Ambasada shqiptare në Greqi ka njoftuar për ndryshimin e procedurës së aplikimit dhe marrjes së pasaportave dhe mjeteve të identifikimit.

Sipas njoftimit zyrtar data e takimit do të jepet për 10 ditë pune nga momenti i aplikimit dhe shpërndarja e pasaportës realizohet për 4 javë.

“Duke filluar nga data 27 korrik 2020 Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Athinë ka kryer procedurat për pajisje me pasaportë dhe kartë ID për 19.331 shtetas.

Gjithashtu në këtë hapësirë kohore janë shpërndarë 18.575 dokumente biometrike.

Më e rëndësishmja në këtë iniciativë është fakti se SOT data e takimit jepet për 10 ditë pune nga momenti i aplikimit dhe shpërndarja e pasaportes realizohet për 4 javë.

Brenda muajit tetor 2020 koha e pritjes për marrjen e shërbimit do të shkurtohet në 5 ditë pune dhe në total dokumentet biometrike do të dorëzohen për 3 javë”, shkruan Ambasada shqiptare në Greqi.

Ambasada shqiptare në Greqi ka njoftuar për ndryshimin e procedurës së aplikimit dhe marrjes së pasaportave dhe mjeteve të identifikimit.

Sipas njoftimit zyrtar data e takimit do të jepet për 10 ditë pune nga momenti i aplikimit dhe shpërndarja e pasaportës realizohet për 4 javë.

“Duke filluar nga data 27 korrik 2020 Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Athinë ka kryer procedurat për pajisje me pasaportë dhe kartë ID për 19.331 shtetas.

Gjithashtu në këtë hapësirë kohore janë shpërndarë 18.575 dokumente biometrike.

Më e rëndësishmja në këtë iniciativë është fakti se SOT data e takimit jepet për 10 ditë pune nga momenti i aplikimit dhe shpërndarja e pasaportes realizohet për 4 javë.

Brenda muajit tetor 2020 koha e pritjes për marrjen e shërbimit do të shkurtohet në 5 ditë pune dhe në total dokumentet biometrike do të dorëzohen për 3 javë”, shkruan Ambasada shqiptare në Greqi.

 

The Albanian Embassy in Greece has announced the change of the application procedure and obtaining passports and means of identification.

According to the official announcement, the date of the meeting will be given for 10 working days from the moment of application and the passport will be distributed in 4 weeks.

“Starting from July 27, 2020, the Embassy of the Republic of Albania in Athens has carried out the procedures for equipment with passport and ID card for 19,331 citizens.

Also in this time space 18,575 biometric documents were distributed.

The most important in this initiative is the fact that TODAY the date of the meeting is given for 10 working days from the moment of application and the distribution of the passport is realized for 4 weeks.

Within October 2020, the waiting time for receiving the service will be reduced to 5 working days and in total the biometric documents will be submitted in 3 weeks “, writes the Albanian Embassy in Greece.