Britania e Madhe do të futet për një muaj në karantinë. Vendimi është marrë ditën e sotme nga kryeministri Boris Johnson, që u ka kërkuar qytetarëve që të qëndrojnë në shtëpi dhe të respektojnë masat anti-covid për të parandaluar përhapjen, pasi nuk ka zgjidhje tjetër.

Por masat kanë disa përjashtime, për të cilat njerëzit mund të lënë shtëpitë e tyre. E rëndësishme është që shkollat nuk do të mbyllen. “Ne nuk mund ta lejojmë këtë virus të dëmtojë të ardhmen e fëmijëve tanë” tha Johnson.

Gjithashtu mund të dalin nga shtëpitë qytetarët që nuk mund të punojnë nga banesa, për arsye mjekësore, për të blerë ushqime dhe gjëra të domosdoshme dhe për t’u kujdesur për të tjerët.

“Tani është koha për të ndërmarrë veprime sepse nuk ka asnjë alternativë. Nga e enjtja duhet të qëndrojnë në shtëpi” tha ai.

Johnson u kërkoi qytetarëve që respektojnë masat në të kundërt nëse infektohen dhe kanë nevojë për ndihmë “Mjekët dhe infermierët do të detyrohen të zgjedhin cilët pacientë do të trajtojnë, kush do të marrë oksigjen dhe kush jo, kush do të jetojë dhe kush do të vdesë“.

Pub-et, baret dhe restorantet do të duhet të mbyllen, ndërsa do të lejohen vetëm shërbimet taksi. Masat do të përfundojnë në datë 2 dhjetor.

Krishtlindjet do të jenë “ndoshta shumë të ndryshme” këtë vit, thotë Johnson. “Por është shpresa dhe besimi im që duke ndërmarrë veprime të ashpra tani, ne mund të lejojmë që familjet në të gjithë vendin të jenë së bashku” shton ai.

Shumë vende në Europë po i rikthehen karantinës dhe masave të forta shtrënguese për shkak të rritjes së numrit të infektimeve nga Italia, Gjermania, Franca, Belgjika, Austria dhe Greqia.

The UK will be quarantined for one month. The decision was taken today by Prime Minister Boris Johnson, who has urged citizens to stay home and respect anti-covid measures to prevent the spread, as there is no other solution.

But the masses have some exceptions, for which people can leave their homes. The important thing is that schools will not be closed. “We cannot allow this virus to harm the future of our children,” Johnson said.

Citizens who are unable to work from home for medical reasons, to buy food and necessities, and to care for others may also leave their homes.

“Now is the time to take action because there is no alternative. “They have to stay home from Thursday,” he said.

Johnson urged citizens to adhere to the opposite measures if they become infected and need help “Doctors and nurses will be forced to choose which patients to treat, who to receive oxygen and who not, who will live and who will die “.

Pubs, bars and restaurants will have to be closed, while only taxi services will be allowed. The measures will end on December 2nd.

Christmas will be “probably very different” this year, Johnson says. “But it is my hope and belief that by taking tough action now, we can allow families across the country to be together,” he added.

Many countries in Europe are returning to quarantine and strong austerity measures due to rising numbers of infections from Italy, Germany, France, Belgium, Austria and Greece.