Një agjenci e qeverisë Saudite, ka njoftuar se janë ekspozuar, për herë të parë, fotografi me rezolucion të lartë të gurit antik fetar, në qytetin e shenjtë të Mekës.

Imazhet e al-Hajar al-Aswad, ose Guri i Zi, janë deri në 49 000 megapiksel në madhësi dhe u deshën më shumë se 50 orë për t’u fotografuar. Agjencitë inxhinierike të dy xhamive të shenjta realizuan 1050 foto të gurit, secila prej tyre 160 gigabajt. Guri u fotografua për shtatë orë, thanë autoritetet.

Një anëtar i studimeve Islame, në Universitetin e Oksfordit, tha për CNN se është hera e parë që ka një foto digjitale të zmadhuar të gurit, për ta parë atë nga afër dhe për të kuptuar që nuk është në të vërtetë i zi, siç dihet.

“Në traditën myslimane, guri konsiderohet të jetë një relikt i shenjtë, dhe ndonëse është e pashembullt të shohësh një fotografi të gurit, duket se shkenca po luan një rol të madh edhe në fe”, shtoi ai.

Guri është i përshtatur me argjend të pastër në këndin juglindor të Qabes (Ka’bah), ndërtesa në formë kubi e ndërtuar, sipas Kuranit, nga Ibrahimi dhe djali i tij Ismaili.

Meka konsiderohet si qendra shpirtërore e Islamit dhe në të çdo vit, kryhet pelegrinazhi më i rëndësishëm vjetor. Gjatë Haxhit, adhuruesit ecin në drejtim të kundërt të orës rreth monolitit të zi, duke prekur apo puthur al-Hajar al-Aswad kur kalojnë pranë.

Sipas studiuesve të islamit, guri fillimisht ishte i bardhë, jo i zi. Mendohet se njerëzimi duke prekur gurin dhe duke kërkuar falje nga Zoti, u shndërrua i zi, duke pasqyruar mëkatet e njerëzimit.

Shkencëtarët theksojnë se guri mund të jetë një meteorit, ose të ketë rënë nga qielli. Megjithatë, njerëzit e puthin gurin sot dhe e shohin si të shenjtë sepse Omar, kalifi i dytë mysliman, u tha ndjekësve se ai kishte parë Profetin Muhamed ta bënte atë.

A Saudi government agency has announced that, for the first time, high-resolution photographs of ancient religious stone have been exhibited in the holy city of Mecca.

Images of al-Hajar al-Aswad, or Black Stone, are up to 49,000 megapixels in size and took more than 50 hours to photograph. The engineering agencies of the two holy mosques took 1,050 photos of the stone, each 160 gigabytes. The stone was photographed for seven hours, authorities said.

A member of Islamic studies at Oxford University told CNN it was the first time he had a digitally enlarged photo of the stone, to look closely and realize it was not actually black, as is well known. .

“In the Muslim tradition, stone is considered a sacred relic, and although it is unprecedented to see a photograph of a stone, it seems that science is playing a major role in religion as well,” he added.

The stone is framed with sterling silver in the southeast corner of the Ka’bah, a dome-shaped building built, according to the Qur’an, by Ibrahim and his son Ishmael.

Mecca is considered the spiritual center of Islam and every year, the most important annual pilgrimage is performed. During Hajj, worshipers walk counterclockwise around the black monolith, touching or kissing al-Hajar al-Aswad as they pass by.

According to Islamic scholars, the stone was originally white, not black. It is thought that by touching the stone and asking God for forgiveness, mankind turned black, reflecting the sins of mankind.

Scientists point out that the rock may be a meteorite, or it may have fallen from the sky. However, people kiss the stone today and see it as sacred because Omar, the second Muslim caliph, told followers that he had seen the Prophet Muhammad do it.

Trump, GOP, America, Canada, Great Britain, United States, Weather, Horoscope, Nasa, Google, Facebook, Internet, e-comerce ecomerce, javascript,, admin, ads sense, advertising, affiliate, analytics, api, autor, news, button, calendar, category, , chat, code, comment, comments, contact , custom, post, type, dashboard, e-commerce, editor, embed, events, feed, form, gallery, google analytics, gutenberg, ftml, image, images, jquery, link, links, login marketing, media, menu, meta, mobile, navigation, news, page, payment, gateway, performance, photo, photos, plugin, post, redirect, responsive, rss, search, security, seo, share, shortcode, sidebar, simple, slider, social, social media, , spam, statistics, tags, theme, url, user, wideo, widgetwoocommerc, youtube, yahoo, Bing, European Union, Germany, Italy, Netherland, France, Spain, Asia, Africa, China, India, Australia, Europe, Petroleum, cars, weapons, war, protests, discovery, science, technology, heaven, sun, children, father, mother, sister, brother, parents, moon, month, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, winter, spring, autumn summer, seasons, economy, stock market, shop, buy, money, stadium, football, NBA. Biden