Në një kohë kur nuk ka një protokoll të qartë nga Ministria e Arsimit dhe e Shëndetësisë, Universiteti i Tiranës ka marrë disa vendime të rëndësishme sa i takon rifillimit të mësimit në datën 2 Nëntor.

Mësohet se Universiteti i Tiranës ka vendosur që në 4 javët e para në Nëntorit, vitet e para do bëjnë mësim ne auditore, ndërkohë që për vitet më të larta do të ketë një alternim midis online dhe mësimit fizik në auditore.

Për zgjedhjen e mësimit do flitet me pedagogë të lëndës, dhe do të vendoset për mënyrën sesi ai do të kryhet. UT ka miratuar po ashtu dhe rregulloren anticovid, ku në rast se një student rezulton me COVID19, i gjithë grupi vazhdon mësimin për 14 dite online.

Ndërkohë që në vendimin e UT-së thuhet se administrata duhet të kujdeset që të gjithë studentët të jenë të pajisur me masa anticovid.

 

At a time when there is no clear protocol from the Ministry of Education and Health, the University of Tirana has taken some important decisions regarding the resumption of teaching on November 2.

It is learned that the University of Tirana has decided that in the first 4 weeks in November, the first years will teach in the auditorium, while for the higher years there will be an alternation between online and physical learning in the auditorium.

The choice of lesson will be discussed with the lecturers of the subject, and it will be decided on how it will be performed. UT has also approved the anticovid regulation, where in case a student results in COVID19, the whole group continues teaching for 14 days online.

While in the decision of UT it is stated that the administration should take care that all students are equipped with anticovid measures. Continued …