Një hetim i pazakontë ka nisur nga prokuroria e Tiranës, për “shit-blerjen e paligjshme të organeve njerëzore”, pasi një 33-vjeçar shqiptar, ka mbërritur i vdekur nga Spanja ndërkohë që mjekët ligjorë kanë parë se i mungonte zemra.

Saimir Sula, për të cilin policia ka pasur informacione se ishte përdorues droge, ka ndërruar jetë në një spital të Barcelonës, ku ishte shtruar për shkak të një infeksioni në mushkëri.

Sula në vitin 2020 ka marrë ekzaminim mjekësor në Barcelonë por më pas ka ndërruar jetë në rrethana të paqarta.

Trupi i pajetë i 33-vjeçarit nuk është lejuar të shihet nga të afërmit në ambjentet e spitalit spanjoll, por anëtarët e familjes kanë vënë re në Shqipëri se djali i tyre Saimir Sula, kishte një të çarë në pjesën e zemrës.

Të afërmit kanë dyshuar se gjatë mjekimit në Barcelonë, të riut i është marrë zemra në rrethana dhe arsye të paqarta.

Nisur nga ky konstatim, familja Sula, ka pezulluar për disa ditë zhvillimin e ceremonisë së varrimit, duke depozituar një kallëzim penal në polici, për mungesën e zemrës së Saimir Sulës.

Në këto kushte është kërkuar ekzaminimi mjeko-ligjor i trupit të pajetë të 33-vjeçarit.

Ora News mëson se policia dhe prokuroria e Tiranë, në Tetor 2020, janë njohur me aktin e ekspertimit mjeko-ligjor, të realizuar nga specialistët e Institutit të Mjekësisë-Ligjore në Tiranë.

“Në trupin e kufomës Saimir Sula, në kqyrjen e jashtme përveç prerjeve autoptike dhe ndryshimeve pas vdekjes, nuk u vunë re dëmtime të shkaktuara nga dhuna.Nga kqyrja e brendshme e organeve dhe të dhënave mikroskopike nga ana jonë u konstatuan bronkopneumoni sero-deskuamative dhe hepatit koronik persistent. Autolizë e organeve dhe mungesë të organit jetësor, zemrës”-thuhet në raportin e mjekëve në Tiranë.

Nisur nga ky konstatim dhe kallëzimit të bërë nga vetë familjarët e viktimës, Saimir Sula, Prokuroria e Tiranës tashmë ka nisur një hetim për veprën penale “shitblerja e paligjshme e organeve”.

Në këtë hetim Prokuroria e Tiranës po kërkon ndihmën e autoriteteve spanjolle për të zbardhur arsyet e mungesës së zemrës në trupin e Saimir Sulës.

 

An unusual investigation has been launched by the Tirana prosecutor’s office, for the “illegal sale and purchase of human organs”, after a 33-year-old Albanian arrived dead from Spain while forensic doctors saw that he lacked a heart.

Saimir Sula, for whom the police had information that he was a drug user, died in a hospital in Barcelona, ​​where he was hospitalized due to a lung infection.

Sula underwent a medical examination in Barcelona in 2020 but later passed away under unclear circumstances.

The dead body of the 33-year-old was not allowed to be seen by relatives in the premises of the Spanish hospital, but family members have noticed in Albania that their son, Saimir Sula, had a crack in his heart.

Relatives have suspected that during the treatment in Barcelona, ​​the young man was heartbroken in unclear circumstances and reasons.

Based on this finding, the Sula family has suspended for several days the burial ceremony, filing a criminal report with the police, for the lack of heart of Saimir Sula.

In these conditions, a forensic examination of the dead body of the 33-year-old was requested.

Ora News learns that the police and the prosecution of Tirana, in October 2020, were acquainted with the act of forensic expertise, carried out by specialists of the Institute of Forensic Medicine in Tirana.

“In the body of Saimir Sula, in the external examination, apart from autoptic incisions and changes after death, no injuries caused by violence were noticed. From the internal examination of the organs and microscopic data, we found sero-desquamative bronchopneumonia and persistent chronic hepatitis. Autolysis of organs and lack of vital organ, heart “- it is said in the report of the doctors in Tirana.

Based on this finding and the report made by the relatives of the victim, Saimir Sula, the Tirana Prosecutor’s Office has already launched an investigation into the criminal offense “illegal sale and purchase of organs.”

In this investigation, the Tirana Prosecutor’s Office is seeking the help of the Spanish authorities to uncover the reasons for the lack of heart in Saimir Sula’s body.