Djali i familjes nga Kosova, të cilët humbën jetën në Gjirin e Lalzit ka folur për herë të parë në lidhje me ngjarjen e rëndë.

Ai akuzon mjekët për neglizhencë, teksa ngre dyshime se si mund të ketë ndodhur ngjarja, pasi ka ngordhur edhe qeni i familjes.

Tre anëtarët e familjes, Afrimi, Elfetja dhe Ferdinazja kanë humbur jetën teksa ndodheshin në Durrës me pushime.

“Kemi shkuar keni ndenjur atje të gjithë. Ai është shteti jonë. Babi është me dokumente shtetas i Shqipërisë. Janë infektuar prej disa ushqimeve që i kanë ngrënë.

Shqetësuese për ne është neglizhenca dhe mostrajtimi i duhur në shërbimin spitalor të Manzës. Tre pacientë me shkuar me të njëjtat simptoma dhe me u kthyer në shtëpi me barna nuk është normale. Pa analiza, më duket që është diçka jo e duhur për çdo mjek që i thotë vetes mjek.

Ka thënë që kanë qenë në spital, kanë kaluar vetëm me një serum dhe i kanë liruar kanë ardhur në shtëpi me barna. Gjendja ka qenë e rëndë. Nuk ka qenë e mirë. Gjendja e çdo njeri që kishte mundur me parë gjendjen ka mundur të konstatojë që nuk është në rregull. Nuk mund të lirohet pacienti në atë mënyrë. Sikur të ishte vetëm një hajde. Por tre pacientë me simptoma të njëjta. Kjo është e pakuptueshme.

Është shumë herët për të folur. Policia e ka filluar hetimin. Mjekësia ligjore ka për të thënë fjalën e vet. Procedurat janë kryer. Kjo është sipas atyre, e konsideruar si vdekje e dyshimtë, Problemi që më shqetëson është se ne e kemi pasur edhe një qen.

Pse ngordhi qeni? Familjarët e dinë që ushqimin që konsumon familja nuk i han qeni. Kur i kemi lexuar jam ndjerë keq. E kanë cekur mediat rastin pa folur me askënd. Kjo na ka prekur shumë. Kisha pas dëshirë që kjo që them sot të jetë verdikti sot.

Ne nuk dimë qe qeni konsumon kërpudha. Ata mbledhin kërpudha gjatë gjithë kohës. Babi ka dalë se ka pasur dëshirë me ecur nëpër male. Mami i ka njohur shumë mirë kërpudhat se është rritur në fshat”, tha ai.

The son of a family from Kosovo, who lost their lives in Lalzi Bay, spoke for the first time about the serious event.

He accuses the doctors of negligence, as he raises doubts about how the event could have happened, as the family dog ​​also died.

The three members of the family, Afrim, Elfetja and Ferdinazja lost their lives while on vacation in Durrës.

“We all went and stayed there. He is our state. Babi is a citizen of Albania with documents. They are infected by some of the foods they have eaten.

Of concern to us is the negligence and improper treatment in the Manza hospital service. It is not normal for three patients to go with the same symptoms and return home with medication. Without analysis, it seems to me that it is something inappropriate for any doctor who calls himself a doctor.

He said that they were in the hospital, they passed with only a serum and they were released, they came home with medicine. The condition has been serious. It has not been good. The condition of anyone who had previously conquered the condition could have ascertained that it is not in order. The patient cannot be released that way. As if it were just a come on. But three patients with the same symptoms. This is incomprehensible.

It’s too early to talk. Police have launched an investigation. Forensic medicine has its say. The procedures are performed. This is according to them, considered a suspicious death, The problem that worries me is that we also had a dog.

Why did the dog die? Family members know that the food consumed by the family is not eaten by the dog. When we read them I felt bad. The media mentioned the case without talking to anyone. This has affected us a lot. I wanted what I say today to be the verdict today.

We do not know that the dog consumes mushrooms. They collect mushrooms all the time. Dad turned out to have wanted to walk through the mountains. “My mother knew the mushroom very well because she grew up in the village,” he said.