dead and numerous buildings destroyed. Large cracks, landslides and sulfur dust.

July-August 1855

Shkodra is experiencing strong shakes causing the destruction of Bushat, Juban, Kozmac, Vau i Dejes and other villages in Shkodra, Karma, Dushan, Toplane and Bruc. large cracks in the ground.

December 22, 1919

The Leskovik-Konica earthquake feels like the 6.1 magnitude Richter earthquake. Many houses destroyed on Albanian borders as well as in the Greek villages of Isboros, Plavoli, Belthons and Kapaztiko. The whole region destroyed. There are no casualties.

December 18, 1920

A total of 173 houses are destroyed and dozens injured in Elbasan. The epicenter of the earthquake in Elbasan was mostly felt in Peqin, where 14 people lost their lives and 300 were seriously injured.

March 30, 1921

There are no reports of damage to people, but dozens of homes have been destroyed in Bishop and Debar.

August 27, 1948

Under Shkodra 5.5 earthquake affected. Serious damages on the river Buna and in the city of Shkodra. The biggest damage is reported in Trush (1 dead and 27 injured). Objects have also been destroyed in Oblik and Barbullush.

September 1, 1959

Destruction in Lushnje, Fier, Rrogozhina, Peqin, Kuçova and Berat. In total, 944 houses were destroyed, Javana writes. Mainly in Lushnje Karbunar. Major damage to industrial buildings, schools, hospitals and cultural facilities. cracks in agricultural lands.

November 30, 1967

Librazhd-Debar, 6.6. Major damage to 13 localities and 177 villages. Along with Macedonia affected by the earthquake, 6,336 buildings are reported destroyed. There are 12 deaths and 174 injuries reported.

April 15, 1979

8-magnitude earthquake hits Shkodra causing fatalities and major damage. Unfortunately, 40 people lost their lives in Shkodra-Lezha. 17 118 houses and socio-cultural objects were damaged.

January 9, 1988

Frequent oscillations in Tirana with material damage. The main consequences in the villages of Arbana and Petrela.

June 2019

Severe earthquakes were recorded in the village of Floq, Korca, where many flats were turned uninhabitable, and injuries were reported.