Mensur Hyseni është ‘rekordmeni’ më i ri në librin e rekordeve Guinness. 37-vjeçari me origjinë shqiptare ka arritur të shënojë rekordin e ri në disiplinën e forcës, krah përkulje në paralele me 27.5 kilogramë peshë të shtuar në trup dhe këtë ka arritur ta bëjë për një minutë.

Hyseni e theu këtë rekord më 16 janar 2021, pasi deri në këtë datë rekordi i mëparshëm ishte në vitin 2018 nga sportisti nga Bjellorusia, Joahem Lov, i cili ka arritur 53 krah përkulje brenda një minute.

Kjo disiplinë është shumë interesante, pasi përveç ngritjes së peshës trupore me krahë, në shpinë shtohet një çantë me peshë shtesë prej 27.5 kilogramëve. Qëllimi që duhet arritur është realizimi i 54 krah-përkuljeve në harkun kohor prej 1 minute. Ndërkohë Menusri tashmë ka 20 vite merret rregullisht me me artet marciale dhe kishte punuar shumë për tê arritur këtë rezultat.

Mensur Hyseni is the newest ‘record holder’ in the Guinness Book of Records. The 37-year-old of Albanian origin has managed to set a new record in the discipline of strength, arm flexion in parallel with 27.5 kilograms of weight added to the body and has managed to do this for a minute.

Hyseni broke this record on January 16, 2021, as until this date the previous record was in 2018 by the athlete from Belarus, Joahem Lov, who has achieved 53 flexion arms within a minute.

This discipline is very interesting, because in addition to lifting the body weight with arms, a bag with an additional weight of 27.5 kilograms is added to the back. The goal to be achieved is the realization of 54 arm-bends in the time frame of 1 minute. Meanwhile Menusri has been dealing with martial arts regularly for 20 years and had worked hard to achieve this result.