Ditën e hënë çmimi i naftës të papërpunuar në bursa shënoi rënien më të madhe historike, duke u tregtuar në nivele negative për treguesin referencë amerikan. Situata e paprecendetë ndodhi pasi që nga Azia, Amerika e Veriut dhe në të gjithë botën prodhuesit dhe tregtarët e naftës po kërkojnë vetëm vend për të vendosur produktet e tyre, pasi kapacitetet depozituese janë ezauruar.

Por kjo nuk do të thotë se nëse paraqiteni në një pikë karburanti jo vetëm që do të furnizoni mjetin, por edhe do të paguheni. Situata është keqkuptuar nga konsumatori me pakicë sipas përfaqësuesve të Shoqatës të Hidrokarbureve. Ata pohojnë se shumë konsumatorë paraqiten në pikat e karburantit, duke kërkuar të furnizojnë automjetin kanë kërkuar dhe të paguhen, por kjo nuk është e mundur për shkak të skemës se si funksionon biznesi i naftës. I njëjti keqkuptim që ka ndodhur te ne është vërejtur edhe te konsumatorët e Greqisë dhe SHBA-ve.

“Ajo çka po ndodh me tregtimin e naftës me shumicë ka të bëjë me tregtimin e kontratave në bursë të cilave po u afrohet përfundimi. Zotëruesit e kontratës para përfundimit e nxjerrin në shitje në bursë, por për shkak të rënies të vlerës nuk ka oferta, nuk blihet nga asnjë. Zotëruesi i kontratës paguan që t’i depozitohet produkti, pasi nuk ka vend se ku të depozitohet. Pra kjo është reflektuar te rënia e çmimit të naftës me shumicë, por jo që kur të furnizohesh me naftë të marrësh edhe lekë. Kjo është keqkuptuar nga konsumatorët”, shpjegojnë përfaqësuesit e hidrokarbureveve.

Përfaqësuesit e Shoqatës të hidrokarbureve në vend thanë për “Monitor” se nga nisja e pandemisë çmimi i tregtimit me pakicë të karburanteve në vend ka rënë me 20-25 lekë/litër. Shitjet me pakicë variojnë 20-30% e nivelit të parakrizës kjo e kushtëzuar nga fasha e lëvizjeve dhe masave të qeverisë. Shoqata e hidrokarbureve parashikon se nëse çmimet e shitjes me shumicë do të vazhdojnë të bien edhe në tregun vendas do të ketë reflektim në rënie.

Aktualisht nafta në pikat e karburantit në vend është tregtuar 158-159 lekë/lekë nga 179 lekë/litër që ishte para pandemisë dhe me rënie në nivelin 164 lekë/litër në fund të muajit mars.

Sipas Global Petrol Price, që rendit çmimet e tregtimit të karburanteve me pakicë në gjithë botë, e përditësuar në 20 prill, Shqipëria renditej e 12-a më e shtrenjtë në botë, nënivele të njëjta me Greqinë, Italinë Izraelin etj (shiko grafikun).

Operatorët e tregut pohojnë se arsyeja lidhet me taksat e larta që shoqërojnë naftën dhe që paguhen nga çdo konsumator sa herë ai ble një litër karburant. Niveli i taksave arrin në rreth 100 lekë të litër, duke përbërë mbi 60% të çmimit./Monitor/

On Monday, the price of crude oil on the stock exchanges marked the biggest historical decline, trading at negative levels for the US benchmark. The unprecedented situation occurred as oil producers and traders from Asia, North America and around the world are only looking for a place to place their products, as storage capacity has been exhausted.

But that doesn’t mean that if you show up at a gas station you will not only supply the vehicle, but you will also get paid. The situation has been misunderstood by the retail consumer according to representatives of the Hydrocarbons Association. They claim that many consumers show up at gas stations, asking to supply the vehicle they have asked for and being paid, but this is not possible due to the scheme of how the oil business works. The same misunderstanding that has occurred in our country has been observed among consumers in Greece and the United States.

“What is happening with the wholesale trade of oil has to do with the trading of contracts on the stock exchange, which is nearing completion. Contract holders put it up for sale on the stock exchange before the end, but due to the fall in value there are no offers, it is not bought by anyone. The contract owner pays to have the product deposited, as there is no place to deposit it. So this is reflected in the decrease in the price of wholesale oil, but not that when you are supplied with oil you get money. This is misunderstood by consumers “, explain the representatives of hydrocarbons.

Representatives of the Association of Hydrocarbons in the country told “Monitor” that since the start of the pandemic, the price of retail trade of fuels in the country has dropped by 20-25 lek / liter. Retail sales vary 20-30% of the pre-crisis level, which is conditioned by the band of movements and government measures. The Hydrocarbons Association predicts that if wholesale prices continue to fall in the domestic market, there will be a declining reflection.

Currently, oil at gas stations in the country is traded at 158-159 lek / lek from 179 lek / liter that was before the pandemic and with a decrease to the level of 164 lek / liter at the end of March.

According to the Global Petrol Price, which ranks retail fuel prices worldwide, updated on April 20, Albania was ranked 12th most expensive in the world, the same sub-levels as Greece, Italy, Israel, etc. (see chart).

Market operators claim that the reason is related to the high taxes that accompany oil and that are paid by each consumer every time he buys a liter of fuel. The level of taxes reaches about 100 lek per liter, constituting over 60% of the price./Monitor/