3 persona ndodhen pas hekurave pasi janë kapur në flagrancë duke kryer veprat penale të klasifikuar si krime zgjedhore përgjatë procesit zgjedhor të 25 Prillit, ndërkohë 11 të tjerë janë vënë nën hetim. Prokuroria e Përgjithshme ka bërë një raport të deritanishëm të hetimeve mbi denoncimet e kryera për parregullsitë gjatë procesit të zgjedhjeve parlamentare.

Sipas prokurorisë, deri më datë 8 qershor, janë regjistruar në prokurori 53 denoncime prej të cilave 7 kanë përfunduar. Nga verifikimet 5 persona janë vënë nën hetim, 3 janë proceduar ndërsa 3 të tjerë janë transferuar në SPAK.

Ndërkohë 1 çështje është pushuar, 1 është pezulluar dhe 2 procedime me 2 të pandehur janë dërguar për gjykim. Aktualisht ndodhen në proces verifikimi 41 denoncime të tjera për veprat penale në fushën e zgjedhjeve, prej të cilave 23 i janë transferuar për kompetencë SPAK-ut.

Raporti i prokurorisë

Në vijim të masave administrative dhe procedurale të ndërmara nga Prokurori i Përgjithshëm për të garantuar funksionimin normal të prokurorisë në përputhje me detyrimet kushtetuese dhe ligjore për periudhën para, gjatë dhe pas zgjedhore, prokuroria është angazhuar për hetimin e veprave penale në fushën e zgjedhjeve, në kompetencë lëndore të juridiksionit të përgjithshëm.

Nga raportimet e prokurorive të juridiksionit të përgjithshëm mbi veprat penale në fushën e zgjedhjeve për periudhën parazgjedhore e deri më datë 08.06.2021 rezulton se prokuroritë kanë regjistruar procedimin penal për 53 njoftime për vepra penale në lidhje me zgjedhjet. Nga çështjet e regjistruara kanë përfunduar 7 prej tyre me 5 persona në hetim, prej të cilave 3 procedime me 3 persona nën hetim janë transferuar në SPAK, 1 është pushuar, 1 është pezulluar dhe 2 procedime me 2 të pandehur janë dërguar për gjykim.

Në prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm janë në proces verifikimi paraprak 41 njoftime për veprat penale në fushën e zgjedhjeve. Janë transferuar për kompetencë lëndore SPAK-ut 23 njoftime dhe është vendosur mosfillimi i procedimit penal për 25 njoftime për veprat penale si më poshtë:

Veprat penale në fushën e zgjedhjeve

Neni 325, Pengimi i subjekteve zgjedhjore

Neni 326, Falsifikimi i materialit zgjedhor dhe rezultateve të zgjedhjeve

Neni 326/a, Dëmtimi me dashje i materialit zgjedhor

Neni 327, Shkelja e fshehtësisë së votimit

Neni 327/a, Votimi më shumë se një herë ose pa u identifikuar

Neni 328, Korrupsioni aktiv në zgjedhje

Neni 328/a, Përdorimi i funksionit publik për veprimt. politike ose zgjedh.

Neni 328/b, Korrupsioni pasiv në zgjedhje

Neni 329, Kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje

Neni 330, Pengimi i zgjedhësit

Neni 330/a, Braktisja e detyrës nga anëtarët e komisioneve të zgjedhjeve

Neni 331, Shkelja e të drejtës së zgjedhjes

Neni 331/a, Marrja ose përdorimi i paligjshëm i dokumenteve të identifikimit

Neni 332, Shpërdorimi i autoritetit ushtarak

Neni 332/a, Shpërdorimi i autoritetit policor

Neni 248, Shpërdorimi i detyrës ne lidhje me aktet ligjore për zgjedhjet

Aktualisht po ndiqen penalisht për veprat e mësipërme 11 persona, janë arrestuar në flagrancë 5 persona dhe është kërkuar masa e sigurisë “arrest në burg” për 4 persona prej të cilave është pranuar kërkesa për 3 persona.

3 people are behind bars after being caught red-handed committing criminal offenses classified as electoral crimes during the April 25 election process, while 11 others are under investigation. The General Prosecutor’s Office has made a report so far on the investigations into the allegations made about irregularities during the parliamentary election process.

According to the prosecution, until June 8, 53 denunciations were registered in the prosecution, of which 7 have been completed. From the verifications, 5 persons were put under investigation, 3 were processed while 3 others were transferred to SPAK.

Meanwhile 1 case was dismissed, 1 was suspended and 2 proceedings with 2 defendants were sent for trial. Currently, 41 other denunciations for criminal offenses in the field of elections are in the process of verification, of which 23 have been transferred to the SPAK for competence.

Prosecution report

Following the administrative and procedural measures taken by the Prosecutor General to ensure the normal functioning of the prosecution in accordance with constitutional and legal obligations for the period before, during and after the election, the prosecution is committed to investigating criminal offenses in the field of elections, in subject matter competence of general jurisdiction.

From the reports of the prosecutions of the general jurisdiction on criminal offenses in the field of elections for the pre-election period until 08.06.2021, it results that the prosecutions have registered criminal proceedings for 53 notifications of criminal offenses related to the elections. From the registered cases, 7 of them have been completed with 5 persons under investigation, of which 3 proceedings with 3 persons under investigation have been transferred to SPAK, 1 has been terminated, 1 has been suspended and 2 proceedings with 2 defendants have been sent for trial.

In the prosecutions of the general jurisdiction, 41 notifications for criminal offenses in the field of elections are in the process of preliminary verification. 23 notifications were transferred to the SPAK for subject matter competence and it was decided not to initiate criminal proceedings for 25 notifications for criminal offenses as follows:

Criminal offenses in the field of elections

Article 325, Obstruction of electoral subjects

Article 326, Falsification of election material and election results

Article 326 / a, Intentional damage to election material

Article 327, Violation of the secrecy of the ballot

Article 327 / a, Voting more than once or without identification

Article 328, Active corruption in elections

Article 328 / a, Use of public function for action. political or elect.

Article 328 / b, Passive corruption in elections

Article 329, Threatening or raping participants in elections

Article 330, Obstruction of the voter

Article 330 / a, Dismissal of office by members of election commissions

Article 331, Violation of the right to vote

Article 331 / a, Illegal acquisition or use of identification documents

Article 332, Abuse of military authority

Article 332 / a, Abuse of police authority

Article 248, Abuse of office in connection with election legal acts

Currently, 11 persons are being prosecuted for the above offenses, 5 persons have been arrested in flagrante delicto and the security measure “prison arrest” has been requested for 4 persons, out of which the request for 3 persons has been accepted.