Vranë me thikë bashkëmoshatarin, arrestohen të rinjtë

Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona të cilët dyshohet se kanë qenë të përfshirë në rastin e vrasjes së 15-vjeçarit në Prizren.

Ata dyshohet se e kanë ndihmuar dorasin në fshehjen e dëshmive për këtë ngjarje tragjike. Njëri prej tyre është i moshës 17-vjeçare, derisa tjetri i moshës 18-vjeçare.

Lajmin për arrestimin e tyre e ka konfirmua zëdhënësi i Policisë në Drejtorinë Rajonale të Prizrenit, Shaban Osmanollaj.

“Lidhur me këtë rast, janë arrestuar dy persona, pasi që të njëjtit dyshohet se e kanë ndihmuar dorasin në fshehjen e dëshmive për këtë ngjarje. Të dyshuarit janë dërguar në mbajtje për 24 orë”, ka thënë Osmanollaj.

Ndryshe, motivin e zënkës që la të vdekur nxënësin 15-vjeçar nuk po e di ende as familja e as organet e drejtësisë.

Ushtruesi i detyrës së drejtorit në shkollën e mesme të Mjekësisë, “Luciano Motroni” në Prizren, Shukri Myrtezani, aty ku Lirimi vijonte mësimet, ditën e varrimit tha se 15-vjeçari ishte nxënës i shkëlqyer.

U.D. i drejtorit tha se rasti ka ndodhur dje pasi Lirimi ka përfunduar mësimin, njëherit dita e parë e gjysmëvjetorit të dytë shkollor.

“Është lajm i hidhur që ka ndodhur mes nxënësve të shkollës sonë që ka ndodhur në afërsi të shkollës sonë. I ndjeri ka qenë në mësim dhe pasi ka dalë prej shkollës, me nxënësin tjetër janë taku atje, kështu që pas një zënke aty fatkeqeësisht me një goditje fëmiju ka humbur jetën, këtë informacion e kemi marrë nga Policia e Kosovës”, tha ai për Gazetën Express.

Tutje, Myrtezani tha se fëmijët nuk kanë pasur sjellje arrogante në shkollë, përkundrazi kanë treguar sukses në mësime.

“Fëmijët nuk kanë pas shfaqje arrogante e as sjellje të këqija, dëshmi është numri i mungesave. I ndjeri ka pas 2 mungesa, ndërsa tjetri ka pas 5 mungesa. Kanë qenë të pranuar në këtë institucion me 96-7 pikë, me sukses maksimal. Jemi tronditur edhe ne si shkollë, edhe nxënësit edhe kolegët”, u shpreh ai.

“Dje ishim prezent te familja e nxënësit, nuk kishte fjalë me i përshkru ngushëllimet”, përfundoi ai.

Ndërsa, një familjar i Lirimit, po ashtu pjesëmarrës në varrim, Bislim Berisha, tha se janë të shokur me vdekjen e tij dhe se familja nuk është përmenduar asnjëherë se kanë pasur problem me dikë.

“Shpresoj që merr masa shteti, policia, gjykata. Shpresoj që më të mos ndodhin këso rastesh, ndihemi shumë keq. Është humbje e madhe…Nuk kam qenë në vendin e ngjarjes, nuk mundem me ditë se çka ka ndodh, por familja ska si të jetë më e mirë, janë njerëz të mirë, familje e mirë, fjalë të këqija nuk kemi dëgjuar kurrë për ta. Probleme s’kanë pas kurrë me askënd”.

Ndërkohë, Prokuroria Themelore në Prizren, tha se pasi të rinjtë janë përleshur, njëri prej sulmuesve e kishte goditur viktimën me mjet të mprehtë përkatësisht me thikë në pjesën e majtë të gjoksit, e cila ka rezultuar me pasoja fatale për viktimën.

“Nga informacionet fillestare rezulton se në rastin konkret të miturit e përfshirë në përleshje kanë poseduar një armë zjarri dhe dy thika”, ka njoftuar prokuroria.

They killed their peer with a knife, the young people were arrested

Kosovo police have arrested two people who are suspected of being involved in the murder of a 15-year-old in Prizren.

They allegedly helped the hand in hiding the evidence for this tragic event. One of them is 17 years old, while the other is 18 years old.

The news of their arrest was confirmed by the spokesperson of the Police in the Regional Directorate of Prizren, Shaban Osmanollaj.

“Regarding this case, two people have been arrested, as they are suspected of helping the hand in hiding the evidence for this event. The suspects were taken into custody for 24 hours “, said Osmanollaj.

Otherwise, the motive of the quarrel that left the 15-year-old student dead is still unknown to either the family or the justice authorities.

The acting director of the high school of Medicine, “Luciano Motroni” in Prizren, Shukri Myrtezani, where Lirim attended classes, said on the day of the funeral that the 15-year-old was an excellent student.

U.D. of the principal said that the case happened yesterday after Lirim finished the lesson, at the same time the first day of the second semester.

“It is sad news that happened between the students of our school that happened near our school. The deceased was at school and after he left school, they met the other student there, so after a quarrel there, unfortunately, with a blow, the child lost his life, we received this information from the Kosovo Police “, he told the newspaper Express.

Further, Myrtezani said that the children did not have arrogant behavior at school, on the contrary they showed success in lessons.

“The children did not have arrogant performances or bad behavior, the proof is the number of absences. The deceased had 2 absences, while the other had 5 absences. They have been accepted in this institution with 96-7 points, with maximum success. “We are shocked as a school, both students and colleagues,” he said.

“Yesterday we were present at the student’s family, there was no word to describe the condolences”, he concluded.

While, a family member of Lirim, also a participant in the funeral, Bislim Berisha, said that they are shocked by his death and that the family has never been mentioned that they had a problem with someone.

“I hope that the state, the police, the court will take action. I hope that such cases do not happen again, we feel very bad. It’s a big loss… I have not been to the scene, I can not for days what happened, but the family can not be better, they are good people, good family, bad words we have never heard of them . “They have never had problems with anyone.”

Meanwhile, the Basic Prosecution in Prizren, said that after the young people clashed, one of the attackers had hit the victim with a sharp tool or knife in the left side of the chest, which resulted in fatal consequences for the victim.

“From the initial information it results that in this case the juveniles involved in the fight possessed a firearm and two knives”, the prosecution announced.