Shaip Elshani fillon ditën e tij duke komunikuar me Zotin. Po, nuk po lexoni diçka gabim, mirë e keni parë, 55-vjeçari nga Komorani pretendon se nis ditën e tij duke folur me Jezu Krishtin. Ky i fundit thotë se këtë komunikim e bën përmes dy engjëjve. Por, pretendimet e tij shkojnë aq larg, sa beson që shpirti i Jezu Krishtit jeton brenda tij dhe se misioni që ka marrë nga fuqitë hyjnore është të sjell paqe në botë.

Më konkretisht, 55-vjeçari është shprehur se: Krejtësisht në mënyrë telepatike dhe shumë të shpejt. Komunikimi ka zgjat tepër shkurt. Ata dy engjëj janë si krejt njerëzit e tjerë fizik që ne i njohim vetëm me përbërje tjetër. Ata kanë përbërje frymore. Përbërje jashtëtokësore.
Gjithashtu, Shaipi pretendon se shpirti i Jezu Krishtit jeton brenda tij, ndërsa shton se përmes këtij komunikimi ka siguruar shumë informacione të rëndësishme madje edhe për fundin e botës.

Shaipi ka thënë se: Koronavirusi është paralajmërim që njerëzimi të jenë më i kujdesshëm. Njerëzit duhet ta kuptojnë se fuqitë hyjnore e lejojnë që njerëzve tu mundësohet ndihma për të vdekur.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=439274393895444

Shaip Elshani starts his day communicating with God. Yes, you are not reading something wrong, you have seen it well, the 55-year-old from Komorani claims to start his day talking to Jesus Christ. The latter says that he makes this communication through two angels. But his claims go so far as to believe that the soul of Jesus Christ lives within him and that the mission he has received from divine powers is to bring peace to the world.

More specifically, the 55-year-old has stated that: Completely telepathically and very quickly. Communication has lasted too short. Those two angels are like all other physical humans that we know only with a different composition. They have a spiritual composition. Extraterrestrial composition.
Also, Shaipi claims that the soul of Jesus Christ lives within him, while adding that through this communication he has provided a lot of important information even about the end of the world.

Shaipi said: Coronavirus is a warning to humanity to be more careful. People need to understand that divine powers allow people to be helped to die.