Ambasada shqiptare në Athinë bën me dije se nga fillimi i javës së ardhshme do të rinisë puna për mijëra emigrantë shqiptarë atje.Sipas njoftimit, duke nisur nga data 18 maj, Zyra Konsullore do të rifillojë takimet e prapambetura nga 13 marsi kur edhe u mbyll.

Njoftim për rifillimin gradual të punës së zyrës konsullore:

ℹ️ Duke nisur nga dita e hënë, datë 18 maj 2020, Zyra Konsullore e Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Athinë, do rinisë gradualisht dhe në zbatim të masave për mbrojtjen e shëndetit publik, ofrimin e shërbimeve për qytetarët shqiptarë, dhe veçanërisht kryerjen e takimeve të prapambetura për pasaportë dhe kartë identiteti.

-Për menaxhimin sa më korrekt të takimeve të prapambetura të periudhës kur Zyra Konsullore ka qenë e mbyllur për shkak të pandemisë së COVID-19, nga data 18 maj do të kryhen në mënyrë progresive takimet e prapambetura nga 13 marsi kur u mbyll dhe Zyra Konsullore, deri më 30 prill 2020 ☑️

❗️ Takimet që ishin vendosur paraprakisht për periudhën nga muaji maj deri në qershor, do të spostohen në data të reja. Për datat e reja do të ketë një njoftim të ri, ndaj lutemi ndiqni publikimet tona në vijim. Lutemi qytetarët në fjalë të tregojnë mirëkuptim pasi Ambasada do punojë me kapacitet të plotë për t’i shërbyer edhe ato në data të reja, sa më parë që të jetë e mundur

Në këto rrethana, datat e reja të takimeve të humbura nga 13 marsi deri më 30 prill janë si vijon:

Data 13 mars 2020 spostohet – 1. në datën 18 maj 2020 (oraret 8:00-14:00) dhe 2. në datën 23 maj 2020 (oraret 14:00-16:00);

Data 16 mars 2020 spostohet – në datën 19 maj 2020;

Data 17 mars 2020 spostohet – në datën 20 maj 2020;

Data 18 mars 2020 spostohet – në datën 21 maj 2020;

Data 19 mars 2020 spostohet – në datën 22 maj 2020;

Data 20 mars 2020 spostohet – në datën 25 maj 2020;

Data 23 mars 2020 spostohet – 1. në datën 26 maj 2020 (oraret 8:00-14:00) dhe 2. në datën 30 maj 2020 (oraret 14:00-16:00);

Data 24 mars 2020 spostohet – në datën 27 maj 2020;

Data 26 mars 2020 spostohet – në datën 28 maj 2020;

Data 27 mars 2020 spostohet – në datën 29 maj 2020;

Data 30 mars 2020 spostohet – në datën 1 qershor 2020;

Data 31 mars 2020 spostohet – në datën 2 qershor 2020;

Data 1 prill 2020 spostohet – 1. në datën 3 qershor 2020 (oraret 8:00-14:00) dhe 2. në datën 6 qershor 2020 (oraret 14:00-16:00);

Data 2 prill 2020 spostohet – në datën 4 qershor 2020;

Data 3 prill 2020 spostohet – 1. në datën 5 qershor 2020 (oraret 8:00-14:00) dhe 2. në datën 6 qershor 2020 (oraret 14:00-16:00);

Data 6 prill 2020 spostohet – në datën 8 qershor 2020;

Data 7 prill 2020 spostohet – në datën 9 qershor 2020;

Data 8 prill 2020 spostohet – në datën 10 qershor 2020;

Data 9 prill 2020 spostohet – 1. në datën 11 qershor 2020 (oraret 8:00-14:00) dhe 2. në datën 13 qershor 2020 (oraret 14:00-16:00);

Data 10 prill 2020 spostohet – në datën 12 qershor 2020;

Data 13 prill 2020 spostohet – 1. në datën 15 qershor 2020 (oraret 8:00-14:00) dhe 2. në datën 20 qershor 2020 (oraret 14:00-16:00);

Data 14 prill 2020 spostohet – në datën 16 qershor 2020;

Data 15 prill 2020 spostohet – në datën 17 qershor 2020;

Data 16 prill 2020 spostohet – në datën 18 qershor 2020;

Data 17 prill 2020 spostohet – në datën 19 qershor 2020:

Data 20 prill 2020 spostohet – në datën 22 qershor 2020;

Data 21 prill 2020 spostohet – në datën 23 qershor 2020;

Data 22 prill 2020 spostohet – në datën 24 qershor 2020;

Data 23 prill 2020 spostohet – në datën 25 qershor 2020;

Data 24 prill 2020 spostohet – 1. në datën 26 qershor 2020 (oraret 8:00-12:00) dhe 2. në datën 27 qershor 2020 (oraret 12:00-16:00);

Data 27 prill 2020 spostohet – në datën 29 qershor 2020;

Data 28 prill 2020 spostohet – në datën 30 qershor 2020;

Data 29 prill 2020 spostohet – në datën 1 korrik 2020;

Data 30 prill 2020 spostohet – në datën 2 korrik 2020.

▶️ Theksohet se qytetarët që kanë takimin e spostuar për pasaportë dhe kartë identiteti të shtunave 23 dhe 30 maj, 6, 13, 20 dhe 27 qershor 2020, orari i punës do të jetë 09:00 deri në 14:00.

Për të evituar çdo konfuzion dhe vonesë, qytetarët që do të paraqiten në Zyrën Konsullore të Ambasadës, për të marrë shërbim, janë të detyruar:

✅ Të kenë të vendosura maskat dhe dorezat;

✅ Të respektojnë rreptësishtë distancën e sigurisë midis njëri tjetrit;

✅ Të vijnë vetëm personat fizikë që do të marrin shërbim dhe asnjë shoqërues;

✅ Të vijnë fiks në orarin e caktuar për të evituar grumbullime të panevojshme;

✅ Të tregojnë korrektësi maksimale në ndjekjen e udhëzimeve orientuese të punonjësve;

✅ Qytetarët me takim që do të aplikojnë për pasaportë dhe kartë identiteti duhet të kenë bërë paraprakisht pagesën tek çdo Bankë Pireos, në numrin e llogarisë IBAN: 5053-052306-404;

✅ Kur të paraqiten në takim, qytetarët duhet të kenë me vete fotokopjet e dokumenteve të kërkuar, siç specifikohen në e-mailin që kishin marrë për datën e takimit;

The Albanian Embassy in Athens announces that from the beginning of next week, work will resume for thousands of Albanian immigrants there.

Notice of gradual resumption of work of the consular office:

ℹ️ Starting from Monday, May 18, 2020, the Consular Office of the Embassy of the Republic of Albania in Athens, will gradually rejuvenate and implement measures to protect public health, provide services to Albanian citizens, and especially hold meetings. backlog for passport and identity card.

-For the most correct management of the overdue meetings of the period when the Consular Office has been closed due to the pandemic of COVID-19, from May 18 will be progressively carried out the backlog meetings from March 13 when the Consular Office was closed , until April 30, 2020 ☑️

Imet Meetings that were set in advance for the period from May to June will be moved to new dates. There will be a new announcement for new dates, so please follow our posts below. We ask the citizens in question to show understanding as the Embassy will work at its full capacity to serve them on new dates as soon as possible.

In these circumstances, the new dates of the lost meetings from March 13 to April 30 are as follows:

March 13, 2020 is moved – 1. on 18 May 2020 (8: 00-14: 00) and 2. on 23 May 2020 (14: 00-16: 00);

March 16, 2020 is moved – on May 19, 2020;

March 17, 2020 is moved – on May 20, 2020;

March 18, 2020 is moved – on May 21, 2020;

March 19, 2020 is moved – on May 22, 2020;

March 20, 2020 is moved – on May 25, 2020;

March 23, 2020 is moved – 1. on May 26, 2020 (hours 8: 00-14: 00) and 2. on May 30, 2020 (hours 14: 00-16: 00);

March 24, 2020 is moved – on May 27, 2020;

March 26, 2020 is moved – on May 28, 2020;

March 27, 2020 is postponed – May 29, 2020;

March 30, 2020 is postponed – June 1, 2020;

March 31, 2020 is moved – on June 2, 2020;

April 1, 2020 is moved – 1. on June 3, 2020 (hours 8: 00-14: 00) and 2. on June 6, 2020 (hours 14: 00-16: 00);

April 2, 2020 is moved – on June 4, 2020;

April 3, 2020 is moved – 1. on 5 June 2020 (8: 00-14: 00) and 2. on 6 June 2020 (14: 00-16: 00);

April 6, 2020 is postponed – June 8, 2020;

April 7, 2020 is postponed – June 9, 2020;

April 8, 2020 is moved – on June 10, 2020;

April 9, 2020 is moved – 1. on June 11, 2020 (hours 8: 00-14: 00) and 2. on June 13, 2020 (hours 14: 00-16: 00);

April 10, 2020 is postponed – to June 12, 2020;

April 13, 2020 is moved – 1. on 15 June 2020 (8: 00-14: 00) and 2. on 20 June 2020 (14: 00-16: 00);

April 14, 2020 is moved – on June 16, 2020;

April 15, 2020 is postponed – June 17, 2020;

April 16, 2020 is postponed – June 18, 2020;

April 17, 2020 is moved – June 19, 2020:

April 20, 2020 is moved – on June 22, 2020;

April 21, 2020 is postponed – June 23, 2020;

April 22, 2020 is moved – on June 24, 2020;

April 23, 2020 is postponed – June 25, 2020;

April 24, 2020 is moved – 1. on June 26, 2020 (hours 8: 00-12: 00) and 2. on June 27, 2020 (hours 12: 00-16: 00);

April 27, 2020 is postponed – June 29, 2020;

April 28, 2020 is moved – on June 30, 2020;

April 29, 2020 is moved – on July 1, 2020;

April 30, 2020 is postponed – July 2, 2020.

. ️ It is emphasized that citizens who have the postponed meeting for passport and identity card on Saturday 23 and 30 May, 6, 13, 20 and 27 June 2020, the working hours will be 09:00 to 14:00.

To avoid any confusion and delay, the citizens who will appear at the Consular Office of the Embassy, ​​to receive service, are obliged to:

✅ Have masks and gloves on;

Rre Strictly observe the safety distance between each other;

Vijnë Only natural persons who will receive service and no attendants will come;

Vijnë Arrive on time to avoid unnecessary gatherings;

✅ To show maximum correctness in following the guidelines of employees;

Ytet Citizens with an appointment who will apply for a passport and ID card must have made the payment in advance to any Bank of Piraeus, to the account number IBAN: 5053-052306-404;

✅ When appearing at the meeting, citizens must bring with them photocopies of the required documents, as specified in the e-mail they had received for the date of the meeting;