Prokurori i Barit, Francesco Bretone, ka kërkuar ngritjen e akuzës ndaj një 43-vjeçari nga Corato në provincën e Barit, i cilësuar përgjegjës për një aksident tragjik në autostradën A14, në të cilën një grua dhe djali i saj humbën jetën. Tragjedia ndodhi më 6 Prill 2019 ku humbën jetën Milto Koçi, 56 vjeç dhe nëna e tij Sanda Koci, 82-vjeçe. Koçi, me origjinë shqiptare por banues në San Clemente në provincën e Riminit, humbi jetën bashkë me nënën e tij, e cila udhëtonte me të për arsye që s’u bënë të ditura asnjëherë.

Si ndodhi ngjarja?

Nga përplasja e parë, të dy ishin praktikisht të padëmtuar, por makina me të cilin udhëtonin mbeti e bllokuar në korsinë e parakalimit e kthyer në drejtim të kundërt. 56-vjeçari, duke e ndjerë rrezikun, kishte dalë nga mjeti dhe kishte lajmëruar shoferët për praninë e automjetit të përplasur me nënën e tij akoma brenda. Në atë pjesë të autostradës, të monitoruar nga kamerat, imazhet e kapura nga kamerat vërtetojnë se drejtuesit e gjashtë automjeteve, pesë veturave dhe një kamioni, kishin vërejtur pengesën dhe e kanë shmangur atë.

Një makinë e shtatë, Ford Kuga e drejtuar nga i dyshuari, për të shmangur fragmentet e betonit ishte zhvendosur në korsinë e shpejtë, duke dërrmuar si makinën tip “Clio” ashtu edhe Koçin që qëndronte pranë makinës së tij. Një përplasje e tmerrshme, ku dy automjetet përfunduan 40 metra përpara, gjë që nuk i kishte lënë rrugëdalje Koçit që vdiq praktikisht në vend. 56-vjeçari u hodh në korsinë e emergjencës, në të cilën u gjet trupi i tij i pajetë. Edhe gruaja e moshuar humbi jetën brenda makinës.

Prokurori Publik i Barit ka hapur një dosje duke regjistruar 43-vjeçarin në regjistrin e të dyshuarve dhe familjarët e dy viktimave kanë ngritur një padi civile. Giuseppe Brizzi u porosit për të hartuar një raport kinematik për të rindërtuar shkaqet dhe përgjegjësitë e aksidentit. I dyshuari, përfundon inxhinier Brizzi, Pavarësisht se kishte parë gurët në rrugë, ai vazhdoi të mbante ritmin me të njëjtën shpejtësi”, vlerësuar në jo më pak se 120 km në orë dhe për më tepër në korsinë e shpejtë, “derisa ndikimi me Clio e ndaloi (…) .

Për mungesë të vëmendjes dhe shpejtësisë së lartë, ai nuk ishte në gjendje të shmangte përplasjen. Prandaj, prokurori thotë se drejtuesi i mjetit shkaktoi vdekjen e dy viktimave.

Prokurori theksoi:

Milto Koci menjëherë kishte dalë nga automjeti i tij duke tundur krahët për t’u vërejtur, dhe në fakt gjashtë automjete (përfshirë një automjet të rëndë) arritën të shmangin përplasjen, përveç 43-vjeçarit i cili, pasi shmangu gurët në rrugë, u zhvendos në korsinë e shpejtë dhe goditi Clio të ndaluar me pasagjerin Sanda Koci në bord dhe shoferin, i cili ishte jashtë makinës.
Seanca dëgjimore për aktakuzën u caktua para gjykatësit më 27 prill.

Burimi: riminitoday.it|Përktheu dhe Përshtati: JOQ Albania

Bari prosecutor Francesco Bretone has sought to indict a 43-year-old man from Corato in Bari province, responsible for a tragic accident on the A14 motorway in which a woman and her son lost their lives. The tragedy happened on April 6, 2019 where Milto Koçi, 56 years old and his mother Sanda Koci, 82 years old lost their lives. Koçi, of Albanian origin but resident in San Clemente in the province of Rimini, lost his life together with his mother, who was traveling with him for reasons that were never made known.

How did the event happen?

From the first collision, both were practically unharmed, but the car they were traveling in remained stuck in the overtaking lane turned in the opposite direction. The 56-year-old, sensing the danger, had gotten out of the vehicle and had alerted drivers to the presence of the vehicle colliding with his mother still inside. In that part of the highway, monitored by cameras, the images captured by the cameras prove that the drivers of six vehicles, five cars and a truck, had noticed the obstacle and avoided it.

A seventh car, a Ford Kuga driven by the suspect, to avoid the concrete fragments was moved in the fast lane, smashing both the “Clio” type car and Koçi standing next to his car. A terrible collision, where the two vehicles ended 40 meters ahead, which had left no way out for Koçi who practically died on the spot. The 56-year-old was thrown into the emergency lane, in which his lifeless body was found. The elderly woman also lost her life inside the car.

The Bari Public Prosecutor has opened a file by registering the 43-year-old in the register of suspects and the relatives of the two victims have filed a civil lawsuit. Giuseppe Brizzi was commissioned to compile a kinematic report to reconstruct the causes and responsibilities of the accident. The suspect, concludes engineer Brizzi, Despite having seen the stones on the road, he continued to keep pace with the same speed “, estimated at not less than 120 km per hour and moreover in the fast lane,” until the impact with Clio stopped (…).

For lack of attention and high speed, he was unable to avoid the collision. Therefore, the prosecutor says that the driver of the vehicle caused the death of two victims.

The prosecutor emphasized:

Milto Koci immediately got out of his vehicle waving his arms to be noticed, and in fact six vehicles (including a heavy vehicle) managed to avoid the collision, except for the 43-year-old who, after avoiding the stones on the road, moved in the fast lane and hit the stopped Clio with passenger Sanda Koci on board and the driver, who was out of the car.
The indictment hearing was scheduled for April 27.