Gjykata e Tiranës dënon me nga 10 vite burgim Florian Picallin dhe Risild Sina, të cilët përdhunuan në ambientet e një hoteli në Tiranë një vajzë të mitur 15-vjeçe. Vendimi është dhënë pesë ditë më parë nga gjykata, ku trupi gjykues ka deklaruar fajtor dhe dënuar fillimisht me 15 vjet burgim për secilin të pandehur, por për shkak të gjykimit të shkurtuar ky dënim është ulur përfundimisht me 10 vite.

Të dy personat gjatë gjykimit e kanë pranuar autorësinë e krimit, por janë shfajësuar para gjykatës se nuk e dinin që vajza ishte e mitur dhe se kishin kryer marrëdhënie seksuale me dëshirën e saj. Sipas vendimit të gjykatës vajza ka deklaruar se prej disa kohësh komunikonte në rrjetet sociale me Florian Picallin, por që ajo e kishte njohur me emër tjetër, si ai i ishte prezantuar.Pas disa komunikimeve e mitura i kishte dërguar edhe disa foto intime nëpërmjet telefonit. Në datën 26 gusht 2019 të dy së bashku kanë komunikuar duke lënë dhe takim në datën 27 gusht 2019 në qendër të Tiranës dhe pas komunikimeve me mesazhe dhe zanore, në një moment Florian Picalli e kërcënon vajzën duke i thënë: “do të vij të marr me makinë se mos bën ndonjë gabim e merr ndonjë mbrapa se për zotin ta … racën ok???”

E mitura, ka shkuar e para në qendër të Tiranës ku më pas kanë ardhur Florian Picalli dhe një djalë tjetër që i është prezantuar si “Orisi”, por që kishte emrin Risil Sina. Pasi janë takuar dhe kanë pirë një kafe Florian Picalli i ka kërkuar të miturës që të shkonin në një hotel. Sipas dëshmisë së vajzës, ajo ka pranuar për faktin se Florjani i dispononte disa foto intime të sajat dhe nëse nuk pranonte mund t’i nxirrte dhe t’i publikonte në rrjetet sociale.

Florjani ka ikur fillimisht me motor për tek hoteli dhe në këmbë kanë shkuar Risi Sina dhe e mitura. Para policisë dy të pandehurit kanë deklaruar se marrëdhëniet janë kryer me dëshirën e saj dhe jo me dhunë. Ndërsa e mitura ka deklaruar se pavarësisht se kishte pëlqime ndaj Florian Picallit, kreu marrëdhënie seksuale nën presionin e publikimit të mundshëm të fotove intime. Sipas dëshmisë së vajzës së mitur, ajo ishte ndjerë shumë keq ku prezent ishte dhe një person i tret, Risil Sina dhe nuk kishte pasur dëshirë të kryente marrëdhënie me të, por ishte detyruar nga Florian Picalli.

A Tirana court has sentenced Florian Picallin and Risild Sina to 10 years in prison each for raping a 15-year-old girl in a Tirana hotel. The verdict was handed down five days ago by the court, where the trial panel found him guilty and initially sentenced him to 15 years in prison for each defendant, but due to the shortened trial this sentence was eventually reduced to 10 years.

The two men pleaded guilty during the trial, but were acquitted of the charges that they did not know the girl was a minor and that they had sex with her. According to the court decision, the girl stated that she had been communicating on social networks with Florian Picallin for some time, but that she had known him by another name, as he had been introduced to him. After some communications, the minor had sent him some intimate photos over the phone. On August 26, 2019, the two of them communicated together, leaving a meeting on August 27, 2019 in the center of Tirana and after communicating with messages and voice, at one point Florian Picalli threatened the girl, saying: “I will come to pick up by car, so as not to make a mistake and take it back because for God’s sake … ok race ??? ”

The minor went first to the center of Tirana, where Florian Picalli and another boy who was introduced to her as “Orisi” came from, but whose name was Risil Sina. After meeting and drinking coffee, Florian Picalli asked the minor to go to a hotel. According to the testimony of the girl, she admitted that Florjani had some intimate photos of her and if she did not accept, she could take them out and publish them on social networks.

Florjani initially fled on a motorcycle to the hotel and Risi Sina and the minor went on foot. Before the police, the two defendants stated that the relationship was committed of her own free will and not by force. While the minor stated that despite having consent to Florian Picalli, he had sexual intercourse under the pressure of the possible publication of intimate photos. According to the testimony of the minor girl, she felt very bad where a third person, Risil Sina, was present and did not want to have sex with her, but was forced by Florian Picalli.