Mëngjesin e sotëm, Gjykata e Apelit ka lënë në fuqi vendimin për sekuestrimin e pasurive të biznesmentit Ylli Ndroqi, ndërsa dyshohet se pasuria është vënë në mënyrë të dyshimtë.

Kujtojmë se GJKKO vendosi sekuestrimin e 26 pasurive të Ndroqit ndërsa hetimet për të kanë nisur që më 21 korrik të 2020 nga SPAK.

Për mediat ka folur avokati i tij, Alban Qafa, i cili ka thënë se ndaj tij nuk ka pasur asnjë dënim për ndonjë vepër penale të kryer në Turqi dhe se çështja do shkojë deri në Gjykatën e Lartë.

Ai ka nënvizuar se vendimi i marrë për sekuestrimin e pasurisë së Ylli Ndroqit është i pabazuar.

Alban Qafa:

Gjykata e Apelit miratoi vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe la në fuqi atë. Ne do të bëjmë Apel në Gjykatën e Lartë. Gjykata vetëm shpalli vendimin dhe nuk e argumentoi. Do të njihemi me vendimin e plotë dhe do ta çojmë në gjykatë të lartë do ta rekursojmë. Dua të theksoj që ky është një vendim i pabazuar në prova. Ne kemi çuar prova dhe ato prona që janë prona të përfituara me ligjin 7501 me privitizim nga komunalja e banesa. Të gjitha qëndrojnë në sekuestrim edhe pse kredia e tyre ecën.Edhe përsa i përket rastit të Turqisë, z. Ndroqi ka pasur një verifikim nga celulari që është marrë dhe është çuar në laboratorin e policisë shkencore. I është bërë ekspertiza dhe nuk ka pasur lidhje me persona të tjerë që kanë pasur procedim penal për një vepër tjetër dhe i është kthyer sërish. Nuk ka asnjë dënim dhe në dosjen e gjykatës si dhe në fashikullin e prokurorit në Turqi për z. Ndroqi.

This morning, the Court of Appeals upheld the decision to seize the assets of businessman Ylli Ndroqi, while it is suspected that the assets were placed in a suspicious manner.

We recall that the GJKKO decided to seize 26 assets of Ndroq, while investigations have started since July 21, 2020 by SPAK.

His lawyer, Alban Qafa, spoke to the media, saying that he had not been convicted of any criminal offense committed in Turkey and that the case would go to the Supreme Court.

He underlined that the decision taken to seize the property of Ylli Ndroqi is unfounded.

Alban Qafa:

The Court of Appeals upheld the decision of the Court of First Instance and upheld it. We will Appeal to the Supreme Court. The court only announced the decision and did not argue it. We will be acquainted with the full decision and will take it to the high court and recourse it. I want to emphasize that this is an unfounded decision. We have brought evidence and those properties that are properties obtained by law 7501 with privatization from the communal and housing. All remain in sequestration even though their credit goes. Even in the case of Turkey, Mr. Ndroqi had a verification from the mobile phone that was taken and taken to the scientific police laboratory. He was examined and had no contact with other persons who had criminal proceedings for another offense and was returned again. There is no sentence in the court file as well as in the file of the prosecutor in Turkey for Mr. Ndroqi.