Sot në seancën “Shihemi në Gjyq” tek E Diela Shqiptare ka qenë një çift të moshuarish Engjëllushe dhe Dervishi. Ata kanë rrëfyer historinë e dhimbshme te djalit të tyre i cili para disa vitesh është diagnostikuar me një sëmundje të rëndë.

Engjëllushe: Djali im dashuroi një vajzë në 2011, u martua me zonjën Enejda Dhimitriu. Në 2014 lindën një djalë. Djali im u përkeqësua nga gjendja shëndetësore.

Eni Çobani: Pra në 3 muajt e para të lindjes së fëmijës së vogël, babai i fëmijës që është djali juaj përkeqësohet. Pasi e vizituam në Fier, në Tiranë dhe nuk i jepte dot asnjë shpjegim se çfarë kishte. E nisëm për në Itali, bëri një biopsi dhe doli me një sëmundje shumë të rëndë limfo që gjak. Pas 3 muaj nusja na dërgon letrat e spitalit.

Eni Çobani: Çfarë letra, letra që ia dërgonte gruas së tij apo letrat e sëmundjes?

Dervishi: Vajza na i dërgon letrat për të treguar që djali ka këto, këto. Ne nuk dinim italisht, nusja dinte dhe kjo ia plasi asaj.

Eni Çobani: Ajo mori vesh sëmundjen e bashkëshortit.

Engjëllushe: Ajo ishte nusja e shtëpisë moj zonja Eni, do ruheshim nga ajo ne?

Eni Çobani: Pra ju nuk ia dhatë letrat, i latë në shtëpi dhe ajo i lexoi. Ajo kishte gjithë të drejtën e botës për të lexuar për sëmundjen e bashkëshortit të saj, më vjen keq.

Engjëllushe: Pas leximit të letrave, ajo njofton prindërit, vijnë prindërit e marrin pas një jave. Siç i kemi ne traditat, thanë sa do na i lesh vajzën, një javë i thamë ne. Gjatë kësaj jave, Enejda ma hapte telefonin. Nga dita e nesërme, nuk ma hapi më telefonin. E marr vëllain dhe shkojmë tek shtëpia e nuses për t’u sqaruar çfarë ka, pse ike?

Dervishi: E çfarë zgjidhje, a zgjidhe gjë?

Engjëllushe: Nuk na pranuan fare, tha çupa nuk do, nuk kemi çupë për t’ju dhënë, nuk do të vijë me ju. Djali ishte në spital, më pas nusja nuk kishte asnjë komunikim me ne, nuk e dinim as çfarë bënte me fëmijën asgjë. Pasi kthehet djali në 2015 nga Italia, zoti Fadil Idrizi, i ati i nuses na merr në telefon dhe na thotë do bëjmë divorcin. Çfarë divorci i thashë, mua më erdhi djali, me mendimin që do vijë nusja pasi erdhi djali nga Italia. Megjithatë e bëmë divorcin dhe aty kishin shkruar me pëlqim.

Today in the session “See you in Court” on Albanian Sunday there was an elderly couple Engjëllushe and Dervishi. They have told the painful story of their son who a few years ago was diagnosed with a serious illness.

Engjëllushe: My son fell in love with a girl in 2011, he married Mrs. Enejda Dhimitriu. In 2014 a son was born. My son’s health deteriorated.

Eni Çobani: So in the first 3 months of the birth of a small child, the father of the child who is your son gets worse. After we visited him in Fier, in Tirana and he could not give him any explanation of what he had. We sent him to Italy, did a biopsy and came out with a very serious lymph node disease that bleeds. After 3 months the bride sends us the hospital letters.

Eni Çobani: What letters, letters he sent to his wife or illness letters?

Dervishi: The girl sends us letters to show that the boy has these, these. We did not know Italian, the bride knew and it exploded.

Eni Çobani: She found out about her husband’s illness.

Engjëllushe: She was the bride of my house, Mrs. Eni, would we be protected from her?

Eni Çobani: So you did not give her the letters, you left them at home and she read them. She had every right in the world to read about her husband’s illness, I’m sorry.

Angel: After reading the letters, she notifies the parents, the parents come and pick her up after a week. As we have traditions, they said how much you will leave our daughter, a week we told her. During this week, Enejda opened my phone. From the next day, he did not answer my phone. I take my brother and we go to the bride’s house to find out what he has, why does he leave?

Dervishi: And what solution, do you choose anything?

Angel: They did not accept us at all, said the maid will not, we have no maid to give you, he will not come with you. The boy was in the hospital, then the bride had no communication with us, we did not even know what she was doing with the baby nothing. After the son returns in 2015 from Italy, Mr. Fadil Idrizi, the bride’s father calls us and tells us we will get a divorce. What a divorce I told her, the son came to me, with the thought that the bride would come after the son came from Italy. However we did the divorce and there they had written with consent.