John Stokes nga Britania e Madhe është duke bërë fushatë ndërsa ndjek edhe një betejë ligjore për të mos lejuar djalin e tij të birësuar që të kthehet në Shqipëri.

Stokes ka birësuar një shqiptar me emrin Samet i cili është trafikuar në Britaninë e Madhe kur ishte 15-vjeç pas, sipas raportimeve, një fëmijërie me dhunë dhe abuzim në Shqipëri. Në mbështetje të Sametit më shumë se 420,000 persona kanë nënshkruar një peticion në uebfaqen change.org .

Por Ministria e Brendshme në vend e ka refuzuar kërkesën e britanikut për ta mbajtur të riun dhe kjo do të thotë se ata mund të duhet që të përballen me një tjetër çështje të kushtueshme ligjore. Samet, i cili u birësua nga John pasi u arratis nga kthetrat e bandave që e sollën në Britani, ka mësuar anglisht, shkon në Kolegjin SGS dhe shpreson të bëhet marangoz.

Edhe pse fëmijët e pashoqëruar që hyjnë në Mbretërinë e Bashkuar lejohen të qëndrojnë, pasi arrijnë moshën 18 vjeç ata duhet të aplikojnë për të drejtën e qëndrimit. Pasi kërkesa e tij fillestare për azil u refuzua nga gjykatat, mbështetësit e Samet filluan atë që njihet si një Kërkesë e Re në nëntor.

Me një avokat me përvojë që u bashkua me ekipin juridik që luftonte çështjen e tij, të paguar nga donacionet e bëra nga qytetarët, shpresat ishin të mëdha që kjo kërkesë të pranohej.

“Ne mbajmë një dritë shprese tek apeli. Do të thotë disa mijëra paund më shumë për të gjetur dhe energjinë e nevojshme për të shkuar përsëri,” tha John.

Sipas tij, shumë azilkërkues si Samet thjesht zhduken pasi refuzohen nga Ministria e Brendshme sepse kanë frikë se do të bien edhe një herë në duart e trafikantëve, Burimi Yate & Sodbury Voice.

John Stokes from the UK is campaigning while also pursuing a legal battle to prevent his adopted son from returning to Albania.

Stokes has adopted an Albanian named Samet who was trafficked to the UK when he was 15 years old after, according to reports, a childhood of violence and abuse in Albania. In support of the Summit more than 420,000 people have signed a petition on change.org.

But the Home Office in the country has rejected the British request to keep the young man and this means that they may have to face another costly legal issue. Samet, who was adopted by John after escaping the clutches of the gangs that brought him to Britain, has learned English, attends SGS College and hopes to become a carpenter.

Although unaccompanied children entering the UK are allowed to stay after reaching the age of 18 they must apply for the right of residence. After his initial asylum application was rejected by the courts, Samet supporters launched what is known as a New Application in November.

With an experienced lawyer joining the legal team fighting his case, paid for by donations made by citizens, there were high hopes that this request would be accepted.

“We hold a light of hope in the appeal. It means a few thousand pounds more to find and the energy needed to go again, ”said John.

According to him, many asylum seekers like Samet simply disappear after being rejected by the Interior Ministry because they fear that they will once again fall into the hands of traffickers, Yate Source & Sodbury Voice.