Ministrja e arsimit Besa Shahini në një seancë plenare e kishte paralajmëruar këtë ndryshim me synimin e përmirësimit te cilësisë se studentëve.

Për tu pranuar në universitet si në ciklin Bachelor dhe Master mesatarja shkon nga 6.5 në 7 , ndërsa në fushën e mësuesisë ndryshimi është edhe më i madh.

Pa mesataren 8 nxënësit nuk do të bëhen dot mësues.

Për këtë vit akademik nota mesatare do të jetë njësoj siç ka qenë. Ky vendim është marr në mbledhjen e këshillit të ministrave në fillim qershori.

Education Minister Besa Shahini in a plenary session had warned of this change with the aim of improving the quality of students.

To be admitted to the university as in the Bachelor and Master cycle, the average goes from 6.5 to 7, while in the field of teaching the difference is even greater.

Without an average of 8, students will not be able to become teachers.

For this academic year the average grade will be the same as it was. This decision was taken at the meeting of the Council of Ministers in early June.