Murtaja e shpendëve, ose e njohur ndryshe si sëmundja e pseudopestit, është kthyer në një fenomen shqetësues kohët e fundit në Elbasan. Qindra shpendë, kryesisht pëllumba dhe kumri, janë prekur me këtë sëmungje e cila rrezikon deri në zhdukjen e tyre. Ndërkohë, veterinerët shprehen të shqetësuar për këtë sëmundje, por thonë që është stinore.

Ata thonë se: Muaji janar dhe shkurt janë muaj me klimë shumë të favorshëm për viruset, ato pëlqejnë këtë lloj klime dhe te shpendët këto kanë qenë prej shumë kohësh të përhapura. Ngordhin masivisht gjatë fluturimit, bien menjëherë në tokë nga epidemia. Këto ditë janë shumë të ngarkuara nga ky lloj fenomeni dhe ka një zhdukje në masë të këtij shpendi fluturues. Kjo vërehet dhe te shpendët e fushës, siç janë pulat.
Sipas ekspertëve sëmundja nuk është e transmetueshme tek njerëzit, por këshillojnë që qytetarët të mos i prekin shpendët e ngordhur dhe as mos i konsumojnë ato.
The bird plague, or otherwise known as pseudopest disease, has recently become a worrying phenomenon in Elbasan. Hundreds of birds, mainly pigeons and chicks, have been affected by this disease which is in danger of extinction. Meanwhile, veterinarians are concerned about the disease, but say it is seasonal.

They say: January and February are months with a very favorable climate for viruses, they like this type of climate and in birds these have long been prevalent. They die en masse in flight, immediately falling to the ground from the epidemic. These days are very busy with this kind of phenomenon and there is a mass extinction of this flying bird. This is also seen in field birds, such as chickens.
According to experts, the disease is not contagious to humans, but advises citizens not to touch dead birds or consume them.