Duke filluar prej orës 18:00 në faqen e lotarisë amerikane do të publikohen përgjigjet për personat që kanë aplikuar për këtë lotari vjeshtën e vitit të kaluar.

Verifikimi nëse jeni fitues apo jo mund ta kontrolloni në faqen e internetit të E-DV https://dvprogram.state.gov/ duke klikuar mbi butonin “check status” dhe vendosur kodin tuaj unik që keni marrë gjatë aplikimi.

Si të mësoni për rezultatin?
Si fillim, për të kontrolluar përgjigjen tuaj, ju duhet të keni përballë fletën e printuar ku përmbahen të dhënat e aplikuesit, të cilat janë kodi i konfirmimit t ë regjistrimit tuaj 16 shifror (confirmation code), emri dhe mbiemri juaj, viti i lindjes. Për të proceduar me kontrollin duhet të përdorni shfletuesin tuaj të internetit si psh. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox etj, duke shkruajtur në faqen e kërkimit adresën e webfaqes zyrtare të departamentit të shtetit amerikan e cila është: www.dvlottery.state.gov/ESC/

Pasi faqja te hapet , klikoni ne butonin CONTINUE dhe më pas plotësoni hapësirat bosh me të dhënat tuaja përkatëse.

1- Kodi i konfirmimit te regjistrimit 16 shifror (confirmation code)
2- Mbiemri juaj
3- Viti i lindjes
4- Shkruani kodin e sigurisë që shikoni në figurë.

Së fundi kontrolloni edhe njëherë të dhënat tuaja që vendoset në fushat e tekstit që plotësuar dhe më pas klikoni në butonin SUBMIT për t’u njohur me fatin tuaj.

Starting at 18:00 on the US lottery website will be published the answers for people who applied for this lottery last fall.

You can check whether you are a winner or not on the E-DV website https://dvprogram.state.gov/ by clicking on the “check status” button and entering your unique code that you received during the application.

How to learn about the result?
To begin with, to check your answer, you should have in front of the printed sheet containing the applicant’s data, which are your 16-digit confirmation code, your name, year of birth. To proceed with the control you must use your web browser such as. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc., by typing in the search page the address of the official website of the US Department of State which is: www.dvlottery.state.gov/ESC/

Once the page opens, click on the CONTINUE button and then fill in the blanks with your relevant details.

1- 16-digit registration confirmation code
2- Your surname
3- Year of birth
4- Enter the security code you see in the picture.

Finally check your data again which is placed in the text fields you filled out and then click on the SUBMIT button to get acquainted with your fortune.
More about this source textSource text required for additional translation information
Send feedback
Side panels